За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   НЕСЕБЪР

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на Решение № 1041 от 16.05.2019 г. на Общински съвет Несебър, протокол №38,

 

I. Общински съвет Несебър открива процедура за определяне на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд Несебър с мандат 2020 г. - 2023 г. при следните правила:

 

            Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

    -  е на възраст от 21 до 68 години;

    -  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

    -  има завършено най-малко средно образование;

    -  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

    -  не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

    -  е съдебен заседател в друг съд;

    -  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

    -  участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

    -  работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

ІІ.  Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

            - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;

            - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/; 

            - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/,

могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Несебър и на Общински съвет Несебър.

Изтеглете от тук

ІІІ. В срок до 05.07.2019 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет Несебър, в сградата на Община Несебър, ул.„Еделвайс“ № 10, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:

    - подробна автобиография, подписана от кандидата;

    - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

    - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

    - данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

    - мотивационно писмо;

    - писмено съгласие /Приложение № 2/;

    - декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 /Приложение № 3/;

    - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия