За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Н  А  Р  Е  Д  Б  А

№ 16

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл 1. /изм. с реш. № 239 от Пр. № 12/21.10.2020 г./ С тази Наредба се определят условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби с постоянен адрес или настоящ адрес в Община Несебър.

 Чл 2. /изм. с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Право на специална закрила по наредбата имат деца или младежи с изявени дарби от 7 до 19 годишна възраст, класирани на конкурс или състезание в една от следните области:  

1.Наука

2.Изкуство

3.Спорт

 Чл.3 Специалната закрила по наредбата се предоставя с цел:

1.  насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;

2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;

3. стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

Чл.4 Мерките за специална закрила на деца и младежи с изявени дарби се осъществяват чрез предоставяне на стипендии.

Чл.5 Видове стипендии:

1. Годишна, на името  на Жана Чимбулева;

2. Специална еднократна стипендия за отличен успех;

3.Стипендия І-ва степен;

4.Стипендия ІІ-ра степен;

5.Стипендия ІІІ-та степен;

Чл.6 (1) Стипендиите в рамките на една календарна година по тази Наредба са индивидуални, като всяко дете младеж има право на една стипендия.

(2) Когато кандидатът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава една от стипендиите по избор.

 

Раздел ІІ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

Чл.7 /отм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./

 

Чл.8 (1) /изм.. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./ За целите на настоящата Наредба,  Кметът на общината назначава Комисия по стипендиите,  като определя трима представители на общинската администрация. Със заповедта на Кмета на общината се назначава технически секретар – протоколчик за целите на Комисията, без право на глас. В състава на комисията се включват четирима общински съветници, определени с решение на Общински съвет-Несебър, по предложение на Председателя на Общинския съвет.

(2) /отм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./

 

Чл.9 Комисията по стипендиите осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендии или финансово стимулиране.

Чл.10 /отм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./

Чл.11  /изм.. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./  Резултатите от решенията на Комисията за стипендиите се оповестяват чрез официалния сайт и информационния център на Община Несебър.

 

Раздел ІІІ

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.12 Стипендии на деца и младежи с изявени дарби могат да се предоставят по искане на:

1. Детето /младежът;

2. Родител /настойник/, попечител или лице, полагащо грижи за детето;

3. Директор на учебни заведения след решение на педагогическия съвет;

4. Читалища

5. Училищни настоятелства

6. Неправителствени организации, осъществяващи дейност в сферата на образованието,   

    развитието и възпитанието на децата и младежите.

7. Спортни клубове

8. Общински съвет

Чл.13 .  Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една стипендия в повече от една от областите, посочени в чл. 2 от наредбата.

Чл.14 Кандидатстването и одобрението за стипендиите по чл.5 се осъществява в сесии.

Чл.15 За всяка сесия за кандидатстване и одобрение на стипендии се публикува съобщение в сайта и информационния център на Община Несебър най-малко две седмици преди датата, от която започва приемането на документи.

 

Раздел ІV

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ

 

Чл.16 Сесия за определяне на стипендия  на името на Жана Чимбулева.

(1) /изм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./ Стипендията  на името на Жана Чимбулева е годишна и се присъжда само веднъж в рамките на календарната година.

(2) /изм. с реш. № 239 от пр. № 12/21.10.2020 г., изм. и доп. с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Кандидатът трябва да е с адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в Община Несебър и да има класиране до шесто място на европейско или световно първенство в сферата, за която кандидатства, за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

(3) Приемането на документи започва на първи април и завършва на първи май всяка година.

(4) Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до14/дни/ от датата на своето заседание.

(5) /изм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./ Размерът на стипендията е 1 500 лв. за всеки кандидат отговарящ на условията на ал. 2 ,  и се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.

(6) Стипендията се връчва на носителя й на тържествена церемония от кмета на Община Несебър.

 Чл.17 Сесия за определяне на стипендия за отличен успех.

(1) / Изм. с реш № 752 от пр. № 26/26.05.2018 г., изм. с реш. № 239 от пр. № 12/21.10.2020 г. ;изм. и доп. с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Стипендията за отличен успех е годишна стипендия и се присъжда на ученик, с адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в община Несебър, който завършва средно образование с общ успех от дипломата минимум Отличен (5,50)

(2) /отм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./

(3) /изм.. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./ Размерът на стипендията е 1 000 лв. за всеки кандидат, отговарящ на условията по ал. 1.

(4)  Приемането на документи за кандидатстване започва след обявяване на резултатите от ДЗИ /държавните зрелостни изпити/ и завършва на 30 юни всяка година.

(5)  Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до 10 юли.

(6) Стипендията се връчва на тържествената церемония от Кмета на общината и се изплаща еднократно по банков път.

(7) /отм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./

(8) /отм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./

 Чл.18 (1) Стипендиите от І-ва до ІІІ-та степен се присъждат на дете или младеж за класиране от първо до трето място на международен, национален или регионален конкурс, олимпиада или състезание, през последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

(2) / Изм. с реш № 752 от пр. № 26/26.05.2018 г. ;изм. с реш. 239 от пр. № 12/21.10.2020 г.; изм. и доп. с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Кандидатът трябва да е с адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в община Несебър.

 (3) Приемането на документи се извършва на две сесии /пролетна и есенна /- от 1 април до 1 май за І-ва сесия и 1 септември до 30 септември за ІІ-ра сесия.

(4) Комисията разглежда кандидатурите и излиза с решение до 14/четиринадесет/дни от датата на заседанието си.

(5) В решението си Комисията определя вида и размера на стипендията съгласно Приложение 1 от наредбата по одобрени критерии и оценъчен механизъм.

(6) Стипендията се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.

 

Раздел V

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Чл.19 При кандидатстване се подават следните документи:

1.Формуляр за кандидатстване, по образец;

2. /отм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./

3. /изм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./ Документ, удостоверяващ общия успех от дипломата /за стипендиите по чл. 17 от Наредбата/.

4. /изм. и доп. с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./  Документите, удостоверяващи  съответното класиране, следва да бъдат заверени с подпис и печат на техния издател, а за област „Спорт“ – заверени от съответната българска федерация. Кандидатът може да представи максимум до 5бр. копия от горепосочените документи, които следва да са на български език, от които да е виден ранга (международен, национален или регионален) на мероприятието. В случай, че документите, които кандидатът представя са на чужд език, същите следва да бъдат придружени със заверен превод, като Общинска администрация Несебър има право да извърши проверка, относно легалността на конкурса или състезанието.

5. Решение на Педагогическия съвет, ако искането е от директор на училище;

6. /нова с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ В случай, че кандидатът за стипендия по чл.16, чл.17 или чл.18 е чужд гражданин, който няма всички права и задължения предоставени на българските граждани, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство, Общинска администрация Несебър има право да извършва служебна проверка, относно обстоятелствата дали кандидатът е записан като ученик в учебно заведение на територията на общината и дали същият е регистриран в Дирекция „Миграция” към Министерство на Вътрешните работи на адрес в община Несебър.

 Чл.20 Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от Бюджета на общината за текущата година.

 

Раздел VІ

МОНИТОРИНГ

 

Чл.21 /отмен  с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ 

 Чл.22 В края на всяка календарна година Комисията представя отчет за дейността си пред Общинския съвет и Кмета на Община Несебър.

 Чл.23 /изм. и доп. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./ Комисията предоставя достъп до информация за дейността и резултатите от решенията си чрез оповестяването им в официалния сайт и информационния център на Община Несебър.

Чл.24 /изм.. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./ Предоставянето на стипендия се отразява в Дневник  за записване на деца и младежи с изявени дарби, който се води от техническия секретар на комисията.

 

                                     ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Тази Наредба отменя Наредбата, приета с решение на ОбС  Решение № 1276 от протокол № 36/2011г

 § 2 Подадените в община Несебър Заявления за кандидатстване до влизане в сила на настоящата Наредба, се разглеждат по досегашния ред.

Наредбата е приета с Решение№ 331 от протокол № 11/ 24.11.2016 г.

Наредбата е изменена с Решение № 752 от протокол № 26/ 05.04.2018 г. на Общински съвет-Несебър

§ 3 / нов приет  с реш. № 239 от Пр. № 12/21.10.2020 г./ Заявленията за отпускане на стипендия подадени през сесия-септември 2020г. се разглеждат по реда на настоящата наредба.

§ 4  Измененията и допълненията на Н  А  Р  Е  Д  Б  А  № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, приети с реш 239 пр.12/21.10.2020 г.  влизат в сила от деня публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.  Публикувана в бр.29 от 19.11.2020 г. на в-к „Слънчев бряг„.

§ 6  /нов с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, приета с решение № 597 от Протокол № 25/05.04.2022 г.  влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета в сайта на Общински съвет – Несебър.“

§ 7 /нов с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Заявления за отпускане стипендия,  постъпили преди изменението на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, приети с решение № 597 от Протокол № 25/05.04.2022 г.  се  разглеждат по новият ред.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към НАРЕДБА №16

„КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ“

 

І. Точки  –  за заето място на международни, национални или регионални  конкурс, олимпиада или състезание, съгласно удостоверителен документ.

За І място –   6 точки –Т3

За ІІ място –  3 точки- Т2

За ІІІ място – 1 точка- Т1

ІІ. Коефициент ранг на  конкурса, олимпиадата или състезанието

За международни състезание, конкурс или олимпиадакоефициент 10- К3

За национални състезание, конкурс или олимпиада      коефициент 5- К2

За регионални състезание, конкурс или олимпиада      коефициент 1- К1

ІІІ. Механизъм:  Т /Т1, Т2, Т3/  х  К / К1, К2 ,К3/

ІV. /изменен  с реш. № 597 от Пр. № 25/05.04.2022 г., изм. с реш. № 239 от Пр. № 12/21.10.2020 г., изм. с реш. № 752 от пр. № 26/05.04.2018 г./Определяне вида и размера на стипендията

Т х К

Вид на стипендията

Размер на стипендията

От 1 до 59

І-ва степен

200 лв.

От 60 до 119

ІІ-ра степен

400 лв.

От 120 точки нагоре

ІІІ-та степен

800 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР:  Румен Кулев

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340