За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.Настоящата наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/, реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните, урнови места и урновите стени/ниши, както и свързаните с тази дейност услуги.

Чл.2. Гробищните паркове /гробищата/ и обредните зали функционират и се управляват в съответствие със Законите в Република България, решенията на Общинския съвет и тази Наредба.

Чл. 3. /1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост.

/2/ На територията на Община Несебър действат

1.Гробищен парк в гр.Несебър;

2.Гробищен парк в гр.Свети Влас;

3.Гробищен парк в гр.Обзор;

4.Гробищен парк в с.Равда 

5.Гробищен парк в с.Тънково

6.Гробищен парк в с.Оризаре;

7.Гробищен парк в с.Гюльовца;

8.Гробищен парк в с.Кошарица;

9.Гробищен парк в с.Баня; 

10.Гробищен парк в с.Емона;

11.Гробищен парк в с.Приселци;

12. /изм. с реш. № 706 от Пр.29/20.09.2022г. / Гробищен парк в с.Паницово;

13.Гробищен парк в с.Раковсково.

Чл. 4. /1/ Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни паркове и гробища на територията на общината става с решение на Общинския съвет –Несебър.

/2/ Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, разрешаването на строителството и въвеждането в експлоатация на гробищните паркове се извършва  въз основа на ПУП изготвен по реда на ЗУТ ,  приложимите разпоредби на нормативните актове по прилагането му и специалните норми на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.

/3/ След преустановяване на погребенията в гробищния парк теренът му може да се използва като мемориален парк с урнополагане въз основа на действащ нов подробен устройствен план.

/4/ /изм. с реш. № 706 от Пр. 29/20.09.2022г. / С плана по алинея 2 се определят главните и второстепенните алеи на гробищния парк и гробищните парцели. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете –от юг на север.Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки. Парцелите, редовете, гробовете и урновите ниши се номерират и индивидуализират.

 /5/Определят се и:

1.площите за озеленяване около оградата и край алеите с висока дървесна растителност,храсти и цветни насаждения;

2.сгради и места за др.обслужващи дейности, необходими за правилното функциониране на гробището;

3.места за паркиране на моторни превозни средства ;

4.места за чешми с течаща вода за битейно-битови цели и тоалетни за посетителите, включени във ВиК мрежата на гробищния парк;

5. места с предназначение за изхвърляне на отпадъци

Чл. 5. Допуска се обособяването на отделни парцели за различните религиозни общности и етнически групи.

Раздел ІІ

УПРАВЛЕНИЕ

 Чл. 6. /1/Общото ръководство и контрол по управлението на гробищните паркове /гробищата/ се осъществява от Кмета на Община Несебър.

/2/ Кметът на Общината делегира със Заповед правомощията си по организацията и поддръжката на гробищните паркове и свързаните с тях дейности, на територията на град Несебър, на специално назначен или определен за целта служител от общинската администрация на Общината.

/3/ Организацията и поддръжката на гробищните паркове по населените места на територията на Общината и свързаните с тях дейности се организират от съответните Кметове на кметства и кметските наместници.

Чл. 7. /1/ / изм. с реш. № 706 от Пр. 29/20.09.2022г. / Служителят по чл. 6, ал. 2 осъществява следните дейности:

 1. Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред, погребение или урнополагане, деня и часа на тези действия, осигурява гробно място/урнова ниша за покойника.
 2. Издава Разрешение за погребение /по образец/, като при уреждане на всяко погребение най-близкия родственик дава информация необходима за обратна връзка с наследниците.
 3. Води Регистър на покойниците по гробищните паркове, парцели, гробни места и урнови ниши, като в тази връзка се събира информация за:

а) номер на гробното място или урновата ниша;

б) имената на починалия;

в) вида на гробното място: единичен, двоен (фамилен) или  урнова ниша;

г) дата на смърт;

д) имена на родственик за контакт, адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща;

е) вида и срока на предоставеното право.

4. Издава удостоверение за вида на предоставеното право на ползване на гробно място или урнова ниша. В удостоверението се вписват данните по букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „е“ от Регистъра на покойниците по т.3 от настоящата алинея, номер и дата на платежния документ за внесената цена.

5. Упражнява контрол на парцелите, обособени за различните религиозни и етнически групи.

6. Обезпечава условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване на нормативната уредба

/2/ / изм. с реш № 706 от Пр. 29/20.09.2022г. / Кметове на кметства и кметските наместници организират осъществяването на дейностите  по чл. 7, ал. 1 на територията на съответното населено място.

/3/ /нова с реше № 706 от Пр. 29/20.09.2022г. / Изходни данни за починалото лице и наследниците му се взимат от регистъра на поддържаната система Локална База Данни (ЛБД) и Национална База Данни/НБД/.

Чл. 8 /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ Община Несебър в рамките на своя бюджет заделя средства за поддържане и изграждане на нови, разширение на съществуващи, благоустрояване, стопанисване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и др.

Чл. 9 /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ Общински съвет -Несебър, на основание чл. 21, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, определя таксите за ползване на гробни места и цени на услуги. Същите се утвърждават в Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър приета от Общински съвет-Несебър.

Чл.10. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г., изм. с реш. № 706 от Пр. 29/20.09.2022г.  /   Удостоверението по т.4 на чл.7, ал.1 се издава в срок до пет работни дни от заплащане на цената, определена според вида ползване на гробно място или урнова ниша.

Раздел ІІІ

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 11. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ Погребването на покойниците се извършва във: отделни гробни места, двойни гробни места/фамилни гробници/,урнови гробове и урнови стени /ниши при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.

Чл. 12. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както следва:

дължина – 2 м;

широчина – 1 м, а за фамилно гробно място – най-малко 1,5 м;

дълбочина – 1,5 м.

/2/ При погребване на трупове на деца дълбочината на гроба трябва да бъде най-малко 1,2 м.

/3/ Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м по дългите им страни и 0,5 м по късите им страни.

/4/ При извършване на погребването над гробното място се създава земен насип, висок около 0,5 м. Този насип впоследствие може да се оформи с рамка с паметна плоча.

/5/ Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и други елементи, без да се излиза извън установените за гробното място размери.

Чл. 13. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ /1/ Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробищния парк или гробището.

/2/ Урновите гробове са с размери 0,7 м на 1 м, предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници.

/3/ Полагането на урни в гробно място трябва да става на 0,7 – 0,8 м дълбочина така, че урната да бъде покрита най-малко с 0,3 /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ м пръст.

Чл. 14 ./1/.Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени/урновистени-колумбарий/ с определени размери, за полагането на урни с пепел от кремирани покойници.

/2/Размерите на урновите стени/колумбарий/ и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.

/3/Урна с пепел може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или обикновен гроб/вече съществуващ/.

/4/ Урнополагането се извършва след представяне на удостоверение за извършената кремация, издадено от администрацията на съответния крематориум.

/5/Допуска се възможност за изнасяне на урната с пепел от кремиран покойник/по желание на близките/ и поставяне в избрано от тях подходящо място, след попълване на декларация, в която се посочва мястото за съхранението на урната.

Чл. 15. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ Не се допуска погребване в общи гробове освен в изключителни случаи със съгласието на директора на съответната регионална здравна инспекция при спазване на следните изисквания:

разстоянието между отделните ковчези да бъде най-малко 0,5 м;

при погребване в два реда горният ред трябва да бъде отделен от долния с 0,5 м пръст;

ковчезите от горния ред трябва да се разполагат в шахматен ред спрямо долния;

дълбочината на общите гробове при погребване в два реда трябва да бъде най-малко 2,5 м и на най-малко 0,5 м от нивото на подпочвените води. 

Чл. 16. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на особени заслуги на лицето за развитието на съответното населено място или държавата с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на съответната регионална здравна инспекция.

Чл.17/изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./. При извършване на погребвания на лица от вероизповедания, различни от традиционното за Република България източноправославно вероизповедание, се вземат под внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство.

Чл.18/изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г.,изм. с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г./ /1/ С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша за наследниците му по закон се поражда правото на гробоползване. Наследниците определят лице за контакти, което се вписва в регистъра на гробищния парк. На лицето за контакти се връчват всички съобщения по настоящата наредба.Лицето за контакти , уведомява определеното по чл.6 , ал.2 длъжностно лице или съответните лица по чл.6, ал.3 от настоящата наредба за всички промени на обстоятелствата.

/2/ отм. с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г./

 /3/ Гробното място се ползва безплатно за срок от 8 години, при погребване на първи покойник.

Чл. 19 /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ /1/ Възмездено преотстъпване на право на гробоползване не се допуска.

/2/ Безвъзмездно преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват само с писмено заявление до Кмета на общината и декларация  от наследниците с нотариално заверени подписи.Заявлението се прилага към съответната партида на гробищния регистър.По същия ред се допуска и замяна на гробове между техните ползватели, ако администрацията прецени, че за това има основателни причини.Това се разрешава от Кмета на Общината, кмета или кметския наместник на съответното населено място.

Чл. 20. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г., изм. с реш. № 706 от Пр 29/20.09.2022г../ /1/Правото на ползване на гроб, след първите 8 години, може да бъде продължено за срок до 15 години или за вечни времена ако правоимащите заплатят определената от ОбС такса, но не по-късно от 12/дванадесет/ месеца от изтичането на срока по чл. 18, ал.3.

/2/ Правото на гробоползване може да се продължава периодически на всеки 15 години, ако правоимащите заплатят съответните такси, преди изтичането на срока.

/3/ Кмета на общината може да разреши възмездното продължаване на ползването на гроб и след изтичане на срока ако се увери, че просрочването на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен знак.

/4/Правото на ползване на урнова ниша е безсрочно и се придобива след заплащане на определените от Общински съвет – Несебър такси. То може да се загуби само ако правоимащите лица изнесат урната с пепелта на кремирания покойник, като внесената за целта такса не се възстановява.

/5/ /изм. с реш. № 706 от Пр. 29/20.09.2022г./ Не се предоставя право на гробоползване или ползване на урнова ниша, въпреки заплащане на съответната цена за ползването им, ако тази цена/цената на правото е заплатена от лица или организации, които са социално или морално ангажирани с оглед личността на починалия.

Чл. 21. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото за ползване на гроба и за наследниците на първия погребан.

/2/Когато първото погребано лице няма наследници и правото за ползване на гроб е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници, по реда на извършените погребения в същото гробно място, придобиват самостоятелно право на ползване, след като декларират писмено пред Кмета на общината, че и първият погребан няма наследници.

Чл. 22. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/Когато правото на ползване не е било продължено по реда на предходните членове и след писмено предизвестие на наследниците, гробното място се предоставя за нови погребения със Заповед на Кмета на общината. Останките на погребания се изваждат и поставят в обща гробница, освен ако близки на покойника пожелаят те да бъдат кремирани.

/2/ /изм. с реш. № 706 от Пр. 29/20.09.2022г./ За изтичането на първите 8 години или на 15годишния срок на ползване  на гробно място задължително се уведомява родственикът за контакт, вписан в Регистъра по чл.7, ал.1, т. 3.

 /3/ В шестмесечен срок от датата на уведомяването по ал.1 и ал.2 Кмета на общината издава заповед, с която гробното място се предоставя за нови погребения.

Чл.23. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

Чл. 24. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г.;/изм. с реш. № 706 от Пр. 29/20.09.2022г.  /1/ .Предоставеното право на ползване на гробно място обхваща:

 1. Извършване на погребения в него по реда и при условията на тази Наредба;
 2. Извършване на последващи погребения в него по реда и при условията на тази Наредба;
 3. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, ограда, фото портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му;
 4. Засаждане на цветя и други декоративни растения;
 5. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.“

/2/ /изм. с реш. № 706 от Пр. 29/20.09.2022г./  Правото на ползване на урнова ниша обхваща:

 1. Извършване на урнополагане по реда и при условията на тази Наредба;
 2. Поставяне на табела с името на покойника, датите на раждане и смърт, както и фото портрета му;
 3. Монтиране на ваза върху нишата;
 4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.“

Чл.25. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди изтичането на 8 годишния санитарен срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

Чл.26. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ Предварително запазване на индивидуални гробни места, двойни гробни места/фамилни гробници/ или урнови ниши се допуска по възможност и след заплащане на определените такси в Наредба №11 на Общински съвет-Несебър за вечни времена.

 

Раздел І

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

 

Чл. 27. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ В гробищните паркове на Община Несебър се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес на територията на Общината.

/2/ Покойници от други населени места могат да бъдат погребани в гробищните паркове на територията на Общината ако :

1.имат родственици с постоянен адрес в община Несебър;

2.са починали на територията на община Несебър и са с неустановена самоличност или непотърсени от близките им;

3.са покойници, чужди граждани, починали на територията на община Несебър, при изявена писмена воля на роднините им и след писмено разрешение на Кмета на Общината, кмета или кметския наместник на съответното населено място

Чл.28. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на тази Наредба и законите на РБългария.

Чл. 29. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ Погребването на покойници се извършва най-рано 24 часа след установяване на смъртта по реда на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.) и получаване на препис-извлечение от акта за смърт.

/2/ Близките на починалото лице или съответното болнично заведение или социално заведение, в което е настъпила смъртта са длъжни веднага след констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по гражданското състояние от Община Несебър, като представят медицинско съобщение за настъпилата смърт и личния паспорт/лична карта/ на покойника за съставяне на смъртен акт.

/3/Погребване след 48 часа от настъпване на смъртта се разрешава при условие, че се вземат мерки за запазване и съхранение в специализирана хладилна камера или консервация на трупа съгласно изискванията на БДС EN 15017:2006 „Погребални услуги“.

Чл.30. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ /1/ Пренасянето и превозването на покойници се извършва със специализиран транспорт, предназначен само за тази цел.

/2/ Кабината на водача на транспортното средство се отделя от товарния сектор чрез плътна преграда.

Чл. 31. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберкулоза (с бацилоотделяне), кримска хеморагична треска с бъбречен синдром и полиомиелит, спин, ебола или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина, дъното на които се посипва с хлор съдържащ биоцид, разрешен за употреба от Министъра на здравеопазването.

/2/ В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал.

Чл. 32. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г, отменен с решение № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/

Чл. 33. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ Изравянето на трупове или останките им за последващо използване на същото гробно място се разрешава най-малко след 8 години от последното погребване и се извършва през деня.

/2/ Главният държавен здравен инспектор може да определи срок, по-кратък от този по ал. 1, за отделни гробищни паркове или обособени парцели от тях въз основа на данни за климата, нивото на подпочвените води, механичния състав, относителната влажност, pH и степента на замърсяване на почвата с екзогенни химични замърсители.

/3/ За намаляване на срока по ал. 1 за отделни гробищни паркове или обособени парцели Кмета на общината /кмета на кметство подава заявление до главния държавен здравен инспектор, към което прилага здравно-хигиенна експертиза, обуславяща исканото намаление на срока, изготвена от експерт в областта на оценка на въздействието върху околната среда.

/4/ При необходимост главният държавен здравен инспектор може да изисква от лицето, управляващо гробищния парк, допълнителна информация за обстоятелствата по ал. 2.

/5/Лицето, управляващо гробищния парк, носи отговорност за спазването на условията и сроковете по ал. 1, 2 и 5.

Чл. 34. //изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./

/ 1/ /изм. с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/ Извършването на ексхумация на починали или на останките им, преди изтичане на 8 години от погребването или преди изтичане на срока по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, се допуска само по съдебен ред или след нареждане на прокуратурата, по реда и при условията на  Наказателно-процесуалния кодекс, след писмено уведомяване на съответната Регионална здравна инспекция

/2/ Лицата /гробарите/, които изравят трупове на починали лица и останките им, работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място /ДВ, бр. 46 от 2001 г./. След приключване на работа гробарите измиват ръцете си и ги дезинфекцират с биоцид, разрешен за употреба от министъра на здравеопазването.

/3/ Гробовете, от които са извадени тленни останки, при засипването им се дезинфекцират с подходящи хлор съдържащи биоциди, разрешени за употреба от Министъра на здравеопазването. 

Чл.35. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ Поставянето на предмети, пари, злато и други ценности в ковчега на мъртвеца и гроба е забранено

Чл. 36. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./ В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с праха на покойника.

Раздел V

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 37. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия. Те могат да ползват ритуалните зали, ако не противоречи на техните правила.

/2/ Гражданските ритуали се провеждат в обредните зали или на открито, при изявено желание на близките, от длъжностни лица упълномощени от Кмета на Общината.

/3/ Традиционни и обичайни обреди могат да се правят на гроба от близките на починалия, ако те не пречат на съседни гробове.

/4/ Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие са недопустими.

 

Раздел VІ 

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 38. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  Посещения в гробищните паркове се допускат:

За времето от 01 април до 30 септември – 7.00-20.00 часа;

За времето от 01 октомври до 31 март – 8.00-18.00 часа.

Чл. 39. В/изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  районите на гробищните паркове се забранява:

1.Посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица.

2.Влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни или възрастни немощни хора.

3.Въвеждането на кучета, домашни и други животни.

4.Строителни и монтажни работи в парцелите без издадено разрешение за строеж.

5.Отсичане на дървета без разрешение от службите за опазване на околна та среда в Общината.

6.Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци, увехнали цветя и треви извън определените за целта места.

7.Паленето на огън и изгаряне на отпадъците.

8.Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни, извън определените за целта места.

9.Засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните места.

10.Действия и дейности, противоречащи на добрите нрави и морални норми за поведение, както и такива, несъвместими с предназначението на гробищните паркове.

11. /нова с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/ Монтиране или поставяне на предмети, както и гравиране на надписи върху колумбарийните колони, извън определените за целта врати на урновите ниши.

Чл. 40. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г./  /1/ /изм. с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/  Родствениците на починалия и лицата вписани в удостоверението по чл.7, ал.1, т.4 от наредбата са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид, като почистват гробовете и около гробното пространство.

/2/ /отменена с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/

/3/ нова с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/ На гробните места на лицата с неустановена самоличност, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане (всички непотърсени от близките им), починали на територията на община Несебър, се поставят трайни надгробни знаци за сметка на общинския бюджет, като общинската администрация отговаря за  поддържането на гробовете.

Чл. 41. /изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г., изм. с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/  Гробните места, които са видимо неподдържани и за които не са заплатени цените, определени в Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър, се предоставят за други погребения.

Раздел VІІ 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.42/изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г., изм. с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/ /1/За нарушения на разпоредбите на настоящата наредба, на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева.

/2/При повторно нарушение глобата е от 500 до 1000лева, а имуществената санкция от 1000 до 2000 лева.

Чл.43/изм.с реш.464 пр.15/15.03.2017г././1/Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят от служители на общинската администрация, определени със заповед от Кмета на Община Несебър.

/2/Наказателните постановления се издават от Кмета на община Несебър или от упълномощено от него длъжностно лице.

/3/Установяването на нарушенията , издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел VІІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.

2. т.1 В едногодишен срок от влизане в сила на настоящата наредба организацията и управлението на гробищните паркове на територията на община Несебър следва да бъдат приведени съгласно изискванията на наредбата..

3. Настоящата наредба е приета с Решение №134  по протокол№ 5 /16.03.2016 г.  на Общински съвет-Несебър  влиза в сила 14 дни след публикуването и във в-к « Слънчев бряг».

В сила от 07.09.2016 г.

4. Измененията приети с решение № 464 пр.15/15.03.2017г., публикувани бр.10/1964 в-к „Слънчев бряг „от 12.04.2017г.

 5. /нова с реш. № 706 от Протокол 29/20.09.2022г/ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър е приета с решение № 706 от Протокол 29/20.09.2022 г. на Общински съвет-Несебър и влиза в сила след публикуването и на интернет страницата на Общински съвет- Несебър.

                                                                     

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия