За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

                                                                           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 20.09.2022 г. вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 426/207.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 441/02.08.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 465/30.08.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 487/08.09.2022 г. от Петър Тодоров – председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019 – 2023 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 431/26.07.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на допълнителна субсидия на “Спортен клуб по подводен риболов Несебър“.

Докл: Георги Манолов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 486/08.09.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно завишаване капацитета на дейност „Домашен социален патронаж“ – гр. Несебър и гр. Обзор, при Управление „“Социални грижи и услуги“ – гр. Несебър.

Докл: Георги Манолов

Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 497/13.09.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Докл: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 473/05.09.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2022 година.

Докл: Георги Манолов

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 489/009.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Докл: Георги Манолов

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 490/09.09.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Докл: Георги Манолов

Зам. председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 493/09.09.2022 г. от Дочка Маринова - секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл: Георги Манолов

Зам.   председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 468/31.08.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 27454.15.40 по кадастралната карта на с. Емона за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 474/05.09.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-187 в кв.5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг“, ПИ 51500.506.342 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 475/05.09.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в Административна сграда на кметство с. Равда с идентификатор № 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по КК на с. Равда.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 476/05.09.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Фризьорски салон“, находящ се в общинска сграда с идентификатор № 53822.502.505.1 по КК на с. Оризаре.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 477/05.09.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сграда с идентификатор № 51500.502.429.6 по КК на гр. Несебър-нова част.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 478/05.09.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Спортен клуб Бушидо“.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 479/05.09.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Съюз на инвалидите в България“.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 484/07.09.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с идентификатор № 51500.503.51.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІІ-общ. кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър с идентификатор № 51500.503.51 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 485/07.09.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на ПИ 27454.501.32 по КК на с. Емона, представляващ УПИ VІІІ-общ. в кв.5 по плана на с. Емона, по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 495/12.09..2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет № 12 в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър  с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 450/17.08.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 58431.115.110, м. „Припека“, землище с. Приселци, община Несебър.

    Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 454/19.08.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ № 02703.16.129 в землището на с. Баня, местност „Сувала“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.481/05.09.2022 г. от Виктор Борисов – Заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП – План схеми за обект на техническата инфраструктура „Улични водопровод и канализация“ за поземлен имот с идентификатор №39164.15.106, преминаващи през поземлен имот с идентификатор №39164.15.506 по кадастралната карта на с. Кошарица, местност „Сулуджана“ по реда на чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 480/05.09.2022 г. от Виктор Борисов – Заместник-кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Улични водопровод и канализация“ за поземлен имот с идентификатор №39164.15.106, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори №39164.15.65, №39164.15.453 и №39164.15.485 по кадастралната карта на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, на основание чл.124 а, ал. 1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 482/05.09.2022 г. от Виктор Борисов Борисов – Заместник-кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-601, поземлен имот с идентификатор №51500.508.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 483/05.09.2022 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет„Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции № 1/2022 г. за с. Гюльовца, по чл.17 ал.2 и допълнителна схема с № 2/2022 г. за с. Баня за елементи на градското  обзавеждане по чл.5, ал.1,т.4  от  Наредба №10 на Общински съвет  –Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 491/09.09.2022 г. от Виктор Борисов Борисов – Заместник-кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 51500.74.49, № 51500.74.50, № 51500.74.55, № 51500.74.57, № 51500.74.61 и № 51500.74.147 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, в частта му засягаща поземлени имоти с идентификатори № 51500.74.55, и 51500.74.147, представляващи земеделска територия и попадащи в правомощията на Общински съвет по чл.124а, ал.1 от ЗУТ. Имотите попадат в зона „Б“, съгласно чл.11 ал.1 от ЗУЧК.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 492/09.09.2022 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и поставяне на РИЕ /рекламно информационни елементи/ на територията на община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна вх.№ 496/13.09.2022 г. от инж. Клара Василева Стоянова - Директор на Дирекция ”УТ, ИП, стр. и КС” при Община  Несебър, относно :  допускане, изработване и процедиране на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ  на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на града, с идентификатор 51500.502.883 по КК и УПИ ХLІV в кв.55 по плана на града, с идентификатор 51500.502.882 по КК.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 16.09.2022 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия