За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Раздел I

Общи положения

            Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Несебър в зоните, определени с решение на Общински съвет Несебър, както и издаването на стикери и карти.

                      (2). Общинският съвет определя зони за платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници и цветова индивидуализация съгласно съгласно графична  част  Приложение 1 към настоящата наредба.

                        

        Чл.2. (1) Кметът на Община Несебър със заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.

          (2)  Със заповед кметът има право да ограничи временно – за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.

Раздел II

Режим на платено  кратковременно паркиране

на моторни превозни средства (МПС)

 

Чл.3. Зоните   за   платено кратковременно  паркиране се обозначава с пътна маркировка и неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки,  прилагани съгласно  ЗДвП.

          (2) Режимът на платено кратковременно  паркиране е валиден за всички дни от седмицата в часовия диапазон от 09.00 ч. до 20.00 ч., за периода от 1юни до 30 септември.

         / 3/ При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на общински съвет.    

         Чл.4. В зоната за платено кратковременно  паркиране  се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази наредба.

         Чл.5. (1) Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за паркиране.

          (2) Заплащането на цените се извършва по един от следните начини:

          1. С талон /по образец, одобрен със заповед на кмета на общината/, върху който трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.

           2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак – информационна табела, описана в чл. 3.

           /3/Времетраенето на кратковременното паркиране не може да бъде повече от 2 часа.

          (4) Освобождават се от цените по ал. 2 обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:

  1. Спешна медицинска помощ;
  2. Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“;
  3. Главни и областни дирекции на МВР;
  4. Служба „Военна полиция“;

(4).  Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община Несебър, електромобилите и двуколесните МПС.

          .

Раздел III

Режим на платено паркиране на МПС

– служебен абонамент

               Чл.6./1/ На райони, пътища и части от пътища – общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, за  юридически лица, еднолични търговци лица упражняващи свободна професия професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България  които  са  собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет .

             /2/ Платено паркиране „Служебен абонамент“ по ал.1  е  във всички дни от седмицата, в часовете от 09:00 до 20:00 часа,  като  специално  обозначени за това места, не могат да надвишават  10% от общия брой предвидени места за  платено паркиране .          

           Чл.7. (1)За ползване режимът на  платено паркиране „Служебен абонамент“, заинтересованите лица  подават заявления по образец до Кмета на общината или оправомощено от него лице.

                /2/  Редът и начинът за  ползване на режимът платено паркиране „Служебен абонамент“ се определя от кмета на общината .

 (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент“ по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се предоставя  се издава  документ, удостоверяващ правото на  ползване.

      Чл.8. Местата за паркиране по чл. 6, ал. 1 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка .

      Чл.9. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените съгласно чл.8  места, в рамките на работното време от 09:00 до 20:00 часа, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

   Чл.10. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Несебър мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.

.

Раздел IV

Режим на платено локално паркиране на МПС

по постоянен адрес

Чл.11. / изм.и доп. с реш. № 350 от Пр. № 16/23.03.2021 г./ В зона с въведен режим за платено паркиране, може да се въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен   адрес на собствениците им във всички дни денонощно/24 ч/.

Чл.12. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират  в границите на зоната, където попада адреса им /или  в  изрично  посочена  заявлението  по чл.13 ал.1 зона в границите на  Приложение 2.

 (2) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер, който съдържа: герба на Община Несебър, знак за защита, пореден номер, рег.№ на автомобила, номер на подзона.

(4) Стикерът се залепва на видно място, на долния десен ъгъл на предното обзорно стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.

(5) Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес.

 (7) Забранява се паркирането на МПС със стикер извън границите на определена  с издаденият стикер подзона .

  

(8) Местата за паркиране се сигнализират  със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка.

Чл.13. (1) Лицата по чл. 12, ал. 1 подават заявления до Кмета на общината или оправомощено от него лице за издаване на стикер и/или абонаментна карта, по образец,  утвърден от кмета на общината. Към заявлението се представят следните документи:

  1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.

(2) Стикери се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.

Чл.14. Собствениците на недвижими имоти на територията на общината, с постоянен или настоящ адрес извън община Несебър, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл.13 представят копие от документ за собственост на жилищен имот  в зоната определена за  платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга.

Раздел V

Режим на преференциално паркиране на МПС управлявани или превозващи хора с увреждания

       Чл.15.(1) На територията на Община Несебър се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.         

         (2) Преференциално паркиране е:

          А. Безплатно за време до 4 /четири/ часа паркиране на специално по определените и сигнализирани за това места в зоните за платено паркиранене  на МПС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално конкретно и лично обслужват хора с увреждания;

          Б. Безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел паркинг място на МПС, обслужващо лице с увреждане пред сградата по настоящия адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от това лице. В този случай е задължително МПС, обслужващо лице с увреждане, да е негова собственост, а адресът на местодомуването на МПС да съвпада с адреса, указан в регистрационния талон на автомобила.

(3) Преференциално паркиране по предходната алинея могат да ползват:

1.  Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % (петдесет процента).

2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК.

3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК.

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК.

5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % (деветдесет процента).

      Чл.16. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящо на критериите по  чл. 15, ал. 3 при възможност се определя едно място за безплатно и денонощно паркиране на МПС, превозващо тези лица, до сградата по настоящия адрес на правоимащите.

       Чл.17. (1) На лицата по алинея чл. 15, ал. 3 се издава стикер за преференциално паркиране.

(2) Стикерът осигурява безплатно паркиране.

 (3) Местата за паркиране на МПС превозващи хора с увреждания са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д 21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”.

(4) Стикерите, удостоверяващи правото за преференциално паркиране на МПС на хора с увреждания се издават, активират, анулират и контролиратт оперативно от Кмета на Община Несебър или от определени с негова писмена заповед длъжностни лица.

(6) Стикерът по предходната алинея се издават за срок от една година, но не повече от срока на експертизата на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК и съдържат следната информация: изображение на международния знак „Инвалид” на плътен син фон, трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата, дата на издаване, срок на валидност, пореден номер, държавен контролен номер на МПС.

(7) За издаване на стикер се представят доказателства, удостоверяващи наличието на съответното заболяване – решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК, лична карта на лицето, регистрационен талон на МПС.

(8) Стикерът се поставят на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по начин, позволяващ контрол.

Раздел VІ

Контрол и принудителни административни мерки в зоната

Чл.18. Контролът по спазването на правилата за паркиране в зоните се осъществява от лица, определени със заповед на кмета на общината.

Чл.19. (1) Определените със заповед лица по чл. 18 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.

 (2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.

Чл.20. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от упълномощените по чл. 18 лица. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.

Чл.21. При прилагане на принудителните мерки по чл.19 ал.2  упълномощените лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение.

Чл.22. Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане се определят от общинския съвет.

Чл.23.(1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, се извършва, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, б.“г“ от ЗДвП.

(2)Разходите по принудителното преместване се определят от Общински съвет Несебър.

Чл.24. При приложени принудителни административни мерки  МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им.

Раздел VI

Административно-наказателни разпоредби

Чл.25 (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, като със съставяне на акта за установяване на административно нарушение, стикера/картата се изземва и прилага към него.

(2) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

(3) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 200 до 500 лева.

Чл.26. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностните лица, определени със заповед на кмета.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Несебър или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

          По смисъла на тази наредба:

                     1 „Зона“ е райони, пътища и части от пътища – общинска собственост, определи от общински съвет   за платено паркиране съгласно графичната част приложение № 2

         

                  2 „Друго правно основание“ са случаите, в които лице е сключило договор за лизинг и лице притежаващо МПС в съпружеска имуществена общност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

           §1. Наредбата се приема на основание чл. 22, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата.

           §2. Наредбата е приета с решение на Общински съвет –Несебър,

 № 279 по протокол № 14 от 17.12.2020 г.

          §3.Настоящата наредба влиза в сила в тридневен срок от публикуването й във в-к „Слънчев бряг“.

          §4.  /нов с реш. № 350 от Пр. № 16/23.03.2021 г./ Наредбата за изменение на Наредбата   реда и условията за платено паркиране на превозните средства на територията на община Несебър,   приета с решение № 350 от протокол № 16/23.03.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.                                           

              

 Председател на Общински съвет –Несебър: …/п/………

                                                                                                      /Р. Кулев/

Приложение 2  към чл.12 ал.2

Зони за платено паркиране на територията на гр.Несебър-нова част с цветова индивидуализация;

ЗОНА 1: районът, в границите между ул.“Изгрев“ и ул.“Хан Крум“, обхващащ в т.ч. ул.“Места, ул.“Плиска“, ул.“Прибойна“, ул.Васил Левски“  /червен цвят/;

ЗОНА 2: районът в границите между ул.“Христо Ботев“и ул.“Христо Кудев“, ул.“Хан Крум“ и ул.“Любен Каравелов“, в т.ч обхващащ ул.“Зорница“, ул.“Пирин“, ул.“Г.С.Раковски“, „ул.“Кирил и Методий“/зелен цвят/;

ЗОНА 3: районът между ул.“Отец Паисий“, ул.“Иван Вазов“, ул.“Любен Каравелов“ и училищен двор, включително и междублоковите Под-ЗОНА 4: районът между ул.“Отец Паисий“ и ул.Димитър Занешев“, вкл. ж.к.“Младост“ и междублоковите пространства/лилав цвят/;

ЗОНА 5: районът в границите на ул.“Христо Ботев“, ул.“Струма“, ул.“Любен Каравелов“, вкл. междублоковите пространства по ул.“Кирил и Методий“, ул.“Отец Паисий“, ул.“Раковски“, ул.“Рила“, ул.“Дюни“, ул.“Еделвайс“и ул.“Витоша“ / син цвят/;

ЗОНА 6: районът между ул.“Хан Крум“ и ул.“Струма“, вкл. междублоковото пространство/жълт цвят/;

ЗОНА 7 : районът в границите на ул.“Иван Вазов“,пешеходна алея източно на входа от с.Равда, плаж, пешеходна алея, западно от районния съд /югозападната подзона -бледо лилав цвят/

ЗОНА 8: районът в границите на ул.“Иван Вазов“, Юг - ул.“Морска“, пешеходна алея, западно от районния съд /югоизточната подзона - светло зелен цвят/

*   стикерът  се предоставят в същият цвят като цвета на съответната подзона

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия