За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБЕДИНЕНА ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА –  НЕСЕБЪР

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1. ал. 1. Обединена общинска школа по изкуствата – Несебър /ООШИ/ е създадена като местна дейност с Решение №134, протокол №24 от 23.10.1997г. на Общински съвет – Несебър.

ал. 2. ООШИ е извънучилищна,  специализирана форма на обучение за деца и младежи до 19 г., чрез която се оптимизира  възпитанието и  се осмисля свободното време на подрастващите в община Несебър.

ал. 3. Обединена общинска школа по изкуствата – Несебър има следните задачи:

 • Съдейства за откриване на млади дарования от община Несебър и насочването им към специално образование по изкуствата.
 • Чрез фолклорното музикално, танцово, словесно и приложноизобразително изкуство, школниците развиват своите способности, повишават естетическия си вкус и критерии.
 • Издирвайки, съхранявайки и представяйки на сцена българските традиции, бит и култура, обучаващите се в школата по изкуства, допринасят за запазването на  българската идентичност и памет в днешното време на световна глобализация.

         ал. 4. Завършилите школата не получават права на завършено специално образование, както и за упражняване на определена професия.

         ал. 5. ООШИ предлага на пълнолетните любители на фолклорното танцово изкуство да изучават народни хора в специализираното за това танцово студио „Месамбрия”.

         ал. 6. Като представително звено на ООШИ се включва Фолклорен ансамбъл „Слънчев бряг”, чиято основна функция е чрез средствата на музикално-танцовото сценично фолклорно изкуство да представя община Несебър като една от най-атрактивните културни и туристически дестинации в България.

ГЛАВА ВТОРА

Структура

Чл. 2. ал. 1. Обединена общинска школа по изкуствата е местна общинска дейност, която се координира и контролира от директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности“ в Община Несебър.

            ал. 2. Броят  на служителите в ООШИ се определя  от Общински съвет – Несебър, а длъжностно щатно разписание и поименното разписание на длъжностите се утвърждава от кмета на Община Несебър.

            ал. 3. Служителите се назначават, освобождават и осъществяват своята дейност съгласно Кодекса на труда, подзаконовите му нормативи и:

 -         Правилника за вътрешния трудов ред на Община Несебър;

-          Вътрешните правила за мерките за защита на личните данни в Община Несебър;

-          Кодекс за поведение на служителите в Община Несебър;

-          Колективния трудов договор на общинската администрация.

Чл. 3. ал. 1. В ООШИ са включени следните школи: музикална, танцова, художествена.

            ал. 2.  В музикалната школа се изучават народно пеене, народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, тъпан), акордеон, пиано, солфеж, теория на музиката, фолклористика.

           ал. 3.  В танцовата школа се изучават български народни танци.

           ал. 4. В художествената школа се изучават живопис, графика, и приложни изкуства.

ал. 5. При наличието на достатъчен брой кандидати, може да бъде открита и школа по фолклорен театър.

Чл. 4. ал.1. За обучението си в ООШИ лицата по чл.1, ал. 2 и ал.5 заплащат такси съгласно Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

ал. 2. Събраните такси за обучение в ООШИ се внасят в приход на общинския бюджет.

ал. 3. Таксата за обучение  се заплаща в размера по Наредба №11 на Общински съвет – Несебър, независимо  от броя на присъствените часове.

ал. 4. Участниците в представителното звено на ООШИ – Фолклорен ансамбъл „Слънчев бряг“ на заплащат такса.

Чл. 5. ал.1. Директорът на ООШИ се назначава и освобождава от кмета на Община Несебър.

ал. 2. Директорът на ООШИ трябва да има диплома за завършена степен на висше педагогическо образование по изкуствата.

ал. 3.  Длъжността „директор на ООШИ“ се заема въз основа на конкурс при условията и реда, определени в Кодекса на труда и алинея 2.

            ал. 3. При отсъствие на директора за срок по-дълъг от 30 календарни дни кметът на общината може да сключи трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността.

Чл. 6. Директорът на ООШИ:

 1. Създава условия за качествено провеждане на учебно-възпитателната работа в класовете на ООШИ и художествено-творческото развитие на представителното звено – ФА ”Слънчев бряг”.
 2. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
 3. Контролира изпълнението на учебните планове и програми.
 4. Утвърждава седмичните разписания за провеждане занятията на групите.
 5. Полага грижи за професионалното израстване на младите преподаватели, като за целта поддържа тесен контакт с експертите по изкуствата.
 6. Организира провеждането на обществените и културни изяви на обучаващите се в школата.
 7. Участва при планиране на разходите, необходими за обезпечаване на дейността на ООШИ при изработване на проекто – бюджета на община Несебър.
 8. Организира приемането на деца и ученици.
 9. Представлява школата пред държавни, обществени и други организации, институции и лица.
 10. Планира, координира, контролира, отчита и носи отговорност за работата на школата в съответствие с нормативната уредба и глава V „Организация на работа на администрацията“ от Устройствения  правилник на общинска администрация Несебър.

Чл. 7. Служителите на ООШИ (преподаватели и други служители) се назначават от кмета на Община Несебър по предложение на директора на ООШИ.

Чл. 8. ал. 1.  Преподавателите в ООШИ могат да бъдат лица с висше, полувисше или средно специално образование по специалността, както и завършилите Школа за художествени ръководители на самодейни състави и ансамбли.

            ал. 2. Преподавателите в ООШИ не са педагогически специалисти по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование и нямат статут и права на учители, работещи в системата на професионалното образование и обучение в Р. България. 

Чл. 10. ал. 1. Преподавателите в ООШИ имат следните права:

 1. Свободно да определят методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес.
 2. Да получават информация по въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения, както и на възможностите за повишаване на професионалната квалификация.
 3. Да повишават образованието и професионалната си квалификация.
 4. Да дават мнение и да правят предложения за развитието на ООШИ.
 5. Да използват материално – техническата база на ООШИ за изпълнение на служебните си задължения.

ал. 2. Преподавателите в ООШИ са задължени:

 1. Да изпълняват нормата за задължителната преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната им характеристика.
 2. Да работят съзнателно и задълбочено за възпитанието на обучаващите се, да издирват даровити деца, да развиват техните способности.
 3. Да следят за редовното посещение на учебните занятия и заплащането на таксите за обучение.
 4. Да поддържат постоянна връзка с родителите и ги информират за всичко, свързано с обучението на школниците.
 5. Да вписват редовно в дневниците взетия учебен материал.
 6. Да уведомяват своевременно директора на ООШИ, когато се налага да отсъстват за осигуряване на заместник с оглед недопускане на нарушаване работата на школата.
 7. Да опазват живота и здравето на школниците по време на образователно – възпитателния процес и на други дейности, организирани от школата.
 8. Да работят системно за повишаване на своята квалификация.
 9. Да не ползват мобилен телефон по време на час.
 10. Да не пушат, да не внасят и да не употребяват  алкохол в ООШИ, както и извън школата – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца и ученици.
 11. Да не внасят в ООШИ оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност.
 12. Да се явяват на работа с облекло и външен вид, в съответствие с положението на преподавател и по нормите на добрите нрави.
 13. Да зачитат правата на децата и учениците, да уважават личното им достойнство, да не прилагат физическо и психическо насилие върху тях.

ал. 3. Преподавателите в ООШИ нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

ГЛАВА ТРЕТА

Обучаващи се и учебно-възпитателна дейност

Раздел І

Обучаващи се

Чл. 11. ал. 1. В школата се обучават деца и ученици от 6 до 19 годишна възраст.

            ал. 2. За постъпване в ООШИ, кандидатите или техните родители подават молба по образец до директора на школата.

             ал. 3. След навършване на 19 години, желаещите могат да продължат да се обучават в специализираното танцово студио „Месамбрия” към ООШИ или след кастинг да бъдат приети в представителното звено на ООШИ – ФА „Слънчев бряг”.

            ал. 4. Право на участие във Фолклорен ансамбъл „Слънчев бряг“ имат завършилите и други школи и специализирани учебни заведения по изкуствата. Подборът във ФА „Слънчев бряг“ се извършва чрез кастинг, организиран от директора на ООШИ.

            

Чл. 12. ал. 1. Всеки обучаващ се в школата има следните права:

 1. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение.
 2. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на неговите права и достойнството му.
 3. Да участва, включително с присъствието на родител / настойник, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

ал.2. Всеки, обучаващ се в школата има следните задължения:

 1. Да съхранява авторитета на ООШИ.
 2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина..
 3. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие..
 4. Да не пречи на преподавател при и по повод изпълнение на служебните му задължения.
 5. Да не носи оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност.
 6. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на школата.
 7. Да заплаща определената такса за обучение.

Раздел ІІ

Учебно-възпитателна дейност

Чл.13. ал. 1. Обучението в ООШИ се осъществява съгласно учебни програми и планове, утвърдени в началото на всяка учебна година от директора на школата.

            ал. 2. Основна форма на учебно-възпитателната дейност е урокът, който може да бъде индивидуален или групов. Учебният час е с продължителност 45 минути.

            ал. 3. Учебно-възпитателната работа започва от 01 октомври и завършва на 31 май. От 15 септеври до 30 септември се прави подбор и записване на новите групи. От 01 юни до 15 юни се провеждат годишните концерти - продукции на възпитаници на ООШИ.

            ал. 4. Ваканциите са съобразени с тези в училищното образование. При необходимост, според мероприятията на ООШИ и Община Несебър, репетиции може да се провеждат и по време на ваканциите.

Чл. 14. Занятията в ООШИ се водят в извънучебно за училищното обучение време.

Чл. 15. В ООШИ се води следната задължителна документация:

 1. Дневници на класовете, заверени в началото на учебната година от директора на школата.
 2. Материална книга за взетите учебни часове, която се заверява ежедневно с подпис на директора на школата.
 3. Инвентарен опис.
 4. Дневник за входяща и изходяща кореспонденция.
 5. Таксова книга.

Чл. 16. ал. 1. Резултат от обучението на школниците са организираните форми на съвместни прояви – концерти, спектакли, изложби и др.

             ал. 2. По време на учебния процес и през ваканциите могат да се организират семинари, творчески срещи, пленери за учители и ученици. За финансовото им осигуряване е необходимо да се търсят средства освен от общинския бюджет, така и от спонсори, дарители, меценати, различни фондове и програми.

Раздел ІІІ

Нормативи

Чл. 17. Седмичният норматив на учителите в ООШИ е 20 учебни часа по 45 минути.

Чл. 18. В началото на всяка учебна година директорът разпределя седмичните часове между учителите, като спазва определената седмична норма за работа.

Чл. 19. Директорът има право да ръководи в школата часове по специален предмет, фолклористика и ансамбли.

Чл. 20. Учебните планове се определят съгласно Приложения № 1, 2 и 3.

Приложение № 1

УЧЕБЕН ПЛАН

за музикалната школа

Учебни предмети

Часове седмично

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ-ХІІ

1

Специален предмет

/инструмент, пеене/

2

2       

2

2

2

2

2

2

2

Солфеж и елементарна теория на музиката

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Фолклористика

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Оркестър

2

2

2

2

2

2

2

2

5

Вокална група или хор

2

2

2

2

2

2

2

2

ПОЯСНЕНИЯ към учебния план за музикалната школа:

            1. Обучението се води индивидуално, групово и ансамблово, както следва:

            а/ по специален предмет - индивидуално, два пъти седмично;

            б/ по солфеж и елементарна теория на музиката - групово, два пъти седмично;

в/ фолклористика - групово, веднъж седмично;

            г/ по ансамблови занимания, оркестър и хор - ансамблово, два пъти седмично;

            2. Работата с корепетитор се води едновременно с обучението по специален предмет – съотношение „учител:корепетитор = 1:1”.

            3. Учебните занятия се изграждат на базата на академичен учебен час от 45 минути.

4. Групово обучение:

а/ групите по солфеж, елементарна теория на музиката и фолклористика се състоят от 5 до 8 ученика.

б/ групите по ансамблови занимания се състоят от 5 до 20 ученика в зависимост от вида на ансамбъла,

в/ Учебен хор и оркестър се състоят от 6 до 12 ученика.

            5. Седмичният норматив от 20 учебни часа следва да се взема от преподавателите най-малко в четири дни от седмицата.

           

Приложение № 2

УЧЕБЕН ПЛАН

за танцовата школа

Учебни предмети

Часове седмично

6 год.

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ-ХІІ

1

Български народни танци

3

3

3

3

3

4

4

4

4

ПОЯСНЕНИЯ към учебния план за танцовата школа:

1. Учебните занятия се изграждат на базата на академичен учебен час от 45 минути.

2. Заниманията по български народни танци се провеждат два пъти седмично по два учебни часа /за учениците над  4 клас/, а за по-малките три пъти седмично по един учебен час.

3. Броят на учениците в групите трябва да бъде от 7 до 10 ученика.

            4. Седмичният норматив от 20 учебни часа следва да се взема от преподавателите най-малко в четири дни от седмицата. Часовете се провеждат с корепетитор, като съотношението „преподавател:корепетитор = 1:1”. 

Приложение № 3

УЧЕБЕН ПЛАН

за школата по изобразително и приложни изкуства

Учебни предмети

Часове седмично

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ-ХІІ

1

Рисуване

6

6

6

6

6

6

6

6

2

Живопис

6

6

6

6

6

6

6

6

3

Скулптура

6

6

6

6

6

6

6

6

4

Апликация

6

6

6

6

6

6

6

6

5

Макраме

6

6

6

6

6

6

6

6

ПОЯСНЕНИЯ към учебния план за школата по изобразително и приложни изкуства:

            1. Учебните занимания се водят три пъти седмично по 2 учебни часа от 45 минути по всеки един учебен предмет.

2. Броят на учениците в групите по изобразително и приложно изкуство трябва да бъде от 4 до 6 ученика.

            3. Седмичният норматив от 20 учебни часа следва да се взема от преподавателите най-малко в четири дни от седмицата.

           

ГЛАВА ТРЕТА

Заключителни разпоредби

Чл. 21. Директорът на ООШИ в седем дневен срок от постъпването на нов служител в школата го запознава с настоящия Правилник, чрез подписване на Декларация за информираност, която се съхранява в трудовото досие в отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“.

Чл. 22. Правилникът за дейността на ООШИ е приет с Решение № 198, протокол № 8 от 12.08.2020 г. на Общински съвет Несебър. В сила от публикуването му във в-к „Слънчев бряг“ на 17.09.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/п/…………

                                                                          /Р. КУЛЕВ/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия