За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми господин кмет на община Несебър,

            Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

 

            С настоящата покана Ви уведомявам, че  на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА,

С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет – Несебър, което ще се проведе на 23.06.2020 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 349/28.05.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2019 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 360/03.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община Несебър 2014 – 2020 г. за периода 01.01 – 31.12.2019 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия   

 1. Докладна записка вх.№ 361/03.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър“

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 385/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за предоставяне на ВиК активи собственост на община Несебър за стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на ВиК  оператора за Бургаска област, чрез ВиК Асоциацията.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 387/10.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, отчет за дейността на Общински съвет – Несебър, постоянните комисии към него за периода от м. ноември 2019 г. до м. май 2020 г. включително.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 399/15.06.2020 г. ат Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 397/15.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 398/15.06.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейността открито на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 357/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2019 г. и отчет на бюджета за 2019 г. на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 334/19.05.2020 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проектно предложение по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ от Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 346/26.05.2020 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 354/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Решение № 131 от Протокол №5/16.03.2016 г. във връзка с Решение №86 от Протокол №5/16.04.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 355/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Решение № 133  от Протокол №5/16.03.2016 г. във връзка с Решение №87 от Протокол №5/16.04.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 392/12.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 401/15.06.2020 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 400/15.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на община Несебър.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 402/15.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Докл.: Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 371/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на мерки за подкрепа на бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие на пандемичната обстановка в резултат на COVID-19.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 366/08.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни, на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 73571.48.204 по кадастралната карта на с. Тънково.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 367/08.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 372/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта ная новообразуван УПИ ІІІ-52 в кв.5 по плана на гр. Свети Влас.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 383/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарната цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.540 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.55 по плана на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 384/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на самостоятелен обект в жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.502.6.58, изградена в УПИ І-общ., кв.76 по плана на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 388/11.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 42, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 389/11.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологични кабинети в с. Оризаре и с. Гюльовца.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 350/.29.05.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе и сервитути за питеен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 73571.27.149 по кадастралната карта на с. Тънково, м. „Боруна“, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ.

Докл.:Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 364/08.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ І-общ. с идентификатор по кадастралната карта № 18469.501.396 в кв.39 по плана на с. Гюльовца.

Докл.:Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 368/09.06.2020 г. от Лазар Япаджиев – заместник кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна схема № 11/2020 г. за поставяне на преместваем обект, по реда на чл.56 ал.2 и чл.57 от ЗУТ, във връзка с чл.5, ал.1 т.4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл.:Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх. № 369/09.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, обект: „Външно ел. захранване на „Обреден дом“ към гробищен парк – Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК № 51500.74.142“, землище гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 370/09.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване  на „Обреден дом“ към гробищен парк – Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК № 51500.74.142“, землището на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна вх. № 386/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“  за поземлен имот  с идентификатор № 51500.43.32, засягащо поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.43.21, 51500.43.23, 51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ. 

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 377/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.76.96 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 378/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради, подобект: Кабел 0,4кV“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.18.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 379/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „КСН ТП “Инджекьой 3“ – муфи с кабел СН ТП “Лоцман“ – ТП “Инджекьой 1“ в ПИ № 51500.56.21 и ПИ № 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. “Инджекьойско блато,“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 380/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „Б” в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 382/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване  на ПУП – парцеларен план извън границите на урбанизираните територии – обект: „Укрепване на свлачище в ПИ № 53045.140.1, ПИ № 53045.140.544, ПИ № 53045.521.517 и ПИ № 53045.531.507 по КК на гр. Обзор, община Несебър”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 390/11.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна схема № 25/2020 г. за поставяне на преместваеми обект по реда на чл.56 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.5 ал.2 т.3 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл.:Костадин Нищелков

Председател на комисията

 

 

  Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 18.06.2020 г.

 

С оглед спазване на всички протвоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 Ви уведомявам, че в залата ще присъстват само общинските съветници, кмета на общината и представители на звеното по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост, вносителите на докладните записки ще влизат в залата по един за отговор на поставени въпроси.

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                         

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:Р.  КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия