За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

                        Уважаеми дами и господа общински съветници,

                        Уважаеми господин кмет на община Несебър,

                        Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА,

С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 21.10.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 572/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2020 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 580/06.10.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 589/06.10.2020 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 587/06.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Докл: Георги Манолов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 590/07.10.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2020/2021 г.

Докл: Георги Манолов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 582/06.10.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансово подпомагане на СНЦ Тракийско културно просветно дружество „Капитан Петко Воевода“ – гр. Свети Влас.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 581/06.10.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на спортни клубове от община Несебър.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 606/08.10.2020 г. от Дочка Маринова – секретар на общината и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 614/12.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Параскева“ с.Равда.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 617/13.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2020 г.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 532/09.09.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор № 27454.501.148 по КК на с. Емона, община Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.26 по плана на с. Емона.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 586/06.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарната цена за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на ½ идеална част . западна от поземлен имот с кадастрален идентификатор № 11538.502.356 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПИ ІІІ в  кв.39 по плана на гр. Свети Влас.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 591/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите, за стопанската 2020/2021 г.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 592/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Раковсково, община Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 594/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 597/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори №№ 53045.177.22 и 53045.234.565 по КККР на гр. Обзор.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 598/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в Административна сграда – кметство – с. Гюльовца с кадастрален идентификатор № 18469.501.223.2.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 599/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сграда Пощенска станция - гр. Обзор с идентификатор № 53045.501.186.2 по КК на гр. Обзор.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 600/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.1.41 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Демократичен съюз на жените от община Несебър“.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 601/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ в кв.4 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. № 53045.502.133.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 602/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Фризьорски салон“, находящ се в общинска сграда с идентификатор № 53822.502.505.1 по КК на с. Оризаре.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 603/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Лекарски кабинет, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор № 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 5.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 613/12.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на директорите на детските градини на територията на община Несебър съответния сграден фонд общинска собственост.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 618/13.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изменение на Решение №208 от Протокол №8/12.08.2020 на Общински съвет – Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 571/30.09.2020 г. от Виктор Борисов- заместник - кмет на община Несебър, относно: разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.16.124 по КК на с. Баня, местност “Сувала”,  за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание  чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 534/10.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 537/10.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 535/10.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП-парцеларен план за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“. 

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 536/09.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП – План схеми за обект на техническата инфраструктура „Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана”, по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.        

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение  вх.№ 569/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура  „КНС ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV„Телевизия“ за  ПИ 39164.13.56  по кадастралната карта, м.“Сулджана“, землището с. Кошарица  в частта по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86  по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 570/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно Вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КНС ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“ за  ПИ 39164.13.275  по кадастралната карта, землище с. Кошарица  по реда на чл.124а от ЗУТ, в частта му по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 556/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.27.139, м. „Боруна“, землище с. Тънково.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 554/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.7.22, м. „Курбана“, землище с. Тънково.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 555/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.77.18, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1.  Докладна записка вх.№ 578/06.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на Община Несебър, относно решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 по ул.“Несебър“ за ПИ 61056.56.49, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 61056.56.101 по кадастралната карта на с. Равда , м. „Хендек тарла“, община Несебър, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии,   основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1.  Докладна записка вх.№ 579/06.10.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение изискванията на Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 604/08.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов - зам.кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: „Кабели 0.4кV“  в УПИ І-3107/ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, гр. Несебър на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 605/08.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ  за  УПИ ХІ с идентификатор по КК № 11538.501.305, УПИ ХІІ с идентификатор по КК 11538.501.304 и УПИ ХІІІ с идентификатор по КК 11538.501.301  в  кв. 24  по плана на гр.Свети Влас.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 607/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изработване изменение на ПУП – План схема за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел.захранване на жилищна сграда на магазин с хранителен стоки“ поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна вх.№ 608/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I- общ. в кв.99 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.552 по кк на гр.Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 

  Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 16.10.2020 г.

  С оглед спазване на всички противоепидемични мерки свързани с разпространяването на COVID -19  Ви  уведомявам,  че в залата ще присъстват само общинските  съветници, кмета на общината  и представители на звеното  по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост вносителите на докладните записки,  ще  влизат   в залата  по един  за  отговор на поставени въпроси .

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия