За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Наредба №15

за управление на общинските пътища в Община НЕСЕБЪР

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Община Несебър както и правомощията на кмета на общината по управлението на общинските пътища. 

Чл.2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

    (2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

    (3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища, частните или селскостопанските пътища и улиците в населените места.

    (4) Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кмета на Община Несебър.

  (5) Определено пътно трасе може да бъде предложено на Министерски съвет за включване в списъка на общинските пътища по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата, само ако отговаря едновременно на условията за функционалност, на техническите критерии за включване и ако теренът, върху който е изградено трасето, е публична общинска собственост.

ГЛАВА ВТОРА  

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

    Чл.3.(1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени със Закона за общинската собственост и Закона за движение по пътищата.

     (2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

    (3) В договора по ал.2 задължително се включват клаузи, определящи вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

    (4) Договора по ал.2 се сключва от кмета на общината.

    Чл.4. (1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях, кметът на общината може да въвежда временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

    (2) Забраните или разрешенията за въвеждане на ограничения по ал.1 по искане на трети лица се издават от кмета на общината, след съгласуване с органите  на МВР сектор "Пътна полиция".

    (3) Когато с разрешенията по ал.1 и 2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.

    Чл.5. Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера, се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

  Чл.6. (1) Общинските пътища се управляват от Кмета на Общината.

  (2) Управлението на общинските пътища включва:

   1. оперативно планиране на изграждането - проектиране и строителство, и поддържането на пътищата;

   2. осигуряване на проекти и строителство на пътища, включително възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии за тези дейности;

   3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и поддържането на пътищата;

   4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя;

  5. осигуряване на общественото ползване на общинските пътищата чрез регулиране и контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за ползване на пътищата, след решение на общински съвет.

   6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване;

   7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик;

   8. други дейности, определени с тази Наредба,  ЗДП  и с правилника за прилагането му, които не са свързани с ползване и разпореждане.

  

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Чл.8. Общинска администрация ежегодно планира дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища.

  Чл.9. Съответният държавен орган и общината осъществяват съвместно, по взаимна договореност, дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища, в чертите на населените места, при условия и ред, произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП) и Правилника за прилагане на закона за пътищата (ППЗП).

  Чл.10. Общината поддържа общинските пътища, съобразно транспортното им  значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.

  Чл.11. (1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

  (2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по общинските пътищата се съгласува с Звено „Пътен контрол” към   МВР   и  Кмета на общината и се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

  Чл.12. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяването на мерки за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

  (2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

Раздел II

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

  Чл.13. Одобряването на инвестиционни проекти в обхвата на общинските пътища и всички действия свързани с това се извършват по реда на ЗУТ.

  Чл.14. (1) Главният архитект на общината може да откаже одобряване на проекти в следните случаи:

            1. ако нанасят повреди на публичната собственост или пречат на нейното използване на дейности от обществен интерес;

            2. при промяна на предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;

            3. когато това е наложително поради преустройството на пътищата и на пътните връзки;

            4. когато се изисква привеждане на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

  (2) При отказ за одобряване на проекта, Главният архитект на общината представя писмена обосновка с мотивите за това свое решение.

  Чл.15 Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общинската администрация.

  Чл.16 За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

  1. списък на пътищата
  2. дължина на пътя в км.;
  3. широчина на пътните платна;
  4. вид на покритието;

 Чл.17. Проектирането, строителството, ремонтът и поддържането на пътищата се извършва при спазване на техническите норми и правила, определени с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Чл.18. За участъците подлежащи на ремонт се изготвя поименен списък,  включен в годишната инвестиционна програма на общината.

Раздел III

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

  Чл.19 Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

  Чл.20. При зимно поддържане се изпълняват следните видове работи:

  1. снегозащита на пътищата;
  2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
  3. снегопочистване;
  4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;
  5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.

  Чл. 21  Възлагането на дейностите по зимното поддържане на общинските пътища се извършва при условия и ред, определени в ЗОП и НВМОП.

Раздел IV

ФИНАНСИРАНЕ

  Чл.22. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансира със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства и със заеми от международни финансови институции.

  (2) Зимното поддържане на общинските пътища се финансира със средства от държавния бюджет и от бюджета на общината.

  Чл.23. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към тях се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.

ГЛАВА  ПЕТА

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 Раздел І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

    Чл.24. (1) Разрешенията за специално ползване на общинските пътищата, по смисъла на  §1, т.8 от Закона за пътищата, се издават  от кмета на общината, по искане на заинтересуваните лица, при условията и по реда на чл.26 от Закона за пътищата  и тази Наредба.

    (2) При промяна на заинтересуваното лице, разрешението за специално ползване се преиздава.

    (3) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по ред и образец, определен с Наредбата за специално ползване на пътищата и със срок, предвиден в същата Наредба.

    (4) Физическите и юридическите лица заплащат такса за специалното ползване на общинските пътища в размер, определен  в Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър .

    Чл.25. (1) Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:

    1.не са налице условията по чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;

    2.специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;

    3.специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;

    4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.

    (2) Отказите по ал.1 се мотивират писмено.

    Чл.26. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата, както и не плащане на таксите по чл.24, ал.4.

    (2) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват разходите, направени от общината за това.

Раздел II

Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура и рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони

    Чл.27. (1)Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура и рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони се осъществява по реда и условията на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.

    (2) Таксата за специално ползване , чрез експлоатация на рекламно съоръжение е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламното съоръжение .

    (3) За всяко искане за изграждане на рекламно съоръжение, Общинският експертен съвет по устройство на територията, разглежда приложените документи и прави преценка за наличие на условията по чл. 15 от Наредбата за специално ползване на пътищата и дава становище за допустимостта.             

    Чл.28. Дължимата такса за специално ползване, чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, се определя от Общинския съвет и се заплаща  преди издаването на  разрешението за специално ползване .

Раздел III

Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

    Чл.29. (1) Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя, пресичане на пътя от подземни и надземни проводи и съоръжения, както и реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя, се извършват по реда и условията на Глава 8, Раздел III от ЗУТ и Глава 4 от Наредбата за специално ползване на пътищата.

             

    (2) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се по обхвата на пътя – общинска собственост и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителните работи, като уведоми за това най-близкото поделение съответната техническа служба на общината при условие, че е гарантирана безопасността на движението

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.23 от Закона за пътищата и е приета с решение № 1002 от Протокол № 36 / 27.03.2019г. на Общински съвет Несебър  и влиза в сила от деня на публикуването и във в-к „Слънчев бряг”.

 

  Председател на Общински съвет Несебър : Румен Кулев

                                                                             

   

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия