За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 

Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет

Председател: Петър Хрусафов Тодоров
зам.-председател: Славчо Стойчев Станелов
членове:

1. Сотир Янков Наумов

2. Кирил Донев Киров

3. Константин Димов Лефтеров

4. Благой Вангелов Филипов

5. Христо Георгиев Яръмов

 

Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми

Председател: Върбан Валентинов Кръстев
зам.-председател:
Красимир Петров Мавров
членове:

1. Костадин Георгиев Нищелков
2. Венелин Стоянов Ташев

3. Георги Димитров Георгиев

4. Александър Стоянов Стоянов

5. Демир Стоянов Петров

 

Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда

Председател: Костадин Георгиев Нищелков
зам.-председател: Благой Вангелов Филипов
членове:

1. Недялко Николов Йорданов

2. Георги Димитров Георгиев

3. Михаил Иванов Минчев

4. Христо Киров Йовчев

5. Красимир Петров Мавров

 

Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия

Председател: Славчо Стойчев Станелов
зам.-председател: Венелин Стоянов Ташев

членове:

1. Костадин Георгиев Нищелков

2. Сотир Янков Наумов

3. Пейчо Колев Колев

4. Георги Димитров Георгиев

5. Константин Димов Лефтеров

 

Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности

Председател: Сотир Янков Наумов
зам.-председател: Христо Георгиев Яръмов

членове:

1. Славчо Стойчев Станелов
2. Васил Алексиев Василев
3. Виктор Паскалев

4. Недялко Николов Йорданов

5. Кирил Донев Киров

 

Комисия по Закона за установяване на конфликт на интереси

Председател: Кирил Донев Киров
зам.-председател: Върбан Валентинов Кръстев

членове:

1. Демир Стоянов Петров

2. Васил Алексиев Василев

3. Александър Стоянов Стоянов

4. Христо Киров Йовчев

5. Виктор Паскалев

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия