За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Загл. изм. реш №184  прот. №6/28.04.2016 г.

Раздел I

Общи положения

Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на  нуждаещите се  лица и семейства на територията на Община Несебър.  

Чл.2. /доп. с реш № 867 от Протокол № 24/23.02.2010 г./ По реда на този Правилник се  отпускат средства  на:

1. Лица с влошено здравословно състояние 

2. Лица с  трайни  увреждания  или  доказана степен  на  инвалидност

3. Деца и младежи в неравностойно положение

4. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии,  пожари и др. природни бедствия .

5.   /Отм. с реш № 184 от Протокол №6/28.04.2016 г./

РАЗДЕЛ ІІ

Ред за отпускане на финансовите средства

Чл.3/1//изм. с реш. № 867 от Протокол № 24/23.02.2010 г, изм. с реш. № 56 от Протокол № 4/30.01.2024 г./ Еднократна  финансова помощ се опуска на  лица и семейства  по чл.2, т.1,2,3 и 4 с постоянен адрес  на територията на Общината,  въз основа на  подадено  заявление до кмета на Общината по утвърден от него образец.

/2 /Отм. с реш. № 184 от Протокол № 6/28.04.2016 г./

Чл.4 /изм. с реш. № 56 от Протокол № 4/30.01.2024 г./  Заявленията се разглеждат от Постоянна комисия назначена със заповед на кмета на Общината в  състав от  9 души  - четирима общински съветници,  определени с решение на Общинският съвет и пет представители на Общинската администрация.

Чл.5 /1//изм. с реш. № 867 от Пр. № 24/23.02.2010 г., изм с реш.  №184 от Протокол № 6/28.04.2016 г./  Постоянната  комисия разглежда постъпилите заявления за отпускане на  финансова помощ минимум един път годишно ката заседава  при кворум от 50 + 1 от общия брой на членовете на комисията и поне един представител на общински съвет.

         /2/ / изм.с реш № 867 от Протокол № 24/23.02.2010 г., изм. с реш. № 56 от Протокол № 4/30.01.2024 г./  В случаите в които, лицата по чл.2, т. 1, 2, 3, и 4 са с постоянен адрес извън гр. Несебър, Постоянната комисия изисква становище по постъпилото заявление от кмета на съответното населено място или кметския  наместник.   

Чл.6 /1//Отм. с реш. № 184 от Пр №6/28.04.2016 г./  

      /2/ /изменена с решение 1275 от протокол № 36/  Предложението на Комисията по чл.4 се обективира в докладна записка до общинския съвет, в която са посочени трите имена, ЕГН на лицата, адрес и сумата подлежащи на одобрение от Общински съвет. Протоколът на Постоянната комисия се обявява на таблото на Общината. 

Чл.7 /1//изм с реш. 1275 от протокол № 36/2011г. /  изм с решение № 867 от Протокол № 24/23.02.2010 г./ Еднократна  Финансова помощ на лицата по чл.2, т.1 до т.4   се отпуска  с решение на Общинският съвет въз основа на  мотивирано предложение от председателят на  Постоянната комисия.    

       /2/ Предложението по ал.1,  трябва да съдържа  кратко описание на необходимостта от исканата  финансова  помощ  и  посочен примерен размер  на сумата необходима за задоволяване на потребността на молителя.

РАЗДЕЛ IIІ

Размер  и механизми за определяне

и отпускане на еднократна финансова  помощ

Чл.8 /1/ /изм. с реш.  № 184 от Протокол № 6/28.04.2016 г/   Еднократна  финансова помощ  отпускана на  лицата с влошено здравословно състояние или   инвалиди с трайно намалена работоспособност над 50%, онкологично болни, болни на хемодиализа  е  в размер  до  2000/две хиляди/ лева, като в изключителни случаи освен присъдената от комисията максимална сума Общински съвет-Несебър на свое заседание с решение, може да определи сума над 2000/две хиляди/ лева, която да послужи за подпомагане на болното лице.                                       

Чл.9 Еднократна финансова  помощ  отпускана на лицата  по чл.2.,т3 /деца сираци до 18 годишна възраст, студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства  е  в размер  до две  минимални работни заплати за страната.    

Чл.10 /1/ Еднократната финансова помощ отпускана  на пострадали семейства  по  чл.2, т.4,  в случаите при  които е  засегната част на основно жилище  е  в размер до три минимални работни  заплати  за  страната.

  /2/ Еднократната финансова помощ отпускана  на пострадали  семейства по чл. 2 т.4,   в случаите при които е  засегната част на стопански постройки е в размер до две минимални работни заплати за страната.

Чл.10а /Отменена с решение № 184 от Протокол № 6/28.04.2016 г./

Чл.11 Степента на увреждане на лицата по чл.2, т.2 се доказва с експертно решение от ТЕЛК за лица над 16 годишна възраст и експертно решение от РЕЛК, за лица под 16 годишна възраст. 

Чл.12 /1// изм. с реш.  № 184 от Пр № 6/28.04.2016 г./ Степента и вида на заболяването на  лицата по чл.2, т.1, се доказва с епикриза или друг документ удостоверяващ заболяването, издаден от специализирано здравно заведение.

Чл.13. /изм. с решение № 492 от Протокол № 20/28.09.2021 г./ Степента на поражение на жилища и стопански постройки се доказва с един от следните документи:

Протокол от Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; Удостоверение от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР; Удостоверение, издадено от секретаря на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и заверено от кмета на населеното място или кметския наместник. За бедствия на територията на гр. Несебър заверката се прави от заместник-ръководителя на щаба.

Чл.14. В случай, че въз основа на представените документи,  постоянната  комисия прецени, че за задоволяване потребностите на лицата по чл.2   са  необходими повече средства от определените в чл. 8, чл. 9  и чл.10,  изготвя  мотивирано предложение  до Общинският съвет  за приемане на конкретно решение.  

РАЗДЕЛ ІV

Условия за отпускане на финансова помощ

Чл.15. /1/ /изменена с решение № 867 от Протокол № 24/23.02.2010 г./  Еднократна финансова  помощ се отпуска, ако нуждаещите се  лица по чл.2, т.1 до т.4   отговарят на следните условия:

1. /Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016 г./

2. /Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016 г./

3. Не притежават повече от един  жилищен имот на територията на Община Несебър.

4. Средният   доход  на  член от семейство  за месеца предхождащ молбата за   финансова помощ е  в  размер до една минимална работна заплата за страната.

5.  Налице е доказана необходимост от лечение - /оперативно лечение или хоспитализация/ в страната и чужбина.

6. Поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано и за него има документ за собственост.

7. Поразените стопански постройки са за  селскостопанска нужда, за задоволяване потребностите на семейството, не са застраховани и за  тях  има документ за собственост.

8. Лицата по чл.2 ,т.2 да не са получавали еднократна помощ от Дирекция социално подпомагане в рамките на същата календарна година.

9 ./изменена с решение № 492 от Протокол № 20/28.09.2021 г./  Лицата по чл.2, т.4 не са получили еднократна помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

/2/ Отменена с решение № 184 от Протокол № 6/28.04.2016 г./

РАЗДЕЛ V

Отчетност и контрол

Чл.16. /1/ /изм. с реш. № 693 от Пр. № 24/01.02.2018 г./ Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ се представят следните документи:

1. Експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК/ в случаите чл.11  от настоящия правилник/

2.Епикриза или друг документ, удостоверяващ диагнозата и необходимостта от лечението  /в случаите  по чл.12 от настоящия правилник/

3. Декларация за семейно и имотно състояние

4.Уверение от Ректора на  ВУЗ или  директора на учебното заведение/ в случаите по чл.9 от настоящия правилник/

5. Документ за доход на семейството за предходния месец /когато е приложимо/

6. Протокол от специализиран орган в случаите по чл.13 от Правилника /прилага се служебно/

7. Удостоверение за семейно положение /прилага се служебно/

8. Други по преценка на комисията по чл. 4 от настоящия Правилник.

/2/ /отмена с реш. 693 от Пр. № 24/01.02.2018 г./

Чл.17 /изм. с реш. № 867 от Пр. № 24/23.02.2010 г./ При разглеждане  на заявленията Постоянната комисия  изисква  по служебен ред необходимата  и  информация от териториалните структури  на Национална агенция по приходите, “Бюрото  по   труда",  “Службите за социално подпомагане” и от други държавни и общински институции.

Чл.18 /1/  Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна помощ  по реда на този Правилник.

 /2/ Отм. с реш. № 184 от Пр. № 6/28.04.2016 г./

Чл.19. /1// изм. с реш. № 867 от Пр. № 24/23.02.2010 г./  Финансова помощ по реда на този Правилник  може да се отпуска на нуждаещите се лица по чл.2, т.1 до т.4  веднъж годишно, освен при особено тежки случаи с решение на Общинският съвет прието с мнозинство две трети от общият  брой на  съветниците.

       /2//отм. с реш. 693 от Пр. № 24/01.02.2018 г./  
 

Преходни и заключителни разпоредби

§1. Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на този Правилник са лица  до 18 год.  един или без родители, както и деца от семейства с три и повече деца, изпаднали в тежко финансово състояние.

§2. „Семейството"  по  смисъла на  този Правилник  са съпрузите и не навършилите пълнолетие деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени), не сключили граждански брак. За член на семейството се считат и лицата навършили пълнолетие, които продължават обучението си  във ВУЗ.

§3. Постъпилите молби  за отпускане на  финансова помощ до приемането на този Правилник, се комплектуват  съобразно  изискванията  му и се разглеждат  от Постоянната комисия  по чл.4. 

§4. Този правилник е приет на Основание чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21 ал.1, т.23 от ЗМСМА с решение № 93 от протокол № 4/24.01.2008 г. на  Общински съвет-Несебър  и влиза в сила от деня на приемането му. Изменен с решение № 867 от Протокол № 24/23.02.2010 г.  Изменен с решение № 1275  от Протокол № 36/2011 г.                                                                                                                              

§5. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ приет с решение № 184 от протокол № 6 от 28.04.2016 г. на Общински съвет–Несебър влиза в сила след публикуване на решението на Общински съвет–Несебър на интернет страницата на Община Несебър.

 §6.  /нов с реш № 492 от Пр. № 20/28.09.2021 г./    Правилника за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ, приет с решение № 492  от протокол № 20 от 28.09.2021гг. влиза в сила от деня на публикуването му във вестник „Слънчев бряг“.

 §7. /нов с реш №  56 от Пр. № 4 /30.01.2024 г./    Правилника за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ приет с решение № 56 от протокол № 4 от 30.01.2024 г. на Общински съвет–Несебър влиза в сила след публикуване на решението на Общински съвет–Несебър на интернет страницата на Общински съвет - Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-НЕСЕБЪР : Върбан Кръстев

                                                             

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340