За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П Р А В И Л Н И К

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - Несебър”

ГР. НЕСЕБЪР

2014 г.

 

I. Общи разпоредби

Чл.1. Настоящият Правилник урежда дейността, специфичните правила и управлението на Общинско предприятие “Управление на отпадъците - Несебър”.

Чл.2. (1) Общинското предприятие “Управление на отпадъците - Несебър” е специализирано звено на Община Несебър по смисъла на глава шеста, чл.51, ал.1 от Закона за общинската собственост.

(2) Общинското предприятие “Управление на отпадъците -Несебър” няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Несебър в рамките на предоставените му пълномощия.

Чл.3. Общинското предприятие “Управление на отпадъците - Несебър” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност на бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник. Предприятието е със самостоятелна сметка в банката.

Чл.4. Общинското предприятие “Управление на отпадъците - Несебър” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет Несебър.

 

ІІ. Седалище и предмет на дейност

Чл.5 Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10.

Чл.6. ал.1 Общинското предприятие “Управление на отпадъците - Несебър” се създава за осъществяване на следните дейности:

- управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция Несебър;

- уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани контейнери;

- транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо;

- третиране на строителните отпадъци;

ал.2 (нова реш. № 1246 от 26.08.2015г.) Предмета на дейност се разширява със следните дейности:

1. Третиране на битови отпадъци – дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

2. Третиране на опасни отпадъци от бита, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, синтетични

хидравлични масла, други хидравлични масла, нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки, други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки, излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12, разтворители, масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25, бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;

 

3. Дейности с отпадъци в „Еко парк” на Претоварна станция за отпадъци – Несебър, включващи следните видове отпадъци и кодове:

 

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

15 01 02

Пластмасови опаковки

15 01 03

Опаковки от дървесни материали

15 01 04

Метални опаковки

15 01 06

Смесени опаковки

15 01 07

Стъклени опаковки

16 01 19

Пластмаси

16 01 20

Стъкло

19 12 01

Хартия и картон

19 12 04

Пластмаса и каучук

19 12 05

Стъкло

19 12 07

Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

20 01 01

Хартия и картон

20 01 02

Стъкло

20 01 39

Пластмаси

02 01 04

Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)

03 01 01

Отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 05

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

13 01 10*

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 11*

Синтетични хидравлични масла

13 01 13*

Други хидравлични масла

13 02 05*

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 06*

Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки

13 02 08*

Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

16 02 11*

Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуорвъглеводороди, HCFC, HFC

16 02 13*

Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии

16 06 02*

Ni-Cd батерии

16 06 03*

Живак – съдържащи батерии

16 06 04

Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

16 06 05

Други батерии и акумулатори

16 07 08*

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

16 07 99

Отпадъци, неупоменати другаде

17 02 01

Дървесен материал, стъкло и пластмаса

20 01 13*

Разтворители

20 01 21 *

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 23 *

Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди

20 01 25

Хранителни масла и мазнини

20 01 26*

Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

20 01 27*

Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

20 01 28

Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27

20 01 29*

Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества

20 01 30

Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 0129

20 01 32

Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31

20 01 33 *

Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

20 01 34

Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33

20 01 35 *

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти

20 01 36

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 38

Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37

20 03 07

Обемни отпадъци

 

Чл.7 Общинското предприятие не може да разширява своя предмет на дейност, освен с Решение на Общински съвет Несебър.

 

ІІІ. Структура и численост на общинското предприятие

Чл.8. (изм. с реш. № 1083 от пр.№ 30/05.03.2015г.), /изм. с реш. №1246/26.08.2015 г./, (изм. с реш. 137 от пр. № 5/16.03.2016 г.), (изм. с реш. № 695 от пр. № 24/01.02.2018г.),  (изм. с реш. № 1000 от пр. № 36/27.03.2019 г.). /изм. с реш. № 91 от пр. № 6/24.04.2020 г./, /изм. с реш. № 570 от пр. № 23/03.02.2022 г./ ,/изм. с реш. № 808 от пр. № 32/16.02.2023 г./ Организационно-управленската структура на предприятието е съгласно приложение 1.1, неразделна част от настоящия Правилник. Численият състав е от 38 щатни бройки.

 

ІV. Управление

Чл.9. Общинското предприятие се ръководи и представлява от Директор.

Чл.10. Кметът на Община Несебър назначава Директор на общинското предприятие.

Чл.11. Директорът организира и управлява дейността на предприятието, съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет Несебър и заповедите на Кмета на Община Несебър.

Чл.12 За осъществяването на своите правомощия, Директорът на общинското предприятие издава заповеди.

Чл.13. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях, съгласно Кодекса на труда.

Чл.14. При осъществяване на дейността на общинското предприятие Директорът:

1)контролира цялостната дейност на предприятието;

2)управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин;

3)разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаване от Кмета на Общината;

4)представлява предприятието пред държавни и общински органи и институции, съдебни органи, банки, както и физически и юридически лица;

5) организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и ефективното използване на финансовите и материални активи;

6)изготвя длъжностно разписание и го представя за утвърждаване от кмета на Община Несебър;

7)дава отчет за дейността на предприятието и за своята дейност пред Кмета на Община Несебър;

8)организира изготвянето, актуализирането и представянето на проект на бюджетна сметка за съответната година (прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи за дейността му, за разходите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с активи-общинска собственост) пред Зам. кмет „Бюджет и финанси” при Община Несебър.

 

V.Финансиране на предприятието

Чл.15. Дейността на общинското предприятие “Управление на отпадъците - Несебър” се финансира от бюджета на Община Несебър, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година. Същото е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл.16. Периодичният контрол по изпълнение на утвърдения бюджет се осъществява от съответната финансова дирекция при Община Несебър.

Чл.17. Цялостният контрол по изпълнение дейността на общинското предприятие “Управление на отпадъците - Несебър” се осъществява от Кмета на Община Несебър или упълномощен със заповед на Кмета на Община Несебър, заместник - кмет.

Чл.18. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Несебър. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си и извършваната дейност.

Чл.19. Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет.

Чл.20. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения годишен бюджетен кредит.

Чл.21. Предприятието реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет.

 

VІ.Материална база

Чл.23. Общинско предприятие “Управление на отпадъците - Несебър” извършва дейността си с предоставеното му за управление общинско имущество, с решение на Общински съвет Несебър, съгласно приложение № 1.2.

 

VІІ.Заключителни разпоредби

§1.Този правилник се приема на основание чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.

§2.За неуредените с този правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и актовете на органите местно самоуправление на Община Несебър.

Настоящият Правилник е приет с реш., № 997/19.12.2014 г., изм. с реш. №1083 от пр. №30/05.03.2015 г., изм. с реш. №1246/26.08.2015 г., изм. с реш. №137/16.03.2016 год., реш. № 695 от пр. № 24/01.02.2018 год., изм. с реш. № 1000 от пр. № 36/27.03.2019 г. на Общински съвет – Несебър, /изм. с реш. № 91 от пр. № 6/24.04.2020 г./, /изм. с реш. № 570 от пр. № 23/03.02.2022 г./ в сила от 03.02.2022 г.

§ 3. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и  дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците -  Несебър”, е приет с решение № 570 от протокол № 23 от 03.02.2022г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от деня на приемането му.

§ 4. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и  дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците -  Несебър” е приет с решение № 808 от протокол № 32 от 16.02.2023 г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от датата на влизане в сила на решението на Общинския съвет, с което е приет.

Приложение 1.1

№ по ред

Структурни звена и длъжностни наименования

Численост

1

Директор

1

2

Р-л обособено производство

1

3

Гл.счетоводител

1

4

Приемчик-контрольор

4

5

Касиер-счетоводител, ТРЗ

1

6

Касиер-домакин

1

7

Оператор на мотокар

1

8

Контрольор транспортна дейност

1

9

Оператор на претоварна преса

6

10

Оператор на трошачка за стр. и ЕГО

1

11

Оператор на челен товарач

1

12

Електротехник

1

13

Автомеханик

1

14

Водач на камион-влекач

10

15

Оператор на челен товарач и шредер за претрошаване на отпадъци

1

16

Общ работник

5

       17

Прислужник-чистач                                   

1

  ОБЩО: 38

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-НЕСЕБЪР: РУМЕН КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия