За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази наредба определя реда и условията за прием на деца в детските градини на територията на община Несебър.

Чл. 2. (1) В общинските детски градини се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

(2) Предучилищното образование в детските градини на територията на община Несебър се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(3) В общинските детски градини може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

 

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМАНЕТО И ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Чл. 3. (1) Децата постъпват в общинските детски градини по желание на родителите, не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.

(2) Децата задължително постъпват в детската градина или в училище с подготвителна група от началото на учебната година, в която навършват петгодишна възраст.

(3) Задължителното предучилищно образование на територията на община Несебър се осъществява от детските градини.

(4) Родителите избират детската градина за задължително предучилищно образование на детето.

(5) По преценка на родителите и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места, децата може да постъпят, по реда на настоящата наредба, в общинска детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

(6) В яслените групи може да постъпват деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

(7) Постъпването на децата в общинските детски градини се осъществява целогодишно.

Чл. 4. (1)  / отменена  с реш. № 704 от Пр. № 29/20.09.2022 г./

 (2) /Отменена с решение № 826  от Протокол № 30/12.09.2018 г./.

Чл. 5. (1) Приемът на деца в общинските детски градини се организира:

 1. за всяка предстояща учебна година;
 2. през текущата учебна година.

(2) Приемът на деца за предстояща учебна година се извършва за новите групи, които се сформират от началото на предстоящата учебна година в детската градина:

 1. за деца в първа възрастова група, които постъпват за първи път в детската градина;
 2. яслени групи, ако дотогава няма такива в детската градина;
 3. групи за деца в трета възрастова група – подготвителни групи, които се откриват в училищата;
 4. групи за деца във втора, трета и четвърта възрастова група, ако за предстоящата учебна година е планирано откриването на нова група/групи за определена възрастова група.

(3) Приемът на деца през текущата учебна година се извършва за всички групи в детската градина, при наличие на свободни места.

 

Глава трета

ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА

 

Чл. 6. (1) В срок до 1 март, общината изпраща в детските градини списък на децата, които следва задължително да постъпят в групи за предучилищна подготовка през предстоящата учебна година.

(2) В срок до 15 март на текущата календарна година, директорите на общински детски градини определят по реда на чл. 60, ал. 1 от ЗПУО, за предстоящата учебна година:

 1. броя на групите в детската градина за предстоящата учебна година.
 2. броя на децата във всяка група.

(3) В срок до три работни дни от определянето на броя на групите и броя на децата по ал. 1, директорите на детските градини информират кмета на общината.

(4) В срок до три работни дни от определянето на броя на групите и броя на децата по ал. 1, директорите на детските градини обявяват на видно място в детската градина и на интернет страницата на детската градина групите и броя на децата за прием за предстоящата учебна година.

Чл. 7. В срок до седем работни дни от получаването на информацията по чл. 6, ал. 2, отдел „Образование” в община Несебър публикува в официалния сайт на общината информация за групите и броя на децата за прием за предстоящата учебна година в детските градини на територията на община Несебър.

Чл. 8. (1) Родителите кандидатстват за прием на деца в общинските детски градини за предстоящата учебна година от 1 април до 30 април на текущата календарна година.

(2) Родителите подават на място в детската градина, следните документи:

1. /Изменена с решение № 826 от Протокол № 30/12.09.2018 г./. Заявление за приемане по образец, утвърден от кмета на община Несебър.

2.удостоверение за раждане на детето (представя се в оригинал при подаване на заявлението за сверяване на данните).

3. /Допълнена с решение № 826 от Протокол № 30/12.09.2018 г./ документи за удостоверяване на обстоятелства по чл. 10, ал. 1 и/или т. 7.

4. заявление за вида на организация за детето в детската градина.

(3) Приемането и вписването във входящия дневник на детската градина на документите по ал. 2 се извършва от директора или от определено от него длъжностно лице. Редът за приемане и завеждане на документите се регламентира в Правилника за дейността на детската градина. Родителите получават задължително пореден входящ номер от детската градина.

(4) Родителите носят отговорност за непълно или невярно подадена информация в документите за прием.

(5) Децата, посещаващи яслена група, кандидатстват за първа възрастова група на обща основание с децата, които не посещават яслена група.

Чл. 9. Класирането се извършва в срок от 2 май до 10 май от комисия, определена със заповед на директора на детската градина.

Чл. 10. (1) В случаите, когато кандидатстващите за определена детска градина деца, са повече от определените места, се прилагат следните критерии:

 1. дете с трайни увреждания над 50 %;
 2. дете с двама починали родители;
 3. дете с един починал родител;
 4. трето и следващи деца в многодетно семейство;
 5. близост до местоживеенето на семейството;
 6. дете, на което поне единият родител е с постоянна адресна регистрация в населеното място, където се намира детската градина/училището;
 7. дете от семейство, в което поне единият родител е работещ на безсрочен трудов договор;

(2) Критериите по ал. 1 се прилагат в посочения ред.

(3) /Изменя и допълва с решение № 826 от Пртокол № 30/12.09.2018 г./ Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и т. 7 се удостоверяват със съответните документи, издадени от компетентен орган, и приложени към заявлението за кандидатстване.

(4) В случаите, когато кандидатстващи за определена детска градина деца отговарят на равен брой критерии по ал. 1, се прилагат допълнителни критерии, определени в Правилника за дейността на детската градина.

(5) /Нова с решение № 826 от Протокол № 30/12.09.2018 г./ Обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 се удостоверяват по служебен път от отдел „ГРАО“.

Чл. 11. (1) Приемането на деца над определения брой се извършва при спазване на разпоредбите на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, в следните случаи:

1. в подготвителни групи, когато са единствени в населеното място;

2. в подготвителни групи, при промяна на местоживеенето на родителите.

(2) Приемането на деца по ал. 1 се извършва с разрешение на кмета на общината, по мотивирано предложение на директора на детската градина в срок до 20 април.

Чл. 12. (1) Директорът на детската градина определя със заповед вида на организация на групите и вида на организация на отделни деца за почасова и самостоятелна организация, след съгласуване с финансиращия орган.

(2) В срок до 20 май директорът на детската градина разпределя децата по групи и утвърждава списъците на приетите деца по групи и на приетите деца за почасова и самостоятелна организация.

(3) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група в съответната възрастова група (първа, втора, трета подготвителна, четвърта подготвителна), в детските градини може да се сформират разновъзрастови (смесени) групи.

Чл. 13. Списъците с имената на приетите деца, по групи, без лични данни, и незаетите места, се обявяват на 21 май на видно място в детската градина и се публикуват на интернет страницата на институцията и/или на официалния сайт на община Несебър в срок до 23 май.

Чл. 14. (1) Родителите кандидатстват за попълване на незаетите места по реда на чл. 8, при условия и ред, определени в Правилника за дейността на детската градина.

(2) Изборът на вида на организацията се осъществява в рамките на групите, утвърдени по реда на чл. 12, ал. 2.

Чл. 15. Децата, които навършват двегодишна възраст към началото на предстоящата учебна година, се приемат в първа възрастова група по желание на родителите, при следните условия:

 1. при липса на яслена група в населеното място – на общо основание с децата, навършващи тригодишна възраст в годината на започване на предстоящата учебна година, по реда на настоящата наредба;
 2. при наличие на яслена група в населеното място – при наличие на свободни места по чл. 18, по реда на настоящата наредба.

Чл. 16. Записването на приетите деца се извършва до 20 юни на място в детската градина.

Чл. 17. (1) При записване на приетите деца, родителите подават следните документи:

 1. заявление за записване в детската градина;
 2. декларация за информирано съгласие, след запознаване с Правилника за дейността на детската градина;
 3. за децата, приети в първа възрастова група - декларация за датата, от която желаят детето да постъпи в детската градина, но не по-рано от 15 септември и не по-късно от 1 октомври;
 4. за децата, приети в подготвителна група – декларация, че детето ще постъпи в детската градина от 15 септември и, че ще осигури присъствието на детето в групата в учебно време;

(2) При записване на детето, директорът или определено от него лице от екипа на детската градина, запознава родителите с:

1. необходимите документи за постъпване на детето;

2. Правилника за дейността на детската градина;

Чл. 18. (1) След записване на приетите деца, директорът на детската градина определя свободните места за предстоящата учебна година по реда на чл. 60, ал. 3 от ЗПУО.

(2) Свободните места по ал. 1 се обявяват на видно място в детската градина и в интернет страницата на институцията в срок до 5 юли.

(3) В срок до три работни дни от обявяването на свободните места по реда на чл. 7, директорът на детската градина изпраща в община Несебър сведение за свободните места за предстоящата учебна година. В срок до три работни дни от получаването на информацията, дирекция/отдел „Образование” в община Несебър публикува информацията за свободните места в общинските детски градини за предстоящата учебна година в официалния сайт на общината.

(4) Кандидатстването за местата по ал. 1 става по реда на настоящата наредба, в срокове, определени от детската градина.

Чл. 19. (1) Приетите деца в яслена, първа и втора възрастова група постъпват в детската градина от 15 септември до 1 октомври, по желание на родителите, декларирано писмено.

(2) Децата, приети в подготвителна група постъпват в детската градина от 15 септември.

Чл. 20. (1) При постъпване на децата в детската градина, родителите представят следните задължителни документи:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(2) При постъпване на децата в яслена група, родителите представят следните документи:

1. здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

3. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

4. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

5. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

6. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

Чл. 21. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Чл. 22. При отсъствие на дете от детската градина повече от 10 дни, родителите представят бележка от личния лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със заразно болен.

Чл. 23. При отсъствие на дете от детската градина за повече от един месец, се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания, а при отсъствие за повече от два месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитолози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Чл. 24. (1) Деца от яслена, първа и втора възрастова група, не постъпили в определения по чл.19, ал1 срок, губят мястото си в детската градина.

(2) За деца от подготвителна група, не постъпили от 15 септември, в срок до 30 септември, след проверка на причините и писмено известие до родителите, директорът на детската градина прави мотивирано предложение до кмета на общината за налагане на мерки на родителите по реда на ЗПУО.

(3) В срок до 30 септември, директорът на детската градина изпраща сведение до община Несебър за децата, постъпили в подготвителна група.

Чл. 25. (1) Децата могат да отсъстват от детската градина след писмено уведомяване от родителя в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.

(2) Децата от подготвителна група, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват от детската градина:

1. по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган;

2. по семейни причини – не повече от 10 дни за съответната учебна година, с писмено уведомяване от родителя в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.

3. през времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

(3) При отсъствие на дете от подготвителна група извън реда, определен в ал. 2, след проверка на причините и писмено известие до родителите, директорът на детската градина прави мотивирано предложение до кмета на общината за налагане на санкции на родителите по реда на ЗПУО.

 

 

Глава четвърта

ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

Чл. 26. (1) В срок до три работни дни от освобождаването им, директорът на детската градина обявява свободните места на видно място в детската градина и в интернет страницата на институцията.

(2) В срок до три работни дни от освобождаването им, директорът информира община Несебър за свободните места с писмо до кмета на общината.

(3) В срок до три работни дни от получаването на информацията по ал. 2, свободните места се обявяват на официалния сайт на община Несебър.

Чл. 27. (1) Кандидатстването за заемане на свободните места по чл. 26, става по реда на чл. 8, ал. 3, в срок до пет работни дни от обявяването на местата.

(2) Изборът на вида на организацията се осъществява в рамките на групите, утвърдени от директора по реда на чл. 60, ал. 1 от ЗПУО.

Чл. 28. Класирането се извършва по реда на чл. 9 и чл. 10, в срок до три работни дни след изтичане на срока за кандидатстване.

Чл. 29. Списъкът на приетите деца се обявява по реда на чл. 13, на следващия ден след извършване на класирането.

Чл. 30. Записването и постъпването на децата става по реда на настоящата наредба, в срокове, определени в Правилника за дейността на детската градина.

 

 

Глава пета

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

 

Чл. 31. Децата в общинските детски градини могат да се преместват в други детски градини или училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, през цялата учебна година при наличие на свободни места в приемащата детска градина или училище.

Чл. 32. (1) Преместването на децата става по желание на родителите, заявено писмено.

(2) Децата се преместват при спазване на следните условия и ред:

1. подаване на писмено заявление от родителите до директора на приемащата детска градина;

2. издаване на служебна бележка от директора до три работни дни, с която потвърждава приемането на детето за предучилищна подготовка.

(3) Служебната бележка по ал 2, т. 2 се представя от родителя заедно със заявлението за преместване на директора на детската градина, от която се премества детето.

(4) До три работни дни директорът на детската градина, от която се премества детето, предоставя на родителя следните документи:

1. удостоверение за преместване – за децата от подготвителна група;

2. медицинските документи на детето;

3. портфолиото на детето.

(5) До три работни дни от получаване на документите по ал. 4, директорът на приемащата детска градина информира писмено директора на детската градина, от която се премества детето, за неговото записване.

(6) До три работни дни от записването на детето, директорът на приемащата детска градина уведомява за преместването на детето съответната община.

(7) Разпоредбите на ал. 5 и ал. 6 се прилагат само при преместване на деца от подготвителна група.

Чл. 33. Децата от подготвителна група могат да се преместват в друга детска градина над определения брой при смяна на местоживеенето по реда на чл. 11.

Чл. 34. Децата постъпват в приемащата детска градина по реда на настоящата наредба, в срокове, определени в Правилника за дейността на детската градина.

Чл. 35. (1) Децата в общинските детски градини могат да се преместват от един вид организация в друг вид организация през учебната година по желание на родителите, заявено писмено.

(2) Преместването по ал. 1 се извършва от директора на детската градина.

 

 

Глава шеста

ОТПИСВАНЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Чл. 36. (1) Децата се отписват от детската градина:

 1. по желание на родителите, заявено писмено, ако не подлежат на задължително предучилищно образование;
 2. при преместване в друга детска градина;
 3. от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, ако посещават яслена група;
 4. от 15 септември в годината, в която постъпват в първи клас.
 5. от 15 септември, в годината, в която навършват шестгодишна възраст и постъпват в първи клас по желание на родителите.

Чл. 37. (1) Отписването на децата от детската градина по чл. 36, т. 1 се извършва по следния ред:

1. подаване на писмено заявление от родителите до директора - по образец на детската градина или в свободна форма, към което се прилага декларация за липса на финансови задължения към детската градина;

2. до пет работни дни директорът на детската градина предоставя на родителя медицинските документи и портфолиото на детето.

(2) Отписването на децата по чл. 36, т. 2 се извършва по реда на чл. 32, ал. 2 и ал. 3 на настоящата наредба.

(3) При отписването на децата от детската градина по чл. 36, т. 3 и т. 4., директорът предоставя на родителите следните документи:

1. медицинските документи на детето – при отписване по т. 3 и т. 4;

2. удостоверение за задължително предучилищно образование и портфолиото на детето – при отписване по т. 4.

(4) Отписване на децата по чл. 36, т. 5 се извършва по следния ред:

1. подаване на писмено заявление от родителите до директора - по образец на детската градина или в свободна форма, не по-късно от 14 дни преди края на учебното време 31 май;

2. установяване готовността на детето за училище в 14-дневен срок преди края на учебното време;

3. при отписването, директорът предоставя на родителите удостоверение за завършено предучилищно образование, медицинските документи и портфолиото на детето.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тази наредба е приета с Решение на ОбС № 514 от протокол № 16/12.05.2017г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, чл. 4 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, и при спазване на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс.

§ 2. Разпоредбите на глава втора се прилагат и в случаите, когато за предстояща учебна година за първи път се сформира яслена група.

§ 3. Контролът по прилагането на настоящата наредба се осъществява от отдел„Образование” в община Несебър.

§ 4. Навсякъде в наредбата думата „родител” да се разбира и в смисъла на „настойник”.

§ 5. Тази наредба влиза в сила от 16.06.2017 г. и може да бъде променяна и допълвана по реда на нейното приемане.

§ 6. Измененията и допълненията на наредбата приети с решение № 826 от протокол № 30/12.09.2018 г. на общински съвет-Несебър публикувани на 19.10.2018 г., бр. 29-30/2012 на в-к „Слънчев бряг прес“, влизат в сила на 23.10.2018 г. 

 § 7.  / нов с реш. № 704 от Пр. № 29/20.09.2022 г./ Наредбата за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър, приета с решение № 704 от Протокол 29/20.09.2022 г., влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета в сайта на Общински съвет – Несебър.

 

Председател на Общински съвет-Несебър: Р. Кулев

 

Приложение 1

Изтегли Заявление за приемане на дете в детска градина

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия