За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,.

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 28.04.2023 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

                                                                                                           

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 212/06.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2022 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 229/12.04.2023 г. от Румен Кулев - председател на Общински съвет - Несебър, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 224/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 231/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна представляващият Община Несебър в сдружение „Местна инициативна група Несебър“.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 236/12.04.2023 г. от Румен Кулев - председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл.16 ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 244/13.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно утвърждаване размера на финансова субсидия на спортните клубове, осъществяващи дейност на територията на община Несебър за 2023 г.

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 215/07.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 223/11.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2022 г. от Читалищата на територията на община Несебър.

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 230/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ - Несебър“.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 219/04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Кандидатстване с проектно предложение за „Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство - читалище „Яна Лъскова“, Община Несебър“ по Процедура BG-RRP-4.020 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 264/21.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансиране за издаване на книга, свързана с местните хора на гр. Обзор.

 Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 232/04.2023 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за първото тримесечие на 2023 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 254/19.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 259/20.04.2023 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 228/12.04.2023 г. от  Димитрина Георгиева Димитрова – директор ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 233/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 234/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на зърнени култури на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по кадастралната карта на с. Оризаре.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 235/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно продажба на 145/170 кв.м. ид. части от УПИ ІІІ-198 в кв.13 по плана на гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.501.128 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.33 от ЗС и чл.35 ал.3 от ЗОС.

 Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 240/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на ПИ 39164.501.4. и ПИ 39164.22.51 по КККР на с. Кошарица, за разширение на гробищния парк.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 241/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на договор за наем с „А1 Тауърс България“ ЕООД за разполагане и експлоатация на телекомуникационно съоръжение, находящо се на покривната тераса на Административна сграда – Кметство с. Равда.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 249/18.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост, представляващ“ 9 кв.м. от имот с идентификатор 51500.501.9 по КК на гр. Несебър, за разполагане на валежомерен пост.

  Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 250/18.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване на УПИ XX – 459, общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър – нова част, представляващ ПИ 51500.502.459 по КК на гр. Несебър за частна общинска собственост.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 253/19.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ XI – 750 в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг“, ПИ 51500.506.750 по КККР на гр. Несебър, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 260/20.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор за прекратяване на съсобственост във връзка с проект за ПУП-ПЗ, обединяващ ПИ 51500.74.49, ПИ 51500.74.50, ПИ 51500.74.57, ПИ 51500.74.61 и ПИ с проектен идентификатор 51500.74.149 по КК на гр. Несебър в общ новообразуван имот.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 225/12.04.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни скици с позиции за с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Кошарица, община Несебър за 2023 г., изработени по реда на чл.17 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 226/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.25.38 по КК на с. Баня, находящ се в местността „Кариян“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 227/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по к.к. 11538.502.356 в кв.39 по плана на гр. Свети Влас-Юг.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 238/13.04.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на с. Оризаре, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение  вх. № 246/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на принципно съгласие за изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А – жилищна сграда и ресторант“ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.144, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори №11538.13.83 и №11538.13.180 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“ и технически инвестиционен за издаване на разрешение за строеж на същия обект.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 247/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IX – 419, идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.181, УПИ XII – 435, идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.185, УПИ XIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.186, улица, представляваща поземлен имот с идентификатори №51500.507.182 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.188 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв. 3401 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 248/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55,  поземлен имот с идентификатор №51500.506.88 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.7601 по плана на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 258/20.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе за оптична кабелна линия „07-0807/ТШ3-0814“ преминаваща през землищата на с. Равда, на гр. Несебър и на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 24.04.2023 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия