За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 28.08.2019 г. /сряда/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 13,00 ч. – 14,00 ч.

2. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми – 14,00 ч. – 14,40 ч.

3. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия - 14,40 ч. – 15,40 ч.

4. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 15,40 ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: /Р. КУЛЕВ/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия