За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 20.06.2019 г. /четвъртък/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 13,00 ч. – 13,30 ч.

2. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми – 13,30 – 14,00 ч.

3.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия - 14,00 ч. – 14,30 ч.

4. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 14,30 ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ