За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В

РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНА БУНА - НЕСЕБЪР"

приет с Решение № 199, протокол № 8 от 12.08.2020 г. на Общински съвет Несебър. В сила от публикуването му във в-к „Слънчев бряг“ на 17.09.2020 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. Настоящият правилник определя режима на плаване и стоянка в акваторията на Рибарско пристанище „Северна буна - Несебър".

Чл. 2. Собственик и Оператор на Рибарско пристанище „Северна буна - Несебър"е Община Несебър.

Чл. 3. Оперативното ръководство и контрол по спазването на ЗМПВВППРБ, на задължителните предписания/ разпореждания на ИА „Морска администрация", Гранична полиция, Митницата и на другите нормативни актове и документи, свързани дейността на пристанището се изпълнява от щатния състав на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура Несебър”под непосредствения контрол на директора на предприятието.

Чл. 4. Всички посетители, собственици на плавателни съдове и техните гости посещават Рибарско пристанище „Северна буна - Несебър" и ползват предлаганите услуги на свой риск и отговорност. Те са длъжни да спазват обществения ред, установените правила на територията на пристанището, както и да изпълняват препоръките и указанията направени от персонала, когато са допуснали нарушаването им.

Чл. 5. Всички собственици на плавателни съдове са длъжни да предоставят на Директора на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура Несебър” списък с данни на хората, имащи право да посещават или ползват техните плавателни съдове в тяхно отсъствие. В случай, че такива данни не бъдат предоставени, персонала на пристанището няма да допуска до борда на плавателните съдове трети лица.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Чл. 6. Рибарско пристанище „Северна буна - Несебър"е предназначено за:

1. Осигуряване на безопасна стоянка на плавателните съдове.

2. Осигуряване на платена по действащата тарифа стоянка за плавателни съдове под български или чужд флаг.

3.Оказване помощ на бедстващите и аварирали плавателни съдове.

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗВАЖДАНЕ И СПУСКАНЕ НА ВОДА И ШВАРТОВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ:

Чл. 7. Дейностите по подготовка за изваждане и спускане на вода, обслужване, поддръжка и ремонт на плавателни съдове се съгласуват с Директора на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура Несебър” или упълномощено от него лице и се извършват след даване на разрешение на посочени от тях места.

Чл.8./1/ Всички плавателни съдове застават на определените им кейови места съгласно схемата за швартоване на пристанището, въз основа на валидно Разрешение за приставане/ домуване, издадено от Директора на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура Несебър”.

/2/ Промяната на кейовото място се допуска само с писмено разрешение на Директора на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура Несебър” или упълномощено от него лице, с изключение на аварийни случаи.

Чл.9. Всички собственици и капитани на плавателни съдове са персонално отговорни за правилното маневриране, швартоване и снемане от котва на своите плавателни съдове.

IV. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, БРЕГОВО ЗАХРАНВАНЕ. ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕТО:

Чл.10. Собствениците на плавателни съдове сами осигуряват и окомплектоват с подходящи накрайници, кабели и маркучи за свързване със съоръженията за брегово захранване. Собствениците на плавателни съдове отговарят за изправността на присъединителните устройства и за съответствието им с действащите стандарти за външно ползване. Подаването на брегово захранване с електричество се извършва само след проверка на присъединителните кабели и накрайници в присъствието на служител на пристанището.

Чл.11. /1/ Всички собственици на плавателни съдове и упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да проверяват за правилното и надеждно свързване с бреговото захранване с цел предотвратяване на повреди по електрическите и електронни уреди на борда, както и на захранващите системи на пристанището.

/2/ Когато на борда на плавателния съд няма вахтен, собствениците им или упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да изключат бреговото захранване и всички електрически и газови системи на борда.

/3/ Всички лица, които се намират на борда на плавателния съд трябва да спазват стриктно препоръките и инструкциите за безопасност при използване на електричество.

Чл.12. /1/ Всички ремонтни дейности на територията на пристанището се извършват след молба от собственика, в която се описват вида на ремонтните работи и разрешение, в писмена форма, на Директора на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура Несебър” или упълномощено от него лице.

/2/ Извършването на ремонтни дейности, изискващи огневи работи става при спазване на действащите правила и инструкции за пожарна и аварийна безопасност.

/3/ Забранява се извършването на сервизни и ремонтни дейности през месеците юни, юли и август. След изрично разрешение, в писмена форма, на Директора на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура Несебър” или упълномощено от него лице, през тези месеци се допуска само извършването на аварийни ремонтни дейности.

/4/ Даването на някое от разрешенията, предвидени в този член, не ангажира отговорността на Оператора на пристанището и не освобождава собствениците и лицата, които извършват ремонтни дейности от отговорност за щети, нанесени върху съоръженията на пристанището, на други плавателни съдове или трети лица.

Чл.13. Всички собственици на плавателни съдове са длъжни да поддържат в отлично състояние и готовност, предписаните им от закона противопожарно, спасително и аварийно оборудване, с цел предприемане на навременни и ефективни действия при възникване на инциденти.

Чл.14. /1/ Собствениците на плавателни съдове, техните гости, упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да пазят чистотата в района и акваторията на пристанището.

/2/ Общото почистване на района и акваторията, както и приемане на битови отпадъци от плавателните съдове на определените за това места се извършва от ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“. Битовите отпадъци от плавателните съдове трябва да се изхвърлят опаковани в торби за отпадъци на определените за това места.

/3/ Забранява се изхвърлянето на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, като сантинни и фекални води в акваторията, подходния канал и района на пристанището. Изхвърлянето на тези отпадъци става според действащото законодателство. За констатирани нарушения на това правило Директора на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура Несебър” уведомява съответните органи и има право да ограничи достъпа на извършителя до пристанището за срок от една година.

V. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СИГУРНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО:

Чл.15. Маневрирането и плаването в акваторията на пристанището и подходния канал се извършва съгласно разпоредбите на Международните Правила за Предпазване от Сблъскване на Море, предписанията на ИА „Морска Администрация" и добрата морска практика.

Чл.16. Сигурността на корабоплаването се осигурява чрез:

1. Ръководство и контрол на движението и швартоването на плавателните съдове на определените им места в акваторията на пристанището.

2. Поддържане на радиовръзка по УКВ 8 канал.

3. Спазване на сигналите за движение на плавателните съдове.

4. Своевременно известие за подход към пристанището.

5. Общият контрол по сигурността се извършва от органите на ИА „Морска администрация".

Чл.17. Всички собственици и капитани на плавателни съдове движещи се по вода и маневриращи в подходния канал и акваторията на пристанището са длъжни да спазват максимално допустимата скорост от 3 възела.

Чл.18. Влизане и напускане на пристанището:

1. Всички плавателни съдове влизащи или напускащи пристанището са длъжни да вземат разрешение и да се запишат във вахтения журнал. Разрешение се издава само при изплатени всички задължения към пристанището.

2. Всички плавателни съдове при швартоване в акваторията на пристанището са длъжни:

- да представят документи за собственост и регистрация.

- да се запознаят с настоящият правилник.

- да се снабдят с надлежно Разрешение за приставане/ домуване на плавателния съд.

- да заплатят съгласно действащите тарифи ползването на кейовото място в брой срещу издадена фактура.

3. Плавателните съдове влизащи в акваторията на пристанището дават път на излизащите от него.

Чл. 19. Маневриране в акваторията на пристанището:

1. Регулирането на движението и швартоването на кея се извършва по УКВ или визуално от дежурните брегови моряци.

2.Сигналите и разпорежданията на служителите на пристанището са задължителни за всички плавателни съдове намиращи се в акваторията му.

3.Маневрирането в пристанището се забранява при лоши метеорологични условия, когато това е обозначено от персонала на пристанището.

VI. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ:

Чл. 20. В акваторията на Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ се забранява:

 1. Промяната без разрешение на швартовото място освен в аварийни случаи.
 2. Изхвърлянето на всякакви отпадъци, нефтопродукти и санитарни води, освен в предвидените за това съоръжения.
 3. Къпането, плуването, карането на водни колела, ски, сърф и др., както и извършването на водолазни работи.
 4. Подаването на каквито и да е звукови и светлинни сигнали, освен в аварийни случаи.
 5. Стрелбата с огнестрелно оръжие и въздушни пушки. Използването на фойерверки. Ракетните сигнали се използват само в случаи на бедствие.
 6. Управлението на плавателни съдове от лица без съответната квалификация, лица употребили алкохол или други упойващи вещества.
 7. Почистването на корпусите от обраствания, очукването от ръжда, боядисването и други подобни.
 8. Приемане на борда на повече лица от определеното в позволителното за плаване.
 9. Ползването на радиостанциите и радарните антени след швартоването на кея.
 10. Паленето на огън и барбекю в района на пристанището.
 11. Миенето на мрежи и други приспособления, както и морски продукти, добити в следствие на рибарска дейност от 01.06 до 15.09.
 12. Съхранение на инвентар и каквото и да е оборудване на територията на кейовете, алеите и паркинга в пристанището без разрешение. За оборудване и инвентар оставени без надзор отговорността се носи от собственика на същото.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ. ОГРАНИЧАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРА НА ПРИСТАНИЩЕТО:

Чл. 21. Операторът на рибарско пристанище „Северна буна - Несебър" препоръчва на всички собственици на плавателни съдове и автомобили, да имат сключена застраховка, покриваща съответните рискове от евентуални щети, причинени от и на собственика, от и на неговия екипаж и/или гости, от и на трети лица, от и на плавателни съдове, от и на автомобили.

Чл. 22. Собствениците на плавателни съдове отговарят за всички вреди, нанесени върху системите и инфраструктурата на пристанището и/или на околните плавателни съдове, в резултат на свое виновно(умишлено или непредпазливо) поведение (действие или бездействие).

Чл.23.Операторът на пристанището не носи отговорност за евентуални вреди причинени на плавателните съдове и/или на друго имущество, и/или на хора, намиращи се на територията на пристанището от други плавателни съдове и/или трети лица. Увредените лица следва да обезщетяват вредите си чрез предявяване на претенции, към застрахователната компания, покриваща съответните рискове от евентуалните щети.

Чл. 24. Операторът на пристанището не носи отговорност за качеството и евентуални щети причинени от ползването на обществени услуги, като електричество, вода, телефон, кабелна телевизия и интернет, в следствие на неспазване правилата за безопасност при ползване на съответната услуга, непостоянно напрежение, непостоянно налягане на водата или непостоянно качество на връзката.

Чл. 25. Операторът на пристанището не носи отговорност за щети на имущество и хора, намиращи се на територията на пристанището, причинени от природни бедствия, като земетресения, градушки, бури и други, както и от форсмажорни обстоятелства, като пожар, терористични нападения, войни и други.

Чл. 26. Операторът на пристанището не носи отговорност за инциденти и повреди причинени на плавателни съдове в следствие вадене и спускане на вода на плавателни съдове, неправилно движение и маневриране в района, подходния канал и акваторията на пристанището.

Чл. 27. Операторът на пристанището не носи отговорност за инциденти и повреди причинени върху системите и инфраструктурата на пристанище и/или на плавателните съдове, акостирали в пристанището и/или на трети лица в резултат на извършвана в акваторията на пристанището сервизна и ремонтна дейност.

VIII. ОБЩИ ПРАВИЛА:

Чл. 28. Операторът осигурява денонощна охрана на пристанището, която при необходимост осъществява връзка с контролните органи, пожарната служба и полицията.

Чл. 29. При щормово предупреждение екипажите са длъжни да предприемат мерки за сигурността на плавателните съдове.

Чл. 30. При форсмажорни обстоятелства плавателен съд се приема в пристанището като не заплаща такси за първите 24 часа от престоя си.

IX. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 31. Екипажите на всички плавателни съдове намиращи се на стоянка в пристанището са длъжни да се запознаят и спазват настоящия правилник.

Чл. 32. Настоящият правилник е общодостъпен при администрацията на пристанището.

Чл. 33. /1/ За неспазване на настоящия правилник, Операторът на рибарско пристанище „Северна буна - Несебър" налага следните административни наказания:

1. при първо нарушение – глоба, в размер на 100лв. (сто лева).

2. второ нарушение – глоба, в размер на 500лв. (петстотин лева).

3. трето нарушение – глоба, в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), отнемане на разрешението за приставане/ домуване и отстраняване от пристанището.

/2/ При системно нарушаване на правилника се отнема правото на достъп до пристанището и се предприемат всички законови действия по отстраняване на нарушителя.

Чл. 34. При изтичане срока на разрешението за приставане/ домуване и при отказ да бъде издадено ново, собственикът на плавателния съд следва в 7 (седем) дневен срок, да предприеме действия за извеждането му от акваторията на Рибарско пристанище „Северна буна - Несебър” на безопасен бряг и/ или изваждането му на суша на място, където няма да представлява опасност за здравето и живота на гражданите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/п/…………

                                                                          /Р. КУЛЕВ/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия