За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността на Общинско предприятие

Пристанищна инфраструктура”

гр. Несебър 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този  правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Чл.2. (1) Общинското предприятия е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.

(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Несебър.

 Чл.3.(1) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура” гр. Несебър. По-нататък в Правилника то е упоменато само като „Предприятието“.

(2) Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Несебър в рамките на предоставените му правомощия.

(3) Предприятието е специализирано звено на общината за управление на общинското имущество – земи и съоръжения на територията на пристанищата в Община Несебър, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на пристанищните дейности и услуги в пристанищните територии.

(4)  Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.

(5)  Предприятието осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и заложените в годишния бюджет на Община Несебър бюджетни средства за неговата издръжка.

Чл. 4. Общински съвет Несебър, взема решение относно:

1. изменяне и допълване решението за създаване на Общинското предприятие;

2. промени в структурата на предприятието, преобразуване и закриване на предприятието;

3. изменение на Правилника за организацията и дейността му;

4. за предоставяне или отнемане на общинско имущество.

Чл. 5. (1) Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Митрополитска” № 2.

(2) Предприятието притежава собствен печат.

 

                                                        II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.  6. Предметът на дейност на Предприятието е:

- управление, изграждане, разширение, поддържане, ремонт и реконструкция в/на общински имоти, отредени за пристанища и на други имоти, обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура свързани с експлоатацията им, както и предоставяне на свързаните с тях услуги;

-  управление и експлоатация на пристанищната инфраструктура;

-  управление и експлоатация на пристанищата по чл.107 и 108 от ЗМПВВППРБ, както и предоставяне на услуги свързани с дейността им.

- предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116 и извършване на  съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ;

- пристанищна дейност и свързаното с нея търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност и всяка друга, свързана с пристанищата дейност, незабранена от закона;

Чл. 7. Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи, собственост на Община Несебър.

Чл. 8. Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Несебър или от определен от него заместник-кмет.

 

III. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл. 9. Предприятието се ръководи и представлява от Директор.

Чл. 10. Директорът се назначава от Кмета на Община Несебър на трудов договор, сключен по реда на Кодекса на труда.

Чл. 11. (1)  Директорът на ОП „Пристанищна инфраструктура” гр. Несебър:

 1. представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи, както и пред всички други физически и юридически лица от името и за сметка на общината, само в рамките на предоставените му правомощия;
 2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Предприятието съобразно действащото законодателство, в съответствие с решенията на  Общински съвет – Несебър и заповедите на Кмета на Община Несебър или определен от него зам.-кмет;
 3. Осъществява ежедневен контрол върху спазването на ЗМПВВППРБ, действащите нормативни актове, свързани с него, Правилника за организацията на дейността на ОП „Пристанищна инфраструктура” и решенията на Общински съвет Несебър;
 4. изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджет;
 5. въвежда Система за финансово управление и контрол в Предприятието в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и осъществява контрол за ефективното и ефикасното им функциониране;
 6. осъществява оперативно ръководство на Предприятието и периодично се отчита за извършената дейност на Предприятието пред  Кмета на Община Несебър;
 7. упражнява правата на работодател като: сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в предприятието; утвърждава длъжностните им характеристики; утвърждава поименно щатно разписание, следи за спазване на трудовото законодателство; налага дисциплинарни наказания, както и извършва всички други дейности, произтичащи от качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
 8. организира ефективното използване, управление и опазване на предоставеното му общинско имущество;    
 9.  организира и контролира обществения ред и пропускателния режим в пристанищата. 
 10. организира охраната, почистването и поддържането на пристанищните територии.
 11. при необходимост участва в подготовката на процедури по ЗОП и контролира изпълнението на сключените договори.

(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на Предприятието издава заповеди.

 Чл. 12. Структурата на Предприятието се определя с този Правилник, приет от Общински съвет Несебър, на база на която се утвърждава длъжностно щатно разписание на предприятието от Кмета на Общината.

Чл. 13. (1) /изм. с решение № 681 от Протокол № 28/04.07.2022 г./   Организационно-управленската структура на Предприятието е съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия Правилник.

(2)  Директорът на Предприятието е на пряко подчинение на кмета на общината.

(3) /изм. с решение № 681 от Протокол № 28/04.07.2022 г./  Предприятието е с обща численост на персонала 9,5 щ. бр.

(4)  При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в структурата и числеността на персонала, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение № 1.

 

IV. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 14. (1) Предприятието управлява предоставената му за управление и стопанисване пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи, както и пристанищата по чл. 107 - 108 от ЗМПВВППРБ.

(2) На Предприятието се предоставя за управление и стопанисване имуществото общинска собственост, детайлно описано в Приложение № 2 към настоящия правилник.

(3)  При наличие на обстоятелства, изискващи корекции на предоставеното за управление и стопанисване имуществото, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна.

Чл. 15. (1) Предприятието поддържа с грижа на добър стопанин цялото му предоставено имущество.

(2) Поддържането и ремонтите на дълготрайните материални активи се извършва за сметка на Общинското предприятие в рамките на предвидените средства по бюджета му.

 

V.  ФИНАНСИРАНЕ  И  ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл. 16. (1) Дейността на Предприятието се финансира от бюджета на Община Несебър, в рамките на утвърдения му от Общинския съвет бюджет за годината и по тримесечия.

(2) Директорът на предприятието изготвя проект на бюджета за съответната годината за дейността на предприятието.

Чл. 17. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Общински съвет бюджет на Предприятието за съответната година.

(2) Предприятието няма право да разходва парични постъпления, придобити от осъществена стопанска дейност.

 (3) Всички приходи, реализирани от Предприятието, се внасят в приход на бюджета на Община Несебър.

Чл. 18.   Промени в одобрения бюджет на Предприятието се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър.

Чл. 19. Предприятието осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни   актове  и в съответствие с  утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на Община Несебър.

(2)  Всички приходи и разходи на Предприятието се отчитат по Единната бюджетна класификация за приходите и разходите бюджетите на общините.

(3)  Предприятието се разчита  за своя сметка от името на Община Несебър за данъчни и осигурителни задължения.

Чл. 20.  Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Несебър.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост с решение на Общински съвет - Несебър № 466 от Протокол №15/15.03.2017  и влиза в сила от 01.05.2017г.

§ 2. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в т.ч. и актовете  на Общински съвет - Несебър.

§ 3. /нов с решение № 681 от Протокол № 28/04.07.2022 г./  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и  дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура" – гр. Несебър, е приет с решение № 681 от протокол № 28 от 04.07.2022г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от деня на приемането му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

 

                                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

По чл. 13 от Правилника

№ по ред

Структура в ОП „Пристанищна инфраструктура - гр. Несебър"

Щатна численост

Местна дейност

1

Директор

1

2

Специалист – организатор експлоатация

2

3

Моряк

1

4

Счетоводител

½

5

Технически сътрудник

1

6

Боцман

1

7

Работник

2

8

Хигиенист

1

 

ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

9,5

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

По чл. 14 от Правилника

по

ред

Наименование на предоставения за стопанисване и управление актив

на ОП Пристанищна инфраструктура” гр. Несебър

1

ПИ 51500.501.1 в гр. Несебър /АПОС № 919/10.01.2001г/

2

ПИ 51500.501.485 в гр. Несебър /АЧОС № 2923/16.01.2009г/

3

ПИ 51500.501.486 в гр. Несебър /АЧОС № 2924/16.01.2009г/

4

ПИ 51500.501.487 в гр. Несебър /АЧОС № 2922/16.01.2009г/

5.

Помещение от 23,27 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на сграда с идентификатор 51500.501.295.1 от к.к. на гр. Несебър, ул. „Митрополитска” № 2 /АЧОС № 463/01.03.2007г/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия