За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд Несебър, избрана с решение № 61 от Протокол №3/15.01.2020 г. на Общински съвет –Несебър публикува

СПИСЪК

на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

Анастасия Костадинова Петрова  - заявление вх.№ 124/31.01.2020 г.

Алиса Анатолиева Андреевская - заявление вх.№ 114/29.01.2020 г.

Калоян Сотиров Наумов - заявление вх.№ 116/29.01.2020 г.

Деница Иванова Дънекова - заявление вх.№ 137/05.02.2020 г.

Георги Ангелов Алексиев - заявление вх.№ 131/04.02.2020 г.

Мария Анастасова Куфетова - заявление вх.№ 127/03.02.2020 г.

Дениса Димчева Терзиева - заявление вх.№ 128/ 03.02.2020 г.

Неслян Осман Тодорова - заявление вх.№ 121/30.01.2020 г.

Йорданка Лазарова Манева - заявление вх.№ 156/14.02.2020 г.

Щелиян Георгиев Димитров - заявление вх.№ 155/14.02.2020 г.

Виолета Руменова Попова - заявление вх.№ 153/14.02.2020 г.

Недка Стоянова Абрашева - заявление вх.№ 168/19.02.2020 г.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Несебър на 11.03.2020 г. от 13:00 часа в стая №44, ет.4 в сградата на Община Несебър.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Несебър становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Председател на Комисията - Славчо Станелов.

 

Файлове с данни за допуснатите кандидати съгласно изискването на чл. 68 ал.5 от ЗСВ. както следва:

 

Анастасия Костадинова Петрова

 

Алиса Анатолиева Андреевская

 

Калоян Сотиров Наумов

 

Деница Иванова Дънекова

 

Георги Ангелов Алексиев

 

Мария Анастасова Куфетова

 

Дениса Димчева Терзиева

 

Неслян Осман Тодорова

 

Йорданка Лазарова Манева

 

Щелиян Георгиев Димитров

 

Виолета Руменова Попова

 

Недка Стоянова Абрашева

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия