За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Н А Р Е Д Б А

за  обема на  животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община НЕСЕБЪР

Р А З Д Е Л І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат  :  

  1. “обема на животновъдната  дейност  и местата за отглеждане на селскостопански животни", по смисъла на Закона за животновъдната дейност .     
  2. Задълженията на собствениците на животновъдни обекти.
  3. Редът за осъществяване на контрол по спазване на разпоредбите на тази наредба;

        (2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на общината, свързани с дейността по ал.1.

Чл. 2. Собствениците на селскостопански животни осигуряват условия за отглеждането им по начин, съобразен с техните физиологически и поведенчески особености на съответния вид, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и всички други нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Чл.3  Селскостопанските животни могат да бъдат отглеждани в лични стопанства и животновъдни обекти, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВМД/ в стопански постройки и сгради, които отговарят на общите и специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания, включително мерките за биосигурност на Наредба №44/2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

РАЗДЕЛ ІІ

МЕСТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.4. На територията на община  Несебър   не  се разрешава  отглеждането на селскостопански животни  по смисъла на Закона за животновъдството, в  поземлени имоти и територии находящи се в  регулационните граници на  гр.Несебър,  к.к.Слънчев бряг , гр. Свети Влас   и с. Равда.  

Чл.5. Забранява се отглеждането на селскостопански животни   в  населените  места  посочени в чл. 4  , както  и  в  следните  места :

1. Стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни и/или не отговарят на нормативните изисквания за опазване на околната среда, както и които не са регистрирани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 2.  Имоти, намиращи се в близост до паметници на културата.

 3.  Имоти, които граничат с третокласни пътища в рамките на населените места.

 4. Имоти, на територията на  община Несебър,  които граничат с туристически обекти/хотели, мотели, туристически хижи, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, музеи, паметници на историческото наследство, културни институти, защитени местности и природни забележителности/.

 5. В жилищни сгради и обекти, за които е констатирано по реда на Закона за устройство

на територията /ЗУТ/, че са незаконни строежи или не се използват по предназначение.

 6. В жилищни сгради, мазета, тавани, балкони, веранди, тераси и други непредназначени за целта постройки и помещения.

Чл.6.  Отглеждането на селскостопански животни  се извършва в ограден двор, сгради и постройки, които отговарят на изискванията на ЗВМД, ППЗВМД, Закона за животновъдството, Закона за устройство на територията и  другите нормативни изисквания. Състоянието на постройките и условията, в които се отглеждат животните се констатира от компетентните длъжностни лица от ОДБХ – Бургас,  Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ).

Чл.7. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в Кметствата на Община  Несебър. Допуска се отглеждане на пчелни семейства извън регулационните граници на  населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица.

РАЗДЕЛ  III

ИЗИСКВАНИЯ  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл. 8. (1) Селскостопанските животни подлежат на идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в БАБХ, при условия и ред,  определени от Министерството на земеделието и храните.

              (2) На едрите преживни и еднокопитните животни, след идентификацията се издава ветеринарномедицински паспорт.

Чл.9. Собствениците на селскостопански животни:

  1. Предоставят животните за идентификация, имунизация и диагностични изследвания на съответните органи.

   2. Съхраняват здравните  ветеринарномедицински паспорти на притежаваните от тях животни.

   3. Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар за промени в здравословното състояние на животните  и осигуряват  животните за преглед.

Чл.10. /1/ Собствениците, които отглеждат селскостопански животни, както и лицата, които ги придружават, са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване и повреждане на имущество при придвижване на животните по улици и пътища на територията на общината.

         (2) Лицата, които отглеждат селскостопански животни се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоо-хигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.

            (3) Заустването на отпадни води от животновъдни обекти в канализационната мрежа става само с разрешение на „ВиК„изразено в писмена форма. В населените места, където няма изградена канализация, заустването на отпадъчните води се извършва в изгребна яма или друго  пречиствателно съоръжение, изградено в имота при спазване на нормативните изисквания.

            (4) Собствениците на селскостопански животни осигуряват съоръжения в своя двор, отговарящи на техническите и санитарни изисквания и разположени на отстояние не по малко от 3м от съседния имот, за временно депониране (съхранение) на животинските отпадни продукти. Образуваното торище се почиства най-малко два пъти в месеца. Торовата маса се извозва от собственика на животното / животните и  се депонира в собствен имот, отстоящ на повече от 300 метра извън населеното място, или се  използва  по  начин  непозволяващ  замърсяване на почвата, околната среда или чужди имоти

            (5) Собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в добро ветеринарно-санитарно състояние и периодично да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите.

            (6)  Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията по ал. 4 и  същите периодично се почистват.

            (7) Временно съхранение и депониране на торов отпад в чужд или съсобствен поземлен имот се допуска само при наличие на писмено съгласие от собственика на имота,  договор за наем или друг документ,  удостоверяващ ползването на имота.

            (8) При придвижване на животните по уличната мрежа, собствениците на животновъдните обекти  са  длъжни да почистват пътната настилка, по която преминават животните.

Чл.11. Отглеждането на животни в съсобствени парцели се извършва с писменото съгласие на всички съсобственици.

Чл.12. Придвижване на селскостопански животни на територията на община Несебър става само по маршрути, определени от общинска администрация –Несебър  или от кмета/кметския наместник на съответното населено място (съгласувани с РУ) – за животните отглеждани по селата.

  Чл.13.Забранява се :

(1)Движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и пътна мрежа, без свидетелство за собственост, здравен ветеринарно-медицински паспорт и предпазна престилка.

(2) Влизането, преминаване и паша на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята.

(3) Отглеждането, преминаването, престоя и пашата  на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, в междублоковите пространства, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища и торища, санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.

(4)  Пашата на  селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места.

(5)  Придвижването на селскостопански животни по улиците на населените места, освен ако няма друга възможност (съгласувано с кмета и представител на РУ).

(6) Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи, общинска  или  държавна  собственост в границите на населените  места; замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински екскременти.

(7) Клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места (по тротоарите, улиците, площадите, междублоковите пространства и др.).

(8) Клането на животни, предназначени за лична консумация от собственика извън кланици, може да се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета на Европейския съюз от 24 септември 2009 г., изменен с Регламент за изпълнение 2018/723 от 16 май 2018 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване и Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване

(9) Оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване ( без придружител ).

Чл.14. Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда.

       

РАЗДЕЛ IV

ОБЕМ НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.15. /1/ На територията на община Несебър , с изключение на населените места посочени в чл.4,  при  спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания  за лични нужди,  могат да  отглеждат селскостопански  животни в собствен имот в  количество, съгласно чл.1, ал.2, т.1 от Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти, както следва:

     а) до две едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;

    б) до десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

    в) до три прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

    г) до два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

    д) до десет възрастни зайци с приплодите им;

    е) до 50 възрастни птици;

    ж) до 100 бройлера или подрастващи птици от други видове.

    з) буби, калифорнийски червеи без ограничение.

Чл.16. Броят на отглежданите животни се определя конкретно за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно нормативните изисквания на действащото законодателство.

 

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ

И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Чл.17 Кметът на общината, кметовете на населените места и кметските наместници осъществяват контрол при отглеждането на селскостопански животни относно спазването на:

1. Изискванията за допустимия брой животни, отглеждани в населените места;

2. Изискванията за изграждане и разполагане на промишлени и лични стопанства в и извън регулацията на населените места;

3. Изискванията за недопускане състояние на дискомфорт на жителите на общината.

4. Изискванията за опазване на общински територии от замърсяване вследствие отглеждане на селскостопански животни и спазване на санитарно - хигиенните изисквания, определени в държавните нормативни актове;

5. Осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието;

Чл.18. (1) Кметът на общината, кметовете на населените места, кметските наместници или упълномощени от тях длъжностни лица съгласуват дейностите по поддържане и управление на санитарно- хигиенното състояние в населените места, местоположението и изграждането на промишлените и лични стопанства в и извън населените места, опазване на околната среда и обществените норми с държавните институции, които имат отношение по дейностите, засегнати в тази наредба.

 (2) Кметовете и кметските наместници следят за законосъобразното ползване на пасищата и мерите, определени за общо и индивидуално ползване въз основа на решение на Общински съвет – Несебър по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/

Чл.19.  Залавянето и изолирането на всички видове скитащи животни /коне, прасета, крави, кучета и др. / се организира от кметствата на населените места и ветеринарните органи със съдействието на РУ на МВР, при задължително спазване на изискванията и съответните нормативни актове.

Р А З Д Е Л VI

КОНТРОЛ  И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.20. (1) Контролът по изпълнението на настоящата наредба, се осъществява от кметовете на населените места, кметските наместници, а за гр. Несебър  от  длъжностни лица  определени от кмета на общината .

 (2) При постъпили сигнали   от физически и юридически лица  свързани с  отглеждането на  селскостопански животни ,  лица по ал.1 извършват проверка на място  и съставят констативен протокол за извършената проверка.

(3) В случаите в които  се установи, че се  осъществява  животновъдна дейност без регистрация по чл. 137 от ЗВМД, длъжностните лица,  изпращат  сигнала ведно с  копие от констативният протокол на  ОДБХ - Бургас  по компетентност.

Чл.21.  (1) Наказва  се  с глоба от 200 до 500лв., а при повторно нарушение от 500 до 1000лв., лице което  допусне отглеждането на   селскостопански животни  в  нарушение на забраните  по чл.4  и чл.5  от настоящата Наредба. 

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000лв., а при повторно нарушение от 3000 до 6000лв.

Чл.22.  Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция от 200 до 500лв. собственик и /или ползвател на селскостопански обект, който наруши разпоредбите на   чл.13.

Чл.23. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по наредбата се съставят от упълномощени от кмета на община Несебър  длъжностни лица.

(2 ) Наказателните постановления се издават от кмета на община Несебър

(3) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Издадените наказателни постановления се обжалват по реда на ЗАНН.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на наредбата:

1. “Селскостопански животни“ са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.

 2. “Животновъден обект” е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

          3. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

           4. „Оборски тор“ е органичен тор, формиран от твърдия и течния торов отпадък, отделян от добитъка, който може да бъде смесен със сламената постелка на добитъка, включително и в преработен вид.

         5. „Обществени места“ са всички обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване, гробищни паркове, спортни обекти, тротоари, улици, площади, паркинги, междублокови пространства, детски площадки, дворове на обществени сгради, заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли, заведения за социални грижи и други подобни.

                                                      

Р А З Д Е Л  VІI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.22 от ЗМСМА и чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и  е приета с Решение № 338 на Общински съвет – Несебър  на заседание, проведено на  Пр. № 16/23.03.2021 година

§  2  Отменя се чл. 9  от т.9 – т.12 от Наредба № 6 за опазване на околната среда  на територията  на община Несебър  

§  3.  Наредбата влиза в сила след публикуването и във в-к“Слънчев бряг“  

§ 4. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в едногодишен срок от влизането й в сила.

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР:……./п/……...

                                                                                                                              /Румен Кулев/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия