За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА,

С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 23.03.2021 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 141/05.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.   

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 142/05.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 183/11.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 187/12.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за отправяне искане за свикване на Общо събрание на Професионален футболен клуб „Несебър“ АД.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 152/08.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Докл.: Георги Манолов

Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 186/12.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 135/01.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за капиталови разходи за оборудване на Домашен социален патронаж /Обществена трапезария към Фонд „Социална закрила“  /ФСЗ/.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 140/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2021 – 2024 г.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 170/09.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № Д-33-9/26.02.2021 г. за реализацията на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0005 „ Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък “, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 171/09.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 176/10.03.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране на Проект ИСУН № BG14MFOP001-4.037-0002-С01 „Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей „Старинен Несебър.“

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 184/13.03.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в решение № 329 от протокол № 15/04.02.2021 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 188/15.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно поемане на краткосрочен дълг за плащания по проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-20020 г.  

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 189/15.03.2021 г.  Иван Гургов – зам.кмет „Бюджет и финанси“, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1.     Докладна записка вх.№ 190/15.03.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 143/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на ПИ № 73571.501.361 по КК на с. Тънково, представляващ УПИ VІІ в кв.20 по плана на с. Тънково, община Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 144/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор № 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 145/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.155.6 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІV-общ., кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 146/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно закупуване на поземлен имот с идентификатор № 51500.506.493 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“ с площ 4 491 кв.м., ведно със сградите и подобренията в него.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 154/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Обзор, община Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 155/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 156/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с. Тънково, за отглеждане на животни.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 157/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение, в кв.56А по плана на гр. Свети Влас.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 158/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предложение от община Бургас за изкупуване на дяловете на община Несебър в капитала на „Бургасинвест“ ООД.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 162/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – Офис на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месембрия“, находящ се в сграда с идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 163/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Митрополитска“ № 12.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 164/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 165/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор № 51500.501.396.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Месамбрия“ № 1.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 166/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 167/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение за банков офис, находящо се в Административна сграда на община Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 168/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 169/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на помещения за пенсионерските клубове в  с. Паницово и гр. Обзор.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 159/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижими имоти – общинска частна собственост.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 181/11.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно съгласие за изграждане на водоземно съоръжение в УПИ VІ-общ. в кв.40 по плана на с. Гюльовца.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 191/15.03.2021 г. от Благой Филипов – общински съветник, относно закупуване на поземлен имот с идентификатор № 11538.5.10 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, на площ от 4389 кв.м.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 192/16.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно предоставяне на община Несебър безвъзмездно за управление недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ №  61056.502.503 по КК на с. Равда.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 132/26.02.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ VІІ с идентификатор по к.к. №  11538.501.162 в кв.4 по плана на гр. Свети Влас.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 149/08.03.2021 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изработване на изменение на ПУП на част от урбанизирана територия, по реда на чл.129а ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура  „КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20 кV „Телевизия“, землището на с. Кошарица, преминаващ през имоти ПИ № 39164.15.506 и ПИ № 39164.13.86, землището на м. „Сулуджана“, с. Кошарица, в частта му по отношение на имот с идентификатор № 39164.13.506, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 150/08.03.2021 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изработване на ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.129а, ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура „КСН ПС „Хелиос“ – ТП „Младеж““, землището на с. Кошарица, преминаващ през имоти ПИ № 39164.13.86 в частта му по отношение на ПИ № 39164.15.506 в землището на с. Кошарица, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 172/09.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне на цена за продажба на липова целулоза.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 175/10.03.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба №10 на Общинския съвет - търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба №2 на Общински съвет – Несебър, на територията на: гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град, гр. Несебър - ж.к. “Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр.Свети Влас, с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре и с. Кошарица.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 182/11.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Свети Влас и с. Равда.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 185/12.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І и УПИ ІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 131/26.02.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно извършване на строителни и монтажни работи по изпълнението на обект: Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ по ПМДР 2014-2020 г. в периода май-октомври 2021 г.“

Докл.: Костадин Нищелков

            Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 18.03.2021 г.

            С оглед спазване на всички противоепидемични мерки свързани с разпространяването на COVID -19  Ви  уведомявам,  че в залата ще присъстват само общинските  съветници, кмета на общината  и представители на звеното  по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост вносителите на докладните записки,  ще  влизат   в залата  по един  за  отговор на поставени въпроси .

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия