За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет - Несебър уведомява, че с решение № 795 обективирано в протокол № 31 на проведено заседание на  05.12.2022г. на основание с чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), е  одобрен  Годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд  за 2023 г. съгласно изготвен Опис на лесосечния фонд по вид, обем и годишен план за ползване съгласно приложение № 1 неразделна част от цитираното решение  както следва : Приложение № 1

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340