За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Покана за информационната среща в гр.Обзор     

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър
ще представят в гр.Обзор възможности за кандидатстване по проект
BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно
развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия““ по Програма за морско дело и рибарство
2014-2020г..  Срещата ще се проведе на 29 ноември 2019година от 11.00 часа в
гр.Обзор в "Многофункционална зала Обзор".
  По време на срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по
следните мерки:   Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за
развитието на дребно мащабна инфраструктура”   Мярка 3.1 “Развитие на нови
туристически продукти и атракции”   Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови
услуги за населението в рибарската територия“
АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия