За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


НАРЕДБА №9

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тази Наредба има за цел да регламентира реда и формите за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър и РБългария Във всички области на обществената и икономическа дейност, културата, образованието, здравеопазването, науката, спорта и др. сфери, Както и за изключителни успехи в национални и международни изяви.

Чл.2 Наредбата се приема на основание чл.21 ал.1 т.22 и чл.22 ал.1 от ЗМСМА.

ГЛАВА ВТОРА  

ФОРМИ НА СТИМУЛИРАНЕ 

  Чл.З (1) В израз на обществена оценка за особен принос на физически и юридически лица към община Несебър и РБългария се присъжда званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“.

 (2) Със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ се удостояват български и чужди граждани приживе или посмъртно.

Чл.4 (1) За обществено значими изяви на граждани от община Несебър се присъжда „Почетен знак на община Несебър“.

 (2) „Почетен знак на община Несебър“ се връчва на граждани на общината за:

– проявен героизъм при изпълнение на служебен дълг или при други ситуации.

– активно дългогодишно участие в развитието на културата, образованието, науката, спорта или други сфери в общината и страната.

– Кръгли годишнини на изявени граждани на общината с принос за нейното развитие в различни сфери.

Чл.4а / нов Решение№ 121 протокол № 6/30.04.2004 г./ Към званията по чл.3 ал.1 и чл.4 ал.2, могат да бъдат присъждани и парични и/или материални награди за стимулиране.

Чл.5 Значка „Несебър“ (знак на общината) се връчва на гости на общината от страната и чужбина и на граждани на общината с принос за нейното развитие.

Чл.6 /изменен и допълнен с реш. № 93 от Протокол № 6/24.04.2020 г./ Значка или плакет „Общински съветник“ се връчва на общинските съветници в края на мандата и

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И    УДОСТОЯВАНЕ

Чл.7 Предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и с „Почетен знак на община Несебър“ се правят от кмета на общината или от общински съветник (съветници) до общинския съвет.

Чл.8 / изм. и доп. с Решение№ 121 протокол № 6/30.04.2004 г./  Удостояването със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и с „Почетен знак на община Несебър“ и паричните и/или материални награди за стимулиране по чл.4а става с решение на Общинския съвет.

Чл.9 (1) Знакът за званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и „Почетен знак на община Несебър“ придружени с грамота (и възпоменателен подарък) се връчват от кмета на община Несебър, от председателя на общинския съвет или от упълномощени от тях лица.

Чл.9 (2) Имената на получилите званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и „Почетен знак на община Несебър“ се записват в „Почетна книга на община Несебър“, която се съхранява при кмета на общината.

Чл.10 Решението на Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и „Почетен знак на община Несебър“ се разгласява чрез средствата за масова информация.

Чл.11 Значките „Несебър“ и „Общински съветник“ се придружават с документ за притежание.

Чл.12 Значката „Несебър“ се връчва от кмета на общината, от председателя на общинския съвет, от зам. кметове, секретаря на общината, от кметове на кметства или кметски наместници.

Чл.13 Значката „Общински съветник“ се връчва от председателя на общинския съвет.

Чл.14 Община Несебър поддържа връзка с получилите званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“. Записаните в „Почетната Книга на община Несебър“ се канят на празници, тържества и юбилейни годишнини. Отправят им се поздравления по повод на лични празници, с тях се организират срещи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА    

ЛИШАВАНЕ ОТ ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ

Чл.15 Лишава се от присъденото звание „Почетен гражданин на гр. Несебър“ лице, което:

– след награждаването е осъдено за умишлено престъпление.

– има прояви, които грубо нарушават морала и общоприетите норми на поведение и са несъвместими с носенето на почетното звание.

Чл.16 Лишаването от званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ става с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината или на общински съветник (съветници).

Чл.17 Лицата, лишени от почетното звание са длъжни в едномесечен срок след уведомяването да върнат в общината знака на почетното звание и грамотата, които са получили.

Чл.18 В случаите по чл.16 и чл.17 името на лицето се заличава в „Почетната книга“, а грамотата се унищожава.

ГЛАВА ПЕТА

НАГРАЖДАВАНЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА, И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

/нова глава приета с реш. № 93 от Протокол № 6/24.04.2020 г.

Чл.19 (1) /изм. с реш.894 пр.34 28.04.2023г /Право на награда по тази глава имат директори, учители и други педагогически специалисти от детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ на територията на община Несебър и деятели на културата и изкуството.

 (2) Учителите и др. педагогически специалисти, предложени за награждаване да са от постоянния щат на образователната институция.

(3)  Наградите по тази глава са парични и индивидуални.

Чл.20 (1) Кметът на общината със заповед назначава Комисия по награждаването, като определя двама представители от общинската администрация и един технически секретар, без право на глас. В състава на Комисията се включват трима общински съветници, определени с решение на Общински съвет - Несебър, по предложение на председателя на общинския съвет.

(2) Комисията се назначава с мандат, съответстващ на мандата на Общински съвет - Несебър.

(3) Комисията по награждаването осъществява оценката и подбора на постъпилите предложения за награждаване.

(4) Всички решения на Комисията по награждаването се оповестяват чрез официалния сайт на Община Несебър.

Чл.21 (1) Предложенията за награждаване се правят:

1.         За награждаване на учители и други педагогически специалисти – от директорите на общински детски градини, училища и ЦПЛР, след решение на Педагогическия съвет.

2.         За награждаване на директори на детски градини и ЦПЛР – от кмета на Община Несебър.

3.         За награждаване на директори на училища – от кмета на Община Несебър, от общински съветник или Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности към Общински съвет - Несебър.

4. /нова с реш.894 пр. 34 /28.04.2023г./  За награждаване на деятели на културата и изкуството – от отдел „Несебър – световно наследство“, утвърдени от кмета на общината.“

(2) Образователните институции имат право да предлагат за награждаване:

1.         ЦПЛР – не повече от един учител и/или педагогически специалист.

2.         Общинските детски градини, основни училища и обединено училище – не повече от двама учители и/или педагогически специалисти.

3.         СУ „Любен Каравелов” и ПГТ „Иван Вазов” - не повече от трима учители и/или педагогически специалисти.

(3) Предложенията за награждаване са по образец, утвърден със заповед на Кмета на Общината и се регистрират в административно-информационната система до 30 април.

(4) Комисията по награждаването разглежда предложенията и взема решение за награждаване не по-късно от 15 май.

Чл.22 (1) изм. и доп. с реш.894 пр.№34 /28.04.2023г„) Предложените за награждаване директори, учители и педагогически специалисти трябва да отговарят на следните критерии през текущата учебна година:

1. Доказан професионализъм и проявено новаторство в образователно-възпитателния процес и/или публикации в научни и педагогически издания.

2. Личен принос за методическо обогатяване на учителската колегия, за създаване на добър педагогически опит и традиции в образователната институция.

3. Успешно партньорство и сътрудничество с родители и/или социални партньори и неправителствени организации.

(2) Предложените за награждаване по ал. 1 не трябва да са наказвани дисциплинарно през последните три години.

(3) Предложението за награждаване на директорите, учителите и педагогическите специалисти съдържа мотивирано изложение на обстоятелствата по ал.1 и препис от Решение на Педагогическия съвет – за учители и/или други педагогически специалисти.“

Чл.22 а (1) / нов приет с реш.894 пр.34 от 28.04.2023г./  Предложените за награждаване деятели на културата и изкуството трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Личен принос за развитието на културата и изкуството в общината или творчески постижения с национално или международно признание.
 2. Доказан професионализъм в областта на културата и изкуството в община Несебър.
 3. Новаторство и иновации, допринесли за развитието на културата и изкуството в общината и популяризиране на Световното наследство на Несебър.

(2) Предложението за награждаване на деятелите на културата и изкуството съдържа мотивирано изложение на творческите постижения във връзка с обстоятелствата по ал.1

Чл.23 (1) Размерът на наградите е:

1.         За директори на училища, детски градини и ЦПЛР – 300 лв.

2.         За учители и/или други педагогически специалисти – 200 лв.

3.    /нов приет с реш.894 пр.34 от 28.04.2023г./  За деятели на културата и изкуството – 300 лв.

(2) Необходимите средства се осигуряват от бюджета на Община Несебър за текущата година.

Чл.24 (1) На официална церемония по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост кметът на общината връчва почетна грамота на наградените по реда на тази глава.

(2) На официална церемония по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост кметът на общината връчва почетни грамоти на децата и младежите с изявени дарби, включени в протокола от пролетната сесия на Комисията по стипендиите по чл.18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

ГЛАВА ШЕСТА

НАГРАЖДАВАНЕ ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

/нова глава приета с реш. № 93 от Протокол № 6/24.04.2020 г.

Чл. 25 /изм. с реш 894 пр.34 / 28.04.2023г./Право на награди по тази глава имат педагогическите и културни деятели, допринесли за просперитета на образованието, науката, културата и духовното развитие в община Несебър. Наградата се връчва еднократно.

Чл.26 Наградите са:

 1. индивидуални;
 2. /изм. и доп. С реш 894 пр.34 /28.04.2023г./ предметни – плакет и почетна грамота „„За принос в развитието на образованието, културата, науката и просветата в община Несебър“.

Чл.27 /изм. с реш. 894 пр.34 28.04.2023г./ Ръководителите на образователните и културни институции на територията на общината, ежегодно до 15 октомври, отправят предложения за награждаване по чл.25 от настоящата наредба.“

Чл.28 (1) Наградите се връчват от кмета на общината на официална церемония по случай 1 ноември – Денят на народните будители.

(2) На официалната церемония по случай 1 ноември – Денят на народните будители кметът на общината връчва почетни грамоти на децата и младежите с изявени дарби, наградени по реда на чл.18 от Наредба №16, приета от Общински съвет-Несебър.

ГЛАВА СЕДМА

НАГРАЖДАВАНЕ НА 10-ТЕ СПОРТИСТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

/нова глава приета с реш. № 93 от Протокол № 6/24.04.2020 г.

Чл. 29 (1) Право на награди по тази глава имат спортисти и треньори от община Несебър с призови постижения и извоювани медали от олимпиади, световни, европейски и др. международни първенства или държавни първенства и купи.

(2) Наградите са:

- индивидуални и колективни;

- предметни и парични.

Чл.30 При определяне на наградените спортисти се спазват следните принципи:

 1. Публичност и прозрачност.
 2. Свободна и честна конкуренция.
 3. Равнопоставеност на всички кандидати, независимо от тяхната възраст.

Чл.31 (1) Спортните клубове, регистрирани на територията на Община Несебър, предлагат номинации за своите изявени спортоисти и треньори като попълват формуляри Образец №1 и/или Образец №2. Формулярите се регистрират в административно-информационната система на общината до 30ти ноември.

(2) Към формуляр Образец №1 се прилагат заверени копия от сертификати, дипломи или състезателни протоколи, удостоверяващи класирането на спортистите.

(3) Формуляр Образец №2 съдържа мотивирана обосновка за постигнатите резултати на треньора.

Чл.32 Предложените кандидатури се разглеждат от комисия в състав: 1. Председателят на Общински съвет – Несебър; 2. Председателят на Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности към ОС – Несебър и 3. Директор дирекция или началник отдел в общинската администрация, който съгласно заповед на кмета на общината или длъжностната характеристика отговаря за подпомагане на спорта. Работата на Комисията се подпомага от служител в отдел „Административно обслужване на общинския съвет“.

Чл.33 (1) Комисията определя десетте най-добри спортиста на Община Несебър за годината чрез оценяване по точкова система, заложена в Образец №1. Десетте най-добри спортисти на Община Несебър се подреждат по азбучен ред.

(2) Комисията може да излезе с решение за присъждане на колективна награда „Най-успешен отбор на Община Несебър за годината“.

(3) Допуска се наградите „Най-успешен отбор на Община Несебър за годината“ и „Най-добър треньор на Община Несебър за годината“ да не бъдат присъдени.

(4) Решенията на Комисията се отразяват в протокол не по-късно от 10 декември.

(5) Решения на Комисията се оповестяват чрез официалния сайт на Община Несебър.

Чл.34 Наградите се връчват от общинските съветници и ръководството на общината на официална церемония.

Чл.35 (1) Всеки призьор получава предметна награда /купа, статуетка или плакет/ и парична награда в размер на:

 1. За всеки един от десетте най-добри спортисти – 400 лв.;
 2. Най-добър треньор – 500 лв.
 3. Най-успешен отбор – 1000 лв.;

(2) Необходимите средства се осигуряват от бюджета на Община Несебър за текущата година.

§3. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №9 се създава нов §7 със следния текст:

 „В Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър се прави следното допълнение:

Създава се нова алинея 7 към чл.18: „Получилите стипендия от пролетната сесия се награждават с грамота, връчена на официалната церемония по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Получилите стипендия от есенната сесия се награждават с грамота, връчена на официалната церемония по случай 1 ноември – Ден на народните будители.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 При удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ се връчва символичен ключ на Несебър (огърлица със знака на община Несебър, пластика или друг символ).

§ 2 При удостояване с „Почетен знак на гр. Несебър“ се връчва пластика с релефно изображение на знака на община Несебър (друга пластика или символ).

§ 3 Моделите на символите по § 1 и 2, грамотите към тях, значките „Несебър“ и „Общински съветник“ и удостоверенията за тях се утвърждават от общинския съвет

§ 4 Наредбата влиза в сила след приемането и от общинския съвет и се прилага след изработването на отличителните знаци за удостояване.

§ 5 Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и на председателя на общинския съвет.

& 6 Наредбата е приета с решение № 381 от протокол № 15/23.05.2001 г.Изменена и допълнена с решение № 121 от протокол № 6/30.04.2004 г.. в сила от 12.06.2004 г.

§7 /нов приет с решение № 93 от Протокол № 6/24.04.2020 г./

 „В Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър се прави следното допълнение:

Създава се нова алинея 7 към чл.18: „Получилите стипендия от пролетната сесия се награждават с грамота, връчена на официалната церемония по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Получилите стипендия от есенната сесия се награждават с грамота, връчена на официалната церемония по случай 1 ноември – Ден на народните будители.“

§8 /нов приет с решение № 93 от Протокол № 6/24.04.2020 г./

„Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към Община Несебър ”, приета с решение № 93/ протокол№ 6 от 24.04.2020 г. влиза в сила от 28.05.2020 г. от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

§ 9   нов приет с реш 894 пр. 34 28.04.2023 г/  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър, приета с  решение № 894 от протокол № 34/28.04.2023 г.  влиза в сила в деня на публикуването на  решението на интернет страницата на общински съвет / 05.05.2023 г./

 

Председател на Общински съвет - Несебър:  Р. Кулев

                                              

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия