За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,.

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх. № 551/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър, на един брой лек автомобил, собственост на община Несебър.

Докл.: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 576/14.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на      община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 532/03.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Докл: Сотир Наумов

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 540/07.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.

Докл: Сотир Наумов

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 549/12.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2022/2023 година.

Докл: Сотир Наумов

Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 593/20.10.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия 

 1. Докладна записка вх. № 565/13.10.2022 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на Общински съвет – Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 547/11.10.2022 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно допълнително възнаграждение за трето тримесечие на 2022 г. на Кмета на Общината и Кметовете на населени места.

 Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 548/12.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на Бюджета на Община Несебър за 2022 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 560/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 година.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 561/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 562/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.173 по кадастралната карта на с. Тънково.

 Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 563/10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 568/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, находящ се в южно крило на сграда с идентификатор 18469.501.223.3 по КК на с. Гюльовца.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 569/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 570/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински обекти находящи се в УПИ I кв.105 по ЗРП на гр. Несебър – стара част.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 571/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на допълнителна площ от полуподземния етаж от сграда на училище СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър – стар град, за управление на директора на училището.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 572/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя с ид. №51500.22.116 по КК на гр. Несебър, в местност „Бостанлъка“.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 573/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V в кв. 57 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.503.139 по КККР на гр. Свети Влас, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 574/14.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ II-7047 в кв.23 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.502.157 по КК на гр. Свети Влас.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 575/14.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обслужваща сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.322.1 по КК на гр. Несебър находяща се в ПИ51500.503.322 по КК на гр. Несебър, УПИ I-общ. кв. 10 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 550/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ за приемане на решения за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението по чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ за имот 02703.18.67 местност „Сувала“, землище с. Баня.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 552/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции с №27/2022 г. за гр. Несебър-нова част по чл.17, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет-Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 553/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХIII – общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.188 в кв. 20 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 554/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КНС ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 555/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабели 20 кV“ за ПИ39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 556/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Кабели 20 кV“ за ПИ39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 557/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КНС ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 558/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КНС ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх. № 559/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КНС ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 564/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план- план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.564 и част от локална улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.561 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с цел урегулиране на новопопълнен в КККР поземлен имот с идентификатор №51500.506.580 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна вх. № 567/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.472 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.510 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение с вх. № 589/19.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис, подобект: Кабели 20 кV“ в поземлен имот с идентификатор №39164.15.74, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори №39164.15.506 и №39164.15.85 по кадастралната карта на с. Кошарица, местност „Йовче Дере“, на основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 21.10.2022 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

      

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия