За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П Р А В И Л Н И К

 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”

КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда устройството и дейността на Общински фонд „Култура” към Община Несебър.

Чл.2. Общински фонд „Култура” е на бюджетна сметка на разпореждане на община Несебър.

Чл.3. Фондът подпомага развитието на културата и опазване на културно-историческото наследство в община Несебър, като набира, управлява и разходва средства за провеждане на общинската политика в тази област.

Чл.4. Фондът се създава, реорганизира и прекратява с решение на Общински съвет-Несебър.

Чл.5.Община Несебър осигурява условия за осъществяване дейността на Фонда.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.6. Общински фонд „Култура“ подпомага:

1.Опазването на културните ценности на територията на общината и дейности свързани с тяхната реставрация.

2.Културни прояви, инициативи и мероприятия с общинско, регионално, национално и международно значение.

3.Програми и проекти за проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

4.Други дейности, определени по Закона за закрила и развитие на културата.

 

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Общинският фонд култура се ръководи от Управителен съвет, Председател и Заместник-председател.

Чл.8. (1)Управителният съвет се състои от Председател и 6 члена.

(2)УС се избира от Общински съвет-Несебър, по предложение на кмета на Община Несебър.

(3) Заместник-председателят се избира от УС измежду членовете му.

Чл.9. Управителният съвет заседава по необходимост, но не по-рядко от веднъж на шест месеца.

Чл.10. Заседанията на УС се свикват от Председателя на УС или по искане

на повече от половината от неговите членове.

Чл.11. (1)УС може да заседава, когато присъстват най-малко 2/3 от членовете му. (2)Решенията се приемат с явно гласуване, с обикновено мнозинство.

Чл.12. Решенията на УС се оформят с протокол, който се подписва от

присъствалите на заседанието.

Чл.13. Членовете на УС не получават възнаграждения.

Чл.14. (1) Член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му:

1. По негово искане;

2. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от

три месеца;

3. Ако отпадне основанието за утвърждаването му;

4. При влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

5. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на

интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на

интереси;

6. При смърт;

Чл.15. Управителният съвет управлява Общинския фонд „Култура” като:

1. Приема правила за организация на работата си и ги обявява в сайта

на Общината.

2. Приема програми за дейността на Общински фонд „Култура”.

3. Определя предмета на конкурсите за финансиране от Общинския

фонд „Култура” и приема решения за обявяването им.

4. Приема критерии и условия за реда на разглеждане и оценяване на

постъпилите предложения за отпускането на средства от Фонда.

5. Изготвя и приема годишен доклад за дейността на Общински фонд „Култура”;

6. Изготвя и приема план-сметка за приходите и разходите на Фонда, която предлага за включване в общинския бюджет;

7. Други решения, свързани с управлението на Фонда.

Чл. 16.Мандата на УС на Фонда е две години.

Чл.17. (1)Председателят на Управителния съвет:

1. Представлява Общински фонд „Култура”;

2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

3. Подписва договорите за предоставяне на средствата;

4. Внася за утвърждаване от Общинския съвет годишния отчет за дейността на Фонда и годишната приходно-разходна план-сметка.

Чл.18. Със заповед на кмета на общината се назначава технически сътрудник- служител от отдел „Несебър-световно наследство” на общинската администрация, който да изпълнява технически функции по отношение работата на УС.

(2) Сътрудникът:

1. Не е член на УС;

2. Участва в заседанията на УС със съвещателен глас;

3 Изготвя протокола

4. Осигурява изпълнението на решенията на УС;

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”

Чл.19.(1)Финансирането на Общински фонд „Култура” се осъществява с:

1.Приходи от възнаграждения по договори сключени с лица за създаването, разпространението и използването с търговска цел на предмет, представляващ или съдържащ изображение на културна ценност, публична общинска собственост, съгл.чл.170ж от Наредба №11 на Общински съвет –Несебър.

2.Целеви програми или проекти в областта на културата;

3.Дарения, завещания и спонсорства от български или чуждестранни физически или юридически лица;

4.Други.

(2) Остатъкът от средствата на Фонда за годината е преходен и се използва през следващата година.

Чл.20. Средствата от Фонда могат да се разходват единствено по решение на УС във връзка с мероприятията и дейностите по чл.6 от Правилника.

Чл.21. В срок от три месеца след приключване на календарната година Председателят на УС на Общински фонд „Култура“ внася за приемане в Общинския съвет годишен отчет за дейността на Фонда.

 

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с решение № 677 по т.1 от Протокол № 23/11.12.2017г. на Общински съвет –Несебър.

 

 

Председател на Общински съвет-Несебър: Р. Кулев


 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК