За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


До 1 декември 2020г. се приемат рибарски проекти в МИРГ Несебър-Месемврия.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.067 „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“, мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лева. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/ . Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 17:00 часа на 10.11.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg. Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 1 декември 2020 г. Всички документи можете да видите и тук: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/5560

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия