За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


                                                                                                                     

 

НАРЕДБА

ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

 

 

Чл. 1. (1) Община Несебър създава и води Регистър на общинските детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие.

(2) Наредбата не се прилага за общинските центрове за специална образователна подкрепа.

Чл. 2. (1) Наредбата определя обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, наричан по–нататък „регистъра”, както и реда за вписването им.

 (2) Регистърът е публичен чрез официалния сайт на община Несебър.

Чл. 3. В Регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. Регистрационен номер и дата на вписване.

2. Входящия номер на заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.

3.Пълно наименование на общинската детска градина / центъра за подкрепа за личностно развитие.

4. Код по БУЛСТАТ.

5. Седалище и адрес на управление на образователната институция.

6. Правна организационна форма.

7. Юридически статут.

8.Вид, номер, дата, правно основание и издател на документа за откриване, преобразуване, промяна или закриване на институцията.

9. Недвижими имоти / части от недвижими имоти/, предоставени за управление на общинската детска градина / центъра за подкрепа за личностно развитие.

10. Име, презиме, фамилия на директора, представляващ образователната институция.

11. Телефон, интернет страница, e-mail на общинската детска градина / центъра за подкрепа за личностно развитие.

12. Дейност на центъра за подкрепа за личностно развитие (съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗПУО).

13. Дата и основание за заличаване на регистрацията.

Чл. 4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.

(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.

Чл. 5. За вписване в регистъра директорът на детската градина подава в община Несебър заявление с приложени копия на документите, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване съгл. чл. 3.

Чл. 6. (1) Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на община Несебър.

(2) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

(3) Регистърът и заявлениято за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал. 1.

Чл. 7. Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 346, ал.1 и ал.2  от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 473 от15.03.2017г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от 12.04.2017.Публикувана на 12.04.2017г.бр.10/1964 на в-к Слънчев бряг.

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР: РУМЕН КУЛЕВ

                                                 

                                                                                                                         

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК