За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


НАРЕДБА

За условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Предмет и обхват

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане на спортни клубове и разпределение на паричните средства, отпускани от Община Несебър за развитието на физическата активност, физическото възпитание и  спорта на територията й.

Чл. 2. (1) Финансовото подпомагане по тази наредба се състои в частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорт и аматьорски масов спорт за всички.

(2) Финансовото подпомагане по ал.1 се осъществява за неикономически спортни дейности с масов характер, предназначени за развитие на аматьорския и детско-юношеския спорт, достъпни за всички деца и юноши, мъже и жени, спортуващи на територията на община Несебър;

(3) Финансовото подпомагане по ал.1 се осъществява със средствата за развитие на спорта, формирани от собствени приходи на Община Несебър.

 Чл.3. Общински съвет Несебър, ежегодно, с приемането на  бюджета на Община Несебър, определя размера на финансовите средства за:

                   1. подпомагане дейностите на спортните клубове и тяхното участие в първенствата от държавния и международен спортен календар;

                   2. конкретен размер на субсидия за  ОФК-Несебър;

                   3.  мероприятия от Общинския спортен календар;

                

Раздел II

Цел и резултати

           Чл.4. (1) Обща цел на финансовото подпомагане е да бъдат създадени условия за практикуване и развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Несебър.

             (2) Финансирането и подпомагането по смисъла на ал.1 се осъществява за спортни дейности с масов характер, предназначени за развитие на детско-юношеския спорт, аматьорския, масов спорт  и спортни дейности, които са достъпни за всички, спортуващи на територията на Община Несебър. 

          Чл.5. Чрез финансовото подпомагане се цели да се постигнат следните резултати:

 1. реализиране на масови спортни дейности за устойчиво включване на деца и младежи в спортни клубове, развиващи масовия детско–юношески спорт с оглед подобряване физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие;
 2. предоставяне на възможност за изява на спортуващи и постигане на спортни резултати чрез участие в държавния спортен календар на съответната спортна федерация;
 3. разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени, организирани чрез спортни клубове.

Раздел III

Получатели

Чл.6. (1) Получатели на финансово подпомагане за частично възстановяване на разходи за развитие на дейностите по чл.2 са спортни клубове, които отговарят на условията на за финансово подпомагане по реда на настоящата наредба.

  (2) Спортните клубове по ал. 1 са юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище на територията на община Несебър и развиващи спортна дейност на територията на община Несебър.

  (3) Спортни клубове, допустими за финансирането по чл.2, не се считат за получатели на помощ по смисъла на чл. 20, ал. 1 от Закона за държавните помощи, когато за тях е изпълнено едно от следните условия:

1. извършват само неикономически дейности, включително дейности за развитие на масовия детско-юношески спорт и аматьорския масов спорт – по група мъже и жени при индивидуалните и колективните спортове,

2. извършват и икономическа дейност по смисъла на § 1, т.13 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи, но същата и дейността по т. 1 са напълно отделени финансово-счетоводно по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите за всяка от съответните дейности и/или е налице фактическо обособяване на дейностите чрез отделен субект.

            (4) Изпълнението на условието по ал. 3 се декларира от получателя при подаване на заявление за кандидатстване.

            (5) Получателите разходват предоставените средства при съобразяване с пазарните условия, икономически най-изгодни цени и в съответствие с националното законодателство

Глава втора

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I

Общи критерии за допустимост

Чл. 7. За финансово подпомагане по чл.2 могат да кандидатстват само спортни клубове, отговарящи на следните условия:

1.  да имат седалище и да развиват дейността си на територията на община Несебър;

2. да  са вписани в  Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при  Министерство на правосъдието или в Агенцията по вписване, като осъществяващи дейност в обществена полза .

3. да са членове на  лицензирана спортна федерация и да  отговарят на изискванията  чл. 14 и чл.15, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и да са вписани в централният регистър на Министерството на младежта и спорта или Български футболен съюз;

4. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;

5. да водят счетоводна отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Задължително условие е наличие на аналитична счетоводна отчетност по видове дейности и разходи в т.ч. за фактически извършени допустими разходи, чието финансиране се осъществява по реда на тази наредба. Дейностите и разходите, предмет на финансовото подпомагане по тази наредба, следва да бъдат самостоятелно аналитично и/или функционално обособени в счетоводните регистри на спортните клубове;

 6. да имат треньори с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба № 2 от 27 март 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол.

7. Задължително условие за финансово подпомагане на непрофесионалните спортни клубове е изискването, за не по-малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти аматьори  от съответния спортен клуб да имат адресна регистрация по постоянен адрес в община Несебър.

8. В годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.

9.Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване.


 

Раздел II

Критерии за недопустимост

Чл.10. Не могат да кандидатстват и да  бъдат подпомагани финансово  по реда на настоящата наредба  спортни клубове, които са :

1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

            2.  търговци и търговски дружества;

            3. спортни клубове, които не са вписани в публичния регистър на министерството на младежта и спорта за лицензираните спортни федерации и техните членове;

Глава трета

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ

Раздел І

Условия за насърчаване на масовия спорт на територията на Община Несебър

Чл.11. (1) Със средства, отпускани от Община Несебър на спортни клубове, се подпомага частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност .

(2) Допустими за финансиране са само фактически извършените разходи до размера на договорените средства за дейностите по чл. 2, ал.1,  представляващи:

1. разходи за подготовка и възстановяване на спортисти:

а) разходи за провеждане на спортни лагери, които включват разходи за организиран транспорт, престой (нощувки и храна) на състезатели и треньори до/в мястото на провеждане на лагера и разходи за ползване на спортна база ;

б) разходи за медицински прегледи на спортисти – допустим е разхода, извършен в специализирано звено за спортна медицина.

2. разходи за участие на спортисти в състезания от Държавния и международния спортен календар по възрастови групи на ДЮШ, които включват:

а) разходи за храна и нощувки на състезатели и треньори в дните на провеждане на състезанието, с изключение на разходи за коктейли, алкохол и тютюневи изделия. Разходите се документират със съответните първични счетоводни документи, придружени със списък на състезателите и треньорите, съгласно реда и условията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;

б) разходи за пътуване от гр. Несебър до мястото на провеждане на състезанието и обратно за физическите лица – състезатели, треньори и спортни животни. Разходите се отчитат съобразно изискванията на Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – заповед за командировка, вид автомобил, разходна норма, вид гориво, изминати километри, първични счетоводни документи за закупено гориво и документи, доказващи извършеното плащане;

в) разходи за охрана, свързани с домакински състезания;

г)  разходи за медицинско обслужване;

д) разходи за гориво на спортни съоръжения (яхти, лодки, състезателни автомобили и др.), определени и доказани по разходни норми за вида гориво на производител;

е) разходи за храна за спортни животни (коне, гълъби и др.), с които се участва в спортни състезания. Размерът на разхода се определя с индивидуална норма, одобрена от председателя на спортния клуб за всеки вид спортно животно за ден изхранване, и съобразен със средния брой живи спортни животни през календарната година.  

3. разходи за наем на спортна база, находяща се на територията на община Несебър;

4.разходи за закупуване на екипировка и спортни пособия, с изключение на  дълготрайни материални активи.

5. разходи за такси за участие в състезание, доказани със съответните първични документи по Закона за счетоводството;

6. разходи за заплати, в т.ч хонорари по граждански договори на треньори и други лица, свързани със състезателно-тренировъчната дейност.

 (3) Разходите по ал. 2 се документират съгласно изискванията на счетоводното и данъчното законодателство с първичен счетоводен документ и платежен документ, и договор с доставчик, когато е приложимо, както и въз основа на следните документи:

1. заповед за провеждане на спортен лагер;

2. списък на спортистите и треньорите, участващи в състезание

3. първични счетоводни документи – фактури, придружени с поименен списък на участвалите в лагера спортисти и треньори, заверен от издателя на документа. Във фактури или касови бонове за храна задължително се посочва количество, единична цена и стойност;

4.одобрена индивидуална норма за храна на спортни животни, включително средногодишния брой живи спортни животни;

5. регламент на състезание, указващ размерите на таксите за участие;

Глава Четвърта

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I

Формуляри и документи

Чл.12. Ежегодно, в срок до 31.01 на съответната година, спортните клубове, отговарящи на изискванията на тази наредба могат да подадат в деловодството на Община Несебър заявление за кандидатстване за финансово подпомагане (Приложение №1).

Чл.13. Към заявлението по чл.12,  кандидатите за финансово подпомагане прилагат и следните документи:

 1. копие на документи за придобита професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове, съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол;
 2. декларация (Приложение № 1.1);
 3. списък на картотекирани спортисти участвали в Държавно първенство през съответната година и заверени картотеки от съответната спортна федерация. (Приложение№1.2),
 4. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
 5. годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на спортния клуб, съответната федерация федерацията или БФС;
 6. документи, удостоверяващи обстоятелството по чл. 7, т.7 от Наредбата ;
 7. телефон за връзка (стационарен, мобилен), банкова сметка на клуба, адрес на ел. поща и лице за контакт.

Раздел II

Критериите за подпомагане и ред за разпределение на средствата

Чл.14.  Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

1.    Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година;

2.   Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година;

3.    Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт и  масов  спорт в община Несебър;

4.    Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове;

 Чл.15.   Всеки критерий  по ал.14   носи  съответните точки, както следва:

1.    Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година /от 0 до 10 точки/;

2.   Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година /от 0 до 10 точки/;

3.    Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт и масовия спорт в община Несебър /от 0 до 40 точки/;

4.   Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове /от 0 до 40 точки/.

(3) Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да е повече от сто.

(4) Разпределението е на база сбора от получените точки за всеки един клуб спрямо общия размер.

Чл.16 (1) Заявленията   на  клубовете  кандидатстващи за финансово подпомагане, се разглеждат  от  комисия в  състав от 5 члена, от които двама представители на общинска администрация и трима общински съветници определени с решение на Общински съвет. Комисията се конституира със заповед на кмета на Общината.

(2) Комисията разглежда постъпилите заявление  заедно с приложенията към тях, като извършва: оценка за съответствие със законодателството по допустимост на подадените заявления и извършва  разпределение на средствата  съобразно получените точки   по посочените в чл.15 критерии, като за  резултатите изготвя протокол.

           (3) В протокола се  отразява следната информация :   

1. състав на комисията;

2. Спортните  клубове   одобрени за финансово подпомагане, брой получени точки по метода  на чл.15   и  общ  размер на предлаганата  финансова помощ.   

3. Предложение за отказ от финансово подпомагане на кандидати, които не отговарят на условията и реда на Настоящата наредба с изложени  мотиви за отказа.

(4) Комисията по чл.16 разглежда и изготвя  протокол с предложение за  финансово подпомагане  в срок до  1 месец от приемането на бюджета на Община Несебър в който е одобрен  общия размер на средствата за финансово подпомагане.

Чл.17. (1) Комисията  представя, протокола на председателя на общинският  съвет, който в 5 дневен срок изготвя докладна записка  до  общински съвет за приемане на решение за финансово подпомагане на одобрените  спортни клубове.

  (2) В срок до 15 дни след влизането в сила на решението на общинския съвет по ал.1 , отдел „Правно обслужване“ подготвя проекти на договори за финансово подпомагане, на спортните клубове и след извършен предварителен контрол за законосъобразност от финансов контрольор се представят за подписване от кмета на общината или упълномощено от него лице и на представител на ръководството на съответния клуб.

(3) Неразделна част от договора е информационният финансов план (Приложение №3).

(4) Договорите уреждат и целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности между страните.

(5) В договора се посочват банковата сметка, по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начина на изплащане. Не се допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се регламентират в договора.

Глава пета

ОТЧЕТ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ

  Чл. 18. Спортните клубове нямат право със средства на финансово подпомагане по тази наредба да извършват други разходи, извън допустимите и посочените в тази наредба

              Чл. 19. (1) Получателите-спортни клубове отчитат фактическото разходване на финансовите средства за текущата година до 31 януари на следващата  година.

              (2) Отчитането на средствата се документира с формуляр за финансов отчет (Приложение № 2).

              (3) Към формуляра за Финансов отчет се прилагат попълнени таблици от 1 до 3, Приложение № 2 към наредбата.

              (4) При поискване към  отчетните документи спортният клуб прилага копия на документи, като съставените от него да бъдат заверени „вярно с оригинала“:

              1. разходно-оправдателни документи – фактури, счетоводни справки, ведомости за заплати, платежни документи, договори, заповеди, протоколи, разходни норми, декларации и др.;

2. извлечения от аналитичните счетоводни регистри – за отчетените приходи, разходи, активи и пасиви;

              3. одобрена от ръководството на получателя-спортен клуб счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

              (5) В случаите, в които през годината са настъпили промени относно неизпълнение на някое от условията по настоящата наредба, спортният клуб следва незабавно да уведоми Община Несебър с цел предприемане на действия за възстановяване на неправомерно получените средства, ведно със законната лихва от датата на предоставянето им до датата на окончателното възстановяване.

              (6) Когато размерът на фактически отчетните финансови средства надвишава размера на финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора, размерът на извършените разходи се признава до размера на предварително отпуснатите финансови средства.   

              (7) Когато размерът на фактически отчетните финансови средства е по-нисък от размера на финансовите средства, които са отпуснати съгласно договора, спортният клуб възстановява разликата по банковата сметка на Община Несебър в срок до 31.01 на годината, следваща годината на отчитане.        

              Чл.20. (1) Контролът върху отчетените от спортните клубове средства се осъществява от Директор на дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност“ и отдел „ФСО“ при Община Несебър          

              (2) Директор на дирекция „КДИС“, съвместно с експерт - финансист от отдел „ФСО“, извършват проверка за законосъобразност и целесъобразност. За установени неправомерно отчетени разходи се изготвя становище.

(3) Отчетът и становището към него се предоставя на зам.кмет “Бюджет и финанси“.

              (4) Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от звеното „Вътрешен одит” на Община Несебър, съобразно утвърден годишен план за одитните ангажименти.

              Чл.21. (1) При   нарушения  по отчитане на разходи за предоставените средства установени по реда на чл.20 ал.2  спортните клубове възстановяват пълния размер на средствата по нередовните отчетни документи и/или на недопустимите разходи, ведно със законната лихва от датата на получаване на финансовите средства до окончателното им изплащане.

              (2) За установените нарушение  по ал.1 спортните клубове се уведомяват писмено на посоченият в заявлението адрес. Средствата се възстановяват  в едномесечен срок от уведомяването. При не възстановяване в срок на  дължимите средства,  същите ведно с дължимата законова лихва   могат да бъдат събрани принудително по ред на ГПК. 

             Чл.22. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представе­ни документи и/или  неверни декларации, както и такива, които не са отчели финансовите средства, или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи, нямат право на  финансово подпомагане по реда на настоящата Наредба  за срок от 1 (една) година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 „Аматьорски масов спорт“ – колективни и индивидуални спортове, в които се провежда доброволна физическа активност и спорт от спортисти аматьори, за които това не е основна професия и не получават възнаграждение за тази дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§  2. Тази Наредба се приема на основание чл.133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 3. Тази Наредба отменя Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несeбър, приета с решение на Общински съвет–Несебър № 163 от Пр. № 7/23.06.2020 г.;

§ 4. Заявленията за финансово подпомагане на спортни клубове подадени до 31.03.2020 г. по реда на отменената Наредба,  се разглеждат от Комисията по чл.16  и в случай, че отговарят на изискванията за допустимост по ЗФВС, същата изготвя протокол с предложение за финансово подпомагане прилагайки критерии  и точките по  чл.14 от настоящата Наредба .   

§5 Общинските съветници определени с решение № 16 от Пр. № 3/15.01.2020 г. и реш. № 88 от Пр. №6/24.04.2020 г. на Общински-съвет Несебър, са членове на  комисията по чл.16 от Настоящата Наредба .

§6. Тази Наредба е приета от Общински съвет-Несебър с решение № 163 по т. 7 от дневния ред на заседанието, проведено на 23.06.2020 г. (Протокол № 7/23.06.2020 г.).

§ 7. Настоящата наредба влиза в сила в деня на публикуването й във в-к „Слънчев бряг“.

 

Председател на Общински съвет –Несебър: Р. Кулев

 

 

 

 

Приложение № 1

ДО ОБЩИНА НЕСЕБЪР          

 

                      

                    ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 по чл.12 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЗА …………….. г.

ИМЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ

/по съдебно решение/

СЕДАЛИЩЕ и адрес:

ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОРГАНИЗАЦИЯТА:

 • име, презиме и фамилия
 • длъжност
 • телефон (GSM)
 • e-mail:

ЕИК ПО БУЛСТАТ:

Декларация по чл. 6, ал. 4 от Наредбата

Декларирам, че представляваният от мен спортен клуб извършва:

 •  само неикономически дейности, включително  дейности за  развитие на масовия детско-юношески спорт или
 • икономически и неикономически дейности, като всяка от тях е счетоводно обособена самостоятелно чрез аналитични счетоводни сметки или чрез самостоятелен субект.

Информиран съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за невярно декларирани данни и обстоятелства.

Декларатор: ……………..

име, фамилия, подпис и печат

Забележка: При попълване на декларацията невярното се зачертава

БАНКОВА СМЕТКА:

 • Банка
 • BIC
 • IBAN

Опис на приложените документи

ДА/НЕ

Приложение № 1.1. Декларация по образец

Приложение №1.2. Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавно първенство през ……………г. и заверени картотеки от съответната спортна федерация

Копие на документи за придобита професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове, съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол

Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или БФС

Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация

Други: (описват се)

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни нося съдебна отговорност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: ………………………………………………………..

Име, фамилия, подпис и печат

Дата: ………………….

 

 

 

Приложение № 1.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ....................................................................................................................

Председател на ........................................................................................................................

                                                           (наименование на спортния клуб)

гр. .............................., Община ............................., Област ...........................................

Декларирам, че ръководения от мен спортен клуб

………………………………………………………………….…………….…………………:

1. Развива/Не развива дейността си на територията на Община Несебър;

2. Регистриран е/Не е регистриран една календарна година преди годината на кандидатстване.

3. Развива/Не развива спортно състезателна и тренировъчна дейност (масов детско-юношески спорт, аматьорски спорт за мъже и жени, масов спорт за хора с увреждания) на територията на Община Несебър минимум една  календарни година преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане.

4. Член е/не е член на лицензирана спортна федерация и е/не е вписан в централния регистър на Министерството на младежта и спорта.

5. Има/няма назначени треньори с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта.

6. Има/няма обособена отделна организационна структура на масовия спорт по отношение на дейностите в областта на детско юношеските школи, групи „мъже“ и/или „жени“, която да доказва масовия характер на подпомаганите дейности;

7. Състезателите са преминали/не са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, съгласно Наредба № 8 от 18 март 2005 г., издадена от Министерството на здравеопазването. (когато е приложимо)

8. Изпълнени са/не са изпълнени антидопинговите правила на спортните федерации. (когато е приложимо)

9. Има/няма заведена аналитична счетоводна отчетност според изискванията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, ЗФВС.

10. Декларирам, че със средствата, предоставени от Община Несебър няма да се подпомага каквато и да е друга икономическа или неикономическа дейност, извън дейността за която се предоставя финансирането.

11. При настъпване на промяна в което и да е от посочените обстоятелства, съм задължен да информирам Община Несебър незабавно.

Дата: ………........                                                                Председател: ............................

/подпис и печат/

 

 

 

 

Приложение № 1.2

Спортен клуб …………………………………………………..

(наименование)

Гр./с …………………………………............

Спорт ………………………………………………

Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства през .… г

 

 

Име, презиме, фамилия

Възрастова група, в която спортистът е участвал в ДП

Държавно първенство

 

 

Председател: ………………………………………………………..

(име, фамилия, подпис и печ

 

 

Приложение №

ФОРМУЛЯР

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № _______ / _________

ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________

наименование на организацията

ДОГОВОР №  ……………………………../………………………год.

Утвърдена сума:                                           лв.      Получена сума:                                             лв.     

Отчетена сума:                                             лв.     

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:

No

Вид на отчетния документ

No и дата

Описание на извършените разходи

Стойност (лв.)

Вид, No и дата на платежния документ

Всичко:

Приложения към Финансовия отчет:

1.

2.

Председател: ……………………………………………………………..

                                        (име, фамилия, подпис, печат на организацията)              

Главен счетоводител: …………………………………………………….

                                       (име, фамилия, подпис)

Дата: ………………..

 

 

 Таблица 1 към приложение № 2

Спортен клуб …………………………………………………..              

(наименование)

Гр./с …………………………………............                              

Спорт ………………………………………………

Подготовка и възстановяване

 

Тренировъчен лагер

Място

Брой спортисти

Възрастова група

Брой дни

Бр. треньори

пансионат на ден

пътни /общо/

Сума

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

0

 

Председател: ………………………………………………………..

(име, фамилия, подпис и печат)

Дата: ………………….

 

 

Таблица 2 към приложение № 2

Спортен клуб …………………………………………………..              

(наименование)

Гр./с …………………………………............                              

Спорт ………………………………………………

Държавен спортен календар/Международен спортен календар

 

Участие в ДП/МСК - дата и място

Брой дни

Възрастова група

Брой спортисти

Храна

лева

Нощувки

лева

Пътни (общо)

лева

Общо средства

1

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

 

0

3

 

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

 

0

5

 

 

 

 

 

 

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Председател: ………………………………………………………..                                                     

(име, фамилия, подпис и печат)                                                                                                   Дата:

 

 

 

Таблица 3 към приложение № 2

    

Спортен клуб …………………………………………………..              

(наименование)

Гр./с …………………………………............                              

Спорт ………………………………………………

Спортни бази, на които се провежда тренировъчния процес през……………….година

 

Наименование на спортна база

Собственост

Дата на ползване от-до

Наем лева

Сключен договор/споразумение за ползване

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

0

 

 

Председател: ………………………………………………………..                                                     

(име, фамилия, подпис и печат)                                                                                                                                     

Дата: …

 

Приложение № 3

Спортен клуб …………………………………………………..............              

(наименование)

Гр./с …………………………………............................................                              

Спорт ………………………………………………..

ИНФОРМАЦИОНЕН ФИНАНСОВ ПЛАН НА СПОРТНИЯ КЛУБ

А.

РАЗМЕР НА ОДОБРЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

1

Подготовка и възстановяване на спортисти

1.1.

Разходи за провеждане на спортни лагери

1.2.

Разходи за медицински прегледи на спортисти.
Допустим е разходът, извършен в специализирано звено за спортна медицина

2

Разходи за участие в Държавен и Международен спортен календар (с изключение на национални състезатели)

2.1.

Разходи за храна и нощувки на състезатели и треньори в деня на провеждане на състезанието

2.2.

Разходи за пътуване от гр.Несебър  до мястото на провеждане на състезанието от ДСК и обратно за физическите лица – състезатели, треньори и спортни животни

2.3.

Разходи за охрана, свързани с домакински състезания

2.4.

Разходи за медицинско обслужване, извършено от медицинско звено за спешна помощ при провеждане на домакински първенства

2.5.

Разходи за гориво на спортни съоръжения (яхти, лодки, състезателни автомобили и др.)

2.6.

Разходи за храна за спортни животни (коне, гълъби и др.), с които се участва в спортни състезания.

3

Разходи за наем на спортна база, находяща се на територията на община Несебър

    4

Разходи за закупуване на екипировка и спортни пособия, с изключение на дълготрайни материални активи

    5

Разходи за такси за участие в състезание, доказани със съответните първични документи по Закона за счетоводството;

    6    

Разходи за заплати, в т.ч хонорари по граждански договори на треньори и други лица, свързани със състезателно-тренировъчната дейност.

ОДОБРЕНА СУМА ПО РАЗДЕЛ А:

     

Б.

РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО ДЕЙНОСТИ за ДЮШ и/или АМАТЬОРСКИ ОТБОР ГРУПА МЪЖЕ/ЖЕНИ

Лева

1

 Членски внос

 

2

Други  (описват се)

 

ВСИЧКО по раздел Б:

 

 В.

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ И/ИЛИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ за ДЮШ и/или АМАТЬОРСКИ ОТБОР ГРУПА МЪЖЕ/ЖЕНИ
(Задължително се попълва от клубове с филиали в други общини)

 

организация

цел на подпомагането

видове разходи

стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО по раздел В:

 

Г.

ДРУГ ВИД ПОДПОМАГАНЕ

 

организация

цел на подпомагането

видове разходи

стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО по раздел Г:

 

ОБЩО:

 

Задължително:

1. Попълват се всички полета по раздели А, Б, В и Г

2. За вписаните разходи по раздел А от Информационния финансов план не трябва да се получават публични средства от други организации.

Председател: ………………………………………………………..

(име, фамилия, подпис и печат)

Дата: ………………….

 

Приложение 1

Приложение 1.1

Приложение 1.2

Приложение 2

Таблици 1,2 и 3 към приложение 2

Приложение №3

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия