За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 

Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет

Председател: Петър Хрусафов Тодоров
зам.-председател: Славчо Стойчев Станелов
членове:

1. Сотир Янков Наумов

2. Кирил Донев Киров

3. Константин Димов Лефтеров

4. Благой Вангелов Филипов

5. Христо Георгиев Яръмов

 

Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми

Председател: Върбан Валентинов Кръстев
зам.-председател:
Красимир Петров Мавров
членове:

1. Костадин Георгиев Нищелков
2. Венелин Стоянов Ташев

3. Георги Димитров Георгиев

4. Александър Стоянов Стоянов

5. Демир Стоянов Петров

 

Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда

Председател: Костадин Георгиев Нищелков
зам.-председател: Благой Вангелов Филипов
членове:

1. Недялко Николов Йорданов

2. Георги Димитров Георгиев

3. Михаил Иванов Минчев

4. Христо Киров Йовчев

5. Красимир Петров Мавров

 

Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия

Председател: Славчо Стойчев Станелов
зам.-председател: Венелин Стоянов Ташев

членове:

1. Костадин Георгиев Нищелков

2. Сотир Янков Наумов

3. Пейчо Колев Колев

4. Георги Димитров Георгиев

5. Константин Димов Лефтеров

 

Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности

Председател: Сотир Янков Наумов
зам.-председател: Христо Георгиев Яръмов

членове:

1. Славчо Стойчев Станелов
2. Васил Алексиев Василев
3. Тонка Кирилова Пешева

4. Недялко Николов Йорданов

5. Кирил Донев Киров

 

Комисия по Закона за установяване на конфликт на интереси

Председател: Кирил Донев Киров
зам.-председател: Върбан Валентинов Кръстев

членове:

1. Демир Стоянов Петров

2. Васил Алексиев Василев

3. Александър Стоянов Стоянов

4. Христо Киров Йовчев

5. Тонка Кирилова Пешева

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия