За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


С П Р А В К А

           по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта на Наредба за управление на общинските пътища.

            Проекта на Наредба са управление на общинските пътища, ведно с мотивите към него е  публикуван на 14.02.2019 г. на интернет страницата на Общински съвет osnesebar@nesebar.bg

           В законоустановеният  30 дневен срок  е  постъпило  1  становище  от:

          1.  „Бургаска асоциация външна реклама“ СОПД – гр. Бургас   и  „Черноморска асоциация външна реклама“, СНЦЧП

 

№ по ред

Описание на предложението / становището

Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения

 вх.№

163 /13.03.

2019 г.

Излагат се становища относно мотивите на проекта и мнение  за нищожност  И ,незаконосъобразност  нормите  глава V „ „Специално ползване

 Излагат се   съображения за незаконосъобразност на чл. 27 и чл. 28 по отношение на таксите за специално ползване, като противоречащи на ЗМДТ

Няма конкретни предложения на за нови текстове

Не  се приема

Не се приема

 

Изложените аргументи са неоснователни. Съгласно чл. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата, специалното ползване на пътищата общинска собственост се осъществява, по реда на тази наредба и Наредбата по чл. 23 от Закона за пътищата, какъвто е приеманият акт.

Т.е. общинският съвет, може да урежда обществени отношения в тази област, които не противоречат на Наредбата за специално ползване.

По отношение на таксите: Съгласно  18 от Закона за пътищата, разрешението за специално ползване на пътищата се издава  от собственика или от администрацията, на пътя която го управлява. Физическите и юридическите лица заплащат такса за специалното ползване, която съгласно ал. 3 т.2 от същия  член се определя от общинските съвети за общинските пътища

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР: Румен Кулев

                                                                                                                     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия