За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

                             Уважаеми дами и господа общински съветници,

                        Уважаеми господин кмет на община Несебър,

                        Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 30.01.2024 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 030/18.01.2024 г. от Върбан Кръстев  – председател на Общински съвет - Несебър, относно Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл: Кирил Киров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 029/18.01.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно Закона за противодействие на корупцията.

Докл: Кирил Киров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 040/22.01.2024 г. от Красимира Тодорова  – зам. председател на МКБППМН - община Несебър, относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - община Несебър, за 2023 г.

Докл: Вержиния Георгиева

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 036/19.01.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“.

Докл: Пейчо Колев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 037/19.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост през мандат 2023-2027 г., годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2024 г. и отчет за 2023 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 046/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 047/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 53045.531.11 по КККР на гр. Обзор, чрез изкупуване идеалната част, собственост на община Несебър.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 048/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, манипулационни и помощни помещения, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 049/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 050/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като „Базар Пристанище“ – гр. Несебър-стара част.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 051/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на сграда „Рибен павилион“ № 7, АчОС № 6601/17.02.2020 г., находящ се в УПИ І в кв.105 по ЗРП на гр. Несебър-стара част.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 052/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 7.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 053/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна-общинска собственост, представляващ: ,,Кафене“, с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 054/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ,,Кафе – Сладкарница“ в общинска сграда с идентификатор 53822.505.1.4 по КК на с. Оризаре.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 055/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 060/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор № 53045.502.325 по КК на гр. Обзор.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 061/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор № 51500.501.516 по КК на гр. Несебър.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 062/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи ,,Друг вид обществена сграда“ с идентификатор 53045.502.316.1 и сграда „Градска тоалетна“ с идентификатор № 53045.502.266.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 022/15.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно даване   съгласие  за  допускане изменение на ПУП - ПЗ за УПИ ІІ - общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.139 в кв. 12 по плана на ж.к. ”Черно море”, гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 027/16.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на  ПУП – ПРЗ за УПИ II (ПИ с идентификатор 53045.502.337 по КК) в кв. 53 по плана на гр. Обзор, община Несебър

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 028/16.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно изразяване на предварително съгласие по чл.25, ал.5 във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за учредяване на ограничени вещни права /сервитути върху имоти с начин на трайно ползване мера или пасище и за определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд по чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за поземлен имот с идентификатор 02703.15.173 по КККР на с. Баня, област Бургас, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-22/07.07.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с вид територия - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с площ 992 кв. м.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 042/01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-565, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.446, по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 044/22.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект:   „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А - жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144  по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 045/22.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър,    Относно: Изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-409 с идентификатор по к.к. 11538.501.220  и  УПИ VІ-674 с идентификатор по к.к. 11538.501.505  в  кв.13  по плана на гр. Свети Влас.            

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 25.01.2024 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

Поканата да се публикува на интернет страницата  на Общинския съвет. Общинските съветници да бъдат уведомени  по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪРВ.  КРЪСТЕВ

    

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340