За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,.

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 24.03.2023 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

                                                                                                           

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 146/10.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 134/10.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ на Иван Петров Бабев.

 Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 156/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър – летен сезон 2023 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 160/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване участието на община Несебър в Сдружение „Местна инициативна група Несебър“.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 164/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяни администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 157/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2023 г.

Докл: Сотир Наумов

  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 163/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на община Несебър, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 173/16.03.2023 г. от Костадин Нищелков – общински съветник от общински съвет-Несебър, относно обсъждане възможностите за увеличаване размера на възнаграждението на служителите в общинска администрация-Несебър през 2023 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 138/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис № 2, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр. Несебър – нова част, находящ се в ЖСК „Пролет“, ул. „Иван Вазов“ № 23.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 139/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия“.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 140/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като Базар „Пристанище“ – гр. Несебър-стара част.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 141/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър-стара част.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 142/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Кабинет № 7 – „Рехабилитационен, находящ се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 143/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в Административна сграда на кметство с. Кошарица, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 144/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот частна общинска собственост – Офис, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 145/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улично пространство.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 147/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.202 по кадастралната карта на с. Кошарица.

 Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 148/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.34 по кадастралната карта на с. Емона.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 154/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.32 по кадастралната карта на с. Тънково.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 155/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 158/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ V, кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.511 по КК на гр. Несебър, по  реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 159/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ ХV-общ. в кв.28 по плана на с. Тънково, представляващ ПИ 73571.501.386 по КК на с. Тънково, по  реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 165/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на споразумение за съвместна дейност между Български футболен съюз и община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 166/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна-общинска собственост, представляващи: „Друг вид обществена сграда“ с идентификатор 53045.502.316.1 и сграда „Градска тоалетна“ с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 167/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на офис №1, находящ се на партерния етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 168/14.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на възмездно право на строеж в полза на община Несебър от „Напоителни системи“ ЕАД върху 127/600 кв.м от ПИ 51500.47.36 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 170/14.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под нам на търговски обекти разположени в имот с идентификатор 51500.501.516 по КК на гр.Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна вх. № 130/09.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-487 в кв.74 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.220 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 131/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-общ., кв.16 по плана на с. Баня, с идентификатор по кадастрална карта 02703.501.87  на с. Баня.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

30. Докладна записка вх. № 136/10.03.2023 г. от Виктор Борисов Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІ-общ., ПИ с   идентификатор по КК 51500.503.217 в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

31. Докладна записка вх. № 137/10.03.2023 г. от Виктор Борисов Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ за УПИ І - общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.219  в кв. 21 по плана на ж.к. ”Черно море”, гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

32. Докладна записка вх.№ 151/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

33. Докладна записка вх.№ 152/13.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП „Паницово 1“ до ново ГРТ фец в ПИ 55350.500.225 по КК на с.Паницово“, по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8 във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 153/13.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП – ПР за УПИ XI с идентификатор по КК 11538.501.385 по имотни граници, засягащ УПИ X с идентификатор по КК 11538.501.384 и УПИ XII с идентификатор по КК 11538.501.386 в кв.9 по регулационния план на гр.Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

35. Предложение вх.№ 172/15.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV с идентификатор № 39164.501.287, по кадастралната карта на с.Кошарица в кв.16 по плана на с.Кошарица.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

36. Докладна записка вх.№ 161/13.03.2023 г. от Лазар Япаджиев –заместник-кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър – нова част, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр.Свети Влас, гр.Свети Влас, с.Равда и ж.к. Черно море“, гр.Обзор и с.Гюльовца.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

37. Докладна записка вх.№ 162/13.03.2023 г. от Лазар Япаджиев –заместник-кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за търговски обекти и слънцезащитни конструкции, по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на общински съвет-Несебър и схеми за търговия на открито и маси към ЗБО по реда на Наредба №2 на общински съвет-Несебър на територията на: гр.Несебър – нова част, гр.Несебър – стар град, гр.Несебър – ж.к.“Черно море“, к.к. Слънчев бряг – запад ; гр.Свети Влас; с.Равда, с.Тънково, с.Оризаре, с.Кошарица, с.Гюльовца, с.Баня и гр. Обзор.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 20.03.2023 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия