За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Комисии

1. Комисия по законност,обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет
Председател: Петър Хрусафов Тодоров
зам.-председател: Станислав Веселинов Цанев
членове: Славчо Стойчев Станелов
Пейчо Колев Колев
Красимир Петров Мавров
Виктор Атанасов Атанасов
Демир Соянов Петров

2. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми
Председател:
Върбан Валентинов Кръстев
зам.-председател: Пейко Димитров Янков
членове: Костадин Георгиев Нищелков
Георги Димитров Георгиев
Георги Манолов Манолов
Благой Вангелов Филипов
Атанас Ангелов Терзиев

3. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда
Председател:
Костадин Георгиев Нищелков
зам.-председател: Георги Димитров Георгиев
членове: Пейко Димитров Янков
Пейчо Колев Колев
Благой Вангелов Филипов
Христо Георгиев Яръмов
Иван Великов Янев

4. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия
Председател:
Пейко Димитров Янков
зам.-председател: Славчо Стойчев Станелов
членове: Николай Кирилов Киров
Георги Димитров Георгиев
Благой Вангелов Филипов
Венелин Стоянов Ташев
Станислав Веселинов Цанев

5. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности
Председател: Атанас Ангелов Терзиев
зам.-председател: Красимир Петров Мавров
членове: Николай Кирилов Киров
Славчо Стойчев Станелов
Георги Манолов Манолов
Тонка Кирилова Пешева
Кирил Донев Киров

6. Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Председател:
Демир Стоянов Петров
зам.-председател: Пейчо Колев Колев
членове: Кирил Донев Киров
Върбан Валентинов Кръстев
Красимир Петров Мавров
Христо Георгиев Яръмов
Петър Хрусафов Тодоров

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия