За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми господин кмет на община Несебър,

            Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА,

С В И К В А М  редовно заседание н общински съвет Несебър , което ще се проведе на 24.04.2020 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 183/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията и реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър. 

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 184/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно освобождаване на Николай Кирилов Киров като зам. делегат в заседанието на Общото събрание на националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия   

 1. Докладна записка вх.№ 185/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 295/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Управление на отпадъците“ – Несебър“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 298/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“ - Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 241/12.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 151/13.02.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 236/11.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2019 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 269/07.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно освобождаване от заплащане на месечна такса по чл.50 ал.2 т.1.1 и чл. 50 ал.2 т.2.1 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър през периода на извънредното положение.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 280/09.04.2020 г. от Славчо Станелов – председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели, относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър, мандат 2020-2023 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 242/12.03.2020 г. от Иван Гурговзаместник кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 294/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на ОП „ Спортни имоти“ – Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 291/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно намаляване числения състав и изменение на правилника за организация на дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“ – гр. Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 292/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на договор № 536/12.09.2019 г. за създаване на звено „Общинска полиция“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 293/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 72 от протокол № 4/07.02.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 296/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане структура на общинска администрация и одобряване обща численост на персонала в дейности и второстепенни разопредители.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия               

 1. Докладна записка вх.№ 190/02.03.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2020 – 2023 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 213/10.03.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Тънково.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 212/10.03.2020 г. от д-р Петко Богомилов Илиев – управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – гр. Несебър, относно приемане на годишните финансови отчети на дружеството  и кандидатстване за кредит в размер до  30 000 лв.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 231/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско-юношеска школа.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 147/10.02.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 288/14.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на административен договор № BG 16 M 1OP002-2.010-0015-С 01/04.03.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG 16 M 1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в местност „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, одобрен за финансиране по процедура № BG 16 M 1OP002-2.010 „Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС, по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, допълнение на докладна записка вх.№ 147/10.02.2020 г.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 162/18.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.72.2, изградена върху  застроително петно 2 в УПИ VІІ-общ., кв.8 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 163/18.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.270.1, изградена в УПИ ІІІ-общ., кв.24 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 191/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.406.1, изградена в УПИ VІ-общ., кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 172/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост за каса за продажба на билети, находяща се на партерен етаж на сграда – Автогара – гр. Обзор, с идентификатор № 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 173/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 174/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър – стара част.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 175/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 176/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – магазин, с идентификатор № 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 7.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 177/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. от имот публична общинска собственост - кметство с. Кошарица, с идентификатор № 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица – за банкомат.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 178/27.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост – Офис, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор № 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 192/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 53045.200.680. по КК на гр. Обзор.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 193/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ ХVІІ-177 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1.  Докладна записка вх. № 201/05.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.14 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 215/10.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 53822.12.5 по кадастралната карта на с. Оризаре.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 218/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне в полза на община Несебър на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 61056.502.503 по КК на с. Равда.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 219/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне право на управление на общинско помещение в сграда с идентификатор  51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър и отдаване под наем на общинско помещение в сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 220/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се на втори и трети етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 221/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ „Магазин“, находящ се в сграда с идентификатор № 27454.501.364.1 по КК на с. Емона.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 223/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 227/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински обекти, находящи се в УПИ І, кв.105 по ЗРП на гр. Несебър – стара част.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 228/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като „Базар Пристанище“ - гр. Несебър – стара част.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 270/07.04.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на мерки за справяне с икономическите последици, вследствие на приетото извънредно положение поради разпространението на COVID-19.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 297/16.04.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на 352 кв.м. включени в площта на ПИ № 51500.501.451 по КККР  на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Предложение вх. № 181/27.02.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на подробния устройствен план – план за  застрояване за смяна предназначението на имот с идентификатор № 39164.26.146, м. „Под село“, землище с. Кошарица.

Докл.:Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 202/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-34, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.66 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.7704 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 203/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.611, УПИ ІV-318, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.612, УПИ V-318 идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.613 и УПИ VІ-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.614 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 204/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-303, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.54 в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 207/06.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и поставяне на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ на територията на община Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 214/10.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 226/11.03.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: модулен обект за обслужваща дейност – пчеларство в ПИ 51500.200.24 – дял І-ви, съгласно скица проект за реално ползване на ПИ 51500.200.24 по КККР на гр. Несебър, м. „Баира“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 230/11.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Обзор.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 235/11.03.2020 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Електрозахранване“ по плана на местност „Липака“, землище на с. Кошарица, с идентификатор по КК № 39164.12.25, по реда на чл.134 ал.1 т.2, във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 224/11.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване сервитут за изграждане на обект: „Тръбна разпределителна мрежа“ – с. Равда.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 245/12.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.76.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 265/06.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23, в кв.11 по плана на с. Баня, община Несебър – ПИ № № 02703.501.519, 02703.501.520, 02703.501.521 и 02703.501.523 по КК и КР на с. Баня, община Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 266/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение № 1027 от протокол № 36/27.03.2019 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 271/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-общ. от кв.8 по регулационен план на гр. Обзор, община Несебър, с идентификатор № 53045.501.98 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 272/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІІ-общ. от кв.5 по плана на гр. Обзор, община Несебър, /ПИ с идентификатор № 53045.502.27 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 273/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно допусната фактическа грешка в решение № 1079 от протокол № 38/16.05.2019 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 274/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Изграждане на главен водопровод НВ „Обзор“ V=4500 м3 до резервоар „Септемврийче“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 275/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Реконструкция на довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор: 1. Напорни колектори – 2 броя, PEHD от КПС 1 до изливна шахта; 2. Гравитачен колектор /GRP DN 600/ от изливна шахта до събирателна шахта; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 /GRP DN 800/; 4. Напорен колектор /DN 560 PEHD/ от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 281/09.04.2020 г. от Лазар Япаджиев – заместник кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни скици с позиции № 24/2020 г. за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за гр.Обзор

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 282/09.04.2020 г. от Лазар Япаджиев – заместник кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни скици с позиции № 19, № 20, № 21, № 22 и № 23 за 2020 г. за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър и схема № 16/2020 г., по реда на чл.5 ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Нсеебър, за гр. Обзор.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 259/31.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно, решение № 910 от протокол № 32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 

  Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 21.04.2020 г.

 

  С оглед спазване на всички противоепидемични мерки свързани с разпространяването на GOVID -19  Ви  уведомявам,  че в залата ще присъстват само общинските  съветници, кмета на общината  и представители на звеното  по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост вносителите на докладните записки,  ще  влизат   в залата  по един  за  отговор на поставени въпроси .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия