За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


 

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговска дейност на открито, върху имоти общинска собственост: тротоари; площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари, тържища; панаири, както и върху терени с друго предназначение, на територията на Община Несебър.

Чл.2. /изм. с реш. № 337 от Пр. № 16/23.03.2021 г./ За извършването на търговска дейност на открито се издава Разрешение за търговска дейност на открито по ред и условия определени в настоящата наредба.

Чл.3. Разрешение по чл.2 се издава в случаите на:

1. /изм. и доп. с реш. № 783 от пр. № 26/05.04.2018 г./ ползване на общински терени за продажба на, хранителни и промишлени стоки пред магазини, офиси и домове като тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.

2. /изменен с реш. № 337 от Пр. № 16/23.03.2021 г./ ползване на общински терени за разполагане на маси сергии, витрини и други за продажба на хранителни стоки, цигари, алкохол и промишлени стоки, като тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.

3. /изм. с реш. № 783 от пр. № 26/05.04.2018 г./ ползване на общински терени за разполагане на маси, столове, пред обекти за обществено хранене,

4. ползване на общински терени за разполагане на временни обекти с цел предоставяне на обущарски, часовникарски и ключарски услуги;

5. ползване на общински терени за разполагане на банкомати, телефонни кабини и други подобни;

6. ползване на общински терени за продажба на печатни произведения и плетиво на произведения на художествените занаяти и приложните изкуства;

7. ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки;

8. ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, въртележки, детски колички и други подобни;

9. ползване на общински терени за продажба от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция;

10. ползване на общински терени за продажба от лек автомобил, с цел търговия със селскостопанска продукция;

11. ползване на общински терени за продажба от товарен автомобил или ремарке, с цел търговия със селскостопанска продукция;

12. ползване на общински терени за продажба на дърва от товарен автомобил или ремарке;

13. ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция от производители;

14. ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки;

Чл. 4 (1) На територията на Община Несебър се забранява:

1. Търговията с пиротехнически изделия извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за неговото приложение;

2. Продажба на стоки с неустановен произход;

3. Ползването на зелени площи, тротоари и други места за обществено ползване около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

4. Излагането и продажбата на стоки във входните части на сградите или по земята;

5. Възпрепятстване на движението на пешеходците по тротоарите и други пешеходни места, чрез поставяне на прегради, декоративни решетки, цветя, маси, столове и др.под.,;

6. Поставянето на маси и консумацията на тях пред търговски обекти, некатегоризирани по смисъла и изискванията на Закона за туризма;

7. /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Извършване на търговска дейност на открито без издадено разрешение за ползване или чийто срок е изтекъл;

8. Извършване на търговска дейност извън рамките на позволената квадратура, изписана в разрешителното;

9. Извършването на търговска дейност  на открито от търговец, който е различен от търговеца вписан в разрешителното.

10. Поставянето на съоръжения около паметниците на културата в гр. Несебър-стара част;

11. Поставянето на съоръжения пред търговските обекти, по стените и оградите на къщите в гр. Несебър-стара част.

(2) Не могат да бъдат предмет на търговия на открито:

1. Стоки, храни и хранителни продукти, които поради начина на предлагане могат да бъдат опасни за здравето и живота на хората;

2. Лекарства,лекарствени материали и продукти, медико – санитарни и хигиенни материали;

3. Петролни продукти и дериватите им;

4. Галантерия, трикотаж, обувки, кожени изделия, промишлени стоки,както и стоки за които е предвидена забрана в нормативен акт.

5. Еротични стоки и литература;

6. Разносната търговия, освен в случаите на разнасяне по домовете на закупена или поръчана стока;

7. Стоки извън номенклатурата на стоките изписани в разрешителното;

/изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./

ГЛАВА ІІ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО

Чл. 5 (1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./  Търговска дейност на открито на територията на община Несебър по чл.3, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.8, т.13 и т.14 се извършва на места по схеми, приети от ОбС и одобрени от главния архитект на общината;

(2) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./  Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, ежегодно определя местата за ползване в общински терени за извършване на търговска дейност на открито.

(3) Кметът на общината внася в ОбС предложение за приемане на схемите, въз основа на протокол, изготвен от Комисията по ал.2.

(4) Приетите от ОбС  и одобрени от главния архитект на общината схеми и срока за приемане на заявления  се обявяват на информационното табло на сградата на общинска администрация до 30.04. на текущата година.

Чл. 6 (1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Търговска дейност на открито може да се извършва само от лице, което е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.

(2) Изключение по ал.1 се допуска за лицата, които изрично са изброени в чл. 2 от Търговския закон.

(3) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Лицата по ал.1 и ал.2 са длъжни да поддържат чистотата в и около местата, определени за търговска дейност на открито, съгласно разпоредбите на глава трета от Наредба № 1 на Общински съвет – Несебър.

(4) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Едно лице има право да ползва не повече от едно място за търговска дейност на открито, с изключение на лицата, които ползват терен общинска собственост за извършване на търговска дейност в прилежащата площ на стопанисваните от тях търговски обекти.

Чл. 7(1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Лицата желаещи да извършват търговска дейност на открито подават заявление по образец до кмета на Общината или кмета на населеното място. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. отм.с реш № 2084/14.12.2016г. по адм.дело 1796 /2016г. на адм.съд Бургас в сила от 10.04.2018г.

2. Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция за лицата желаещи да извършват търговия на открито в или от превозни средства на такава продукция;

(2) Лицата, желаещи да извършват търговия чрез поставяне на маси към заведения за хранене и развлечения подават заявление по образец по ал.1 и прилагат допълнително копие от удостоверението за категоризация на търговския обект, издадено по реда на Закона за туризма.

Чл. 8 (1) Заявленията, ведно с приложените към тях документи се разглеждат от Комисия назначена със Заповед на кмета на общината;

(2) Комисията се състои от петима общински съветници и четирима представители на общинската администрация, като задължително участва правоспособен юрист. Комисията е постоянно действащ орган в рамките на годината.

(3) Комисията по ал.1 съставя мотивиран протокол за работата си

Чл. 9 (1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./  Кмета на общината или упълномощено от него лице, издава Разрешение за търговска дейност на открито или мотивиран отказ. в 10-дневен срок от получаване на протокола по чл.8, ал.3

 (2) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./  Разрешение за търговска дейност на открито не се издава, в случаите когато:

1.заявлението не е придружено с необходимите документи по чл.7, ал.1 и ал.2.

2. отм.с реш № 2084/14.12.2016г. по адм.дело 1796 /2016г. на адм.съд Бургас в сила от 10.04.2018г.

3. местата по одобрената схема са изпълнени

4. отм.с реш № 2084/14.12.2016г. по адм.дело 1796 /2016г. на адм.съд Бургас в сила от 10.04.2018г.

5  издаването му е в противоречие с правилата и изискванията на настоящата Наредба

(3) /изм. и доп. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Разрешението за търговска дейност на открито се издава за срок на действие до една година, по образец, одобрен от Кмета на общината, като в него задължително се посочват:

1. Наименование на търговеца /респ. имената на регистрирания производител на селскостопанска продукция/;

2. Мястото, вида на съоръжението и площта в кв.м. за извършване на търговската дейност;

3. Срок;

4. Номенклатурата на стоките, с които ще се търгува;

5. Време за извършване на търговската дейност;

6. Размера на дължимата месечна такса, определен съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от Наредба № 11 на Общински съвет-Несебър.“

(4) /отм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ 

(4) /изм. с реш. № 164 от Пр. № 7/23.06.2020 г./  Таксите определени в разрешението за ползване се заплащат месечно от 20 до 30 число на текущия  месец, независимо от това колко време през деня или месеца ще се заема мястото.

(5) Копие от разрешението задължително се поставя в търговското съоръжение.

(6) Разрешението се предоставя от търговеца на контролните органи при поискване.

(7) Не се допуска намаляване на предварително заявената площ.

(8) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./  Търговецът може да прекрати дейността си преди да е изтекъл срока на Разрешение за търговска дейност на открито като внесе писмено предизвестие със 7 /седем / дневен срок. В този случай, платената такса за заетата площ на текущия месец не се връща на търговеца. При депозирано предизвестие, комисията по чл.8 преразглежда заявлението на следващия кандидат за определеното място за търговска дейност.

Чл. 10 (1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ При възникване на специфични обстоятелства нерегламентирани в тази наредба, Кметът на общината по своя преценка може да определи допълнителни места за търговска дейност на открито, свързани с национални и общоградски празници, събори, местни тържества,фестивали и други обществени прояви.

(2) Разрешението за ползване в тези случаи се издава по реда и начина на този раздел.

Чл. 11 (1) Отмяната на разрешението за ползване се извършва със заповед на Кмета на общината или упълномощено от него лице, при следните случаи:

1. Когато мястото не се използва по предназначение;

2. Когато не се използва от лицето, на което е предоставено;

3.  отм. с  Реш.№2075 на  адм.съд Б-с  по адм. дело 1956/2016г. 

4. отм. с  Реш.№2075 на  адм.съд Б-с  по адм. дело 1956/2016г                                                                                   

5. отм. с  Реш.№2075 на  адм.съд Б-с  по адм. дело 1956/2016г .

6. При писмено предизвестие от страна на търговеца.

(2) С изтичането на срока визиран в разрешението, същото губи действието си автоматично без издаване на нарочна заповед от кмета на общината.

Чл. 12 Лицата, чието разрешение за ползване е отменено или е с изтекъл срок са длъжни в 7 дневен срок да освободят и разчистят терена.

Чл. 13 (1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./  Организирането на търговската дейност на открито се осъществява от дейност „Търговия на открито и РИЕ” при Община Несебър.

(2) Издадените разрешения се вписват в електронен регистър „Търговия на открито” с пореден номер, като към този номер се прибавят и буквени символи за населеното място, за което е издадено разрешението. Електронният регистър се води от упълномощени със заповед на кмета лица. Със заповедта се определят и населените места, за които ще отговаря съответното лице. Ежемесечно информацията се изтегля на хартиен носител.

(3) Копие от разрешенията се съхраняват от длъжностните лица по ал. 2.


 

ГЛАВА ІII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.14 (1) За нарушение на разпоредбите на чл.4 и Глава ІІ от настоящата Наредба на виновните лица се налага глоба от 100/сто/ до 500 /петстотин/ лева. за физически лица, а за едноличните търговци и юридически лица, имуществена санкция в размер от 500/петстотин/ до 5000  /пет хиляди / лв.

Чл.15 (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице, въз основа на акт за установяване на административно нарушение.

(2) Установяването на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

(3) Актовете за установяване на нарушенията по настоящата наредба, се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.


 

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Глава III, Раздел II от ЗМДТ.

§2 Тази наредба отменя досегашната Наредба № 2 “За реда и условията за провеждане на  търговска дейност на открито на територията на Община Несебър”, приета от Общински съвет – Несебър, с решение №162 от Протокол №7/25.06.2004 г изменена и допълнена с реш. № 519 /протокол  № 17/16.12.2005 год./ и реш. № 793 /протокол  № 24/26.01.2007 год./

§3 По приложението на тази наредба Кметът на Община Несебър издава заповеди и утвърждава процедури.

§4 Настоящата наредба е приета от Общински съвет – Несебър, с решение №790 от Протокол №23./02.06.2014.г. и влиза в сила след изтичане на срока по чл.32,ал.2 от Закона за администрацията.

§5 Наредбата за изменение и допълнение на  Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, приета с решение № 164 от протокол № 7/23.06.2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

§6 /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Преходни и заключителни разпоредби към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, създава нов § 9, както следва: „В чл.28, ал.6 израза „на предходния месец“ се изменя и се чете „на текущия месец““.

§7 /нов с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, приета с решение № 337 от протокол № 16/23.03.2.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

В сила от 05.07.2014г.

Председател Общински съвет: Р. Кулев

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия