За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

            На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 20.10.2017 г. /петък/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

        

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 13,30 ч. – 14,00 ч.

 

2. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности14,00 ч. – 14,30

 

3. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми  - 14,30 ч. – 15,00 ч.

 

4.  Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия  - 15,00 ч. – 16,00 ч.

 

5. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда – 16,00 ч.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ