За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


О Б Я В А

            В изпълнение на РЕШЕНИЕ № 940 по Протокол № 33/18.12.2019г., взето на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 36 от Наредба №7 на Общински съвет Несебър, Общински съвет – Несебър обявява конкурс за избор на управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” ЕООД, по реда на Наредба № 7 ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, за срок от три години.

I. Определя следните изисквания към кандидатите:

1.Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по
медицина и призната специалност.

      2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар.

      3.Да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки или имат
регистрация като еднолични търговци.

      4.Да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност.

      5.Да не заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

      6.Да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото
да заемат материално-отчетническа длъжност.

II Необходими документи за участие в конкурса:

      1.Диплом за образователно квалификационна степен “магистър” и
документ удостоверяващ придобита специалност.

      2.Копие от трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж.

      3.Медицинско свидетелство

      4.Автобиография

      5.Свидетелство за съдимост

      6.Нотариално заверена декларация за липса на обстоятелства от I т. 3,4 и т.5

      7.Препоръки от последна месторабота

      8.Бизнес програма за развитието и дейността за медицински Център „Д-р Димитър Пеев”;

      9.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст.

ІІІ. Срок за подаване на заявление и документи по т.ІІ

      - 15 дневен от публикуване на настоящата обява в печатни и електронни медии, както и на сайта на община Несебър, а именно: от 1.02.2019г. до 18.02.2019г. включително.

Документите да се представят в деловодството на община Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, Гише № 1, в запечатан непрозрачен плик, като Програмата за развитие и дейността на Медицинския център да се представи в отделен запечатан плик, приложен към изискваните документи.

ІV. Дата и място за провеждане на Конкурса25.02.2019г. от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, ет.1, Заседателна зала.

            Настоящата Обява е публикувана в печатни и електронни медии на 1.02.2019г.

 

                        РУМЕН КУЛЕВ

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия