За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

            На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2019-2023 г., Ви уведомявам, че  на 21.04.2023 г. /петък/ в заседателна зала № 11 на Община Несебър, намираща се в сградата на общината на ул. „Еделвайс“ № 10 ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

        

1. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда – 11:00 ч. – 12:00 ч.

 

2. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 13:00 ч. – 14:00 ч.

 

3. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия  - 14:00 ч. – 15:00 ч.

 

4. Комисия по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности – 15:00 ч. – 16:00 ч.

 

5. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми – 16:00 ч.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия