За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ОБЯВЯВА  КОНКУРС

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.)

МИРГ Несебър-Месемврия

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.034, Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

 1. Кратко описание на дейността на външните експерти – оценители

Външните експерти – оценители извършват проверка за окомплектованост на подадените проектни предложения по процедурата и оценка за тяхното съответствие със стратегията на МИРГ, съобразно одобрена Методика за подбор на проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИРГ Несебър  – Месемврия.

Изискванията към външните експерти – оценители и правилата за тяхната работа са описани във Вътрешните правила за работа на МИРГ Несебър  – Месемврия.

Включването на одобрените външни експерти в оценителната комисия се извършва на база на тяхната квалификация и опит.

 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три последователни етапа:

  • Административна проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;
  • Интервю с кандидатите;
  • Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати;

    3.  Минимални изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите следва да са физически лица.
 • Кандидатите следва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“  по  специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.
 • Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.
 • Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.
 • Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия и работа в ИСУН.
 1. Кандидатите за външни експерти не следва:

Кандидатите за външни експерти не следва:    

  • да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;
  • да са членове на Управителния съвет на МИРГ.
  • да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
  • да са поставени под запрещение.
  •  да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1046/2018 с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ Несебър - Месемврия.
  • да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост  с членовете на УС на МИРГ Несебър - Месемврия;
 1. Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Копие от документ за завършено висше образование;
 • Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);
 •  Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
 • Декларация по образец;
 • Декларация – лични данни.

Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

 1. Документите за кандидатстване се подават  лично, по пощата или чрез куриер в офиса на МИРГ Несебър - Месемврия на хартиен носител в запечатан плик на адрес:

гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия, всеки работен  ден от 10.00 до 15.00 часа, до 07.11.2019 г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на  МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.

 1. За допълнителна информация:

Електронна поща: mirg_nesebar@abv.bg

Офис на МИРГ Несебър-Месемврия: гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия

 1. Комплект документи за кандидатстване за външен експерт – оценител: 
 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Копие от документ за завършено висше образование;
 • Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);
 •  Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
 • Декларация по образец;
 • Декларация – лични данни.
 • Повече информация на адрес:

http://mirg-nessebar.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-BG14MFOP001-4034-%D0%9C%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-32-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%93?fbclid=IwAR1jum-3xpw6nD2dcSbn-GLyk9O3zoW16aD2G6dGfA3L6lhvDlLQn7aRRtI

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия