За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

 Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

                            Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 17.12.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 685/26.11.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на правен и финансов анализ на „ПФК – Несебър“ АД и избор на нова временна комисия в изпълнение на точка 3 от Решение № 1138/протокол № 40 от 05.09.2019 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

2.Докладна записка вх.№714/07.12020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за „Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

3.Докладна записка вх.№719/09.12.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии, взаимодействието му  с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

4.Докладна записка вх.№715/08.12.2020 г. от Румен Кулев - председател на общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за провеждане на местен референдум за обособяване на община с център гр.Обзор, състоящата се от населените места гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково, с.Емона, с.Паницово и с.Козница.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 658/16.11.2020 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско – юношеска школа.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 694/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г., относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 703/01.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-186/12.10.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.037-0001 „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№720/09.12.2020 г. от Виктор Борисов –изпълняващ длъжността  кмет на община Несебър, относно освобождаване от заплащане на такса автогарово обслужване.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 659/16.11.2020 г. от Иван Стайков Гургов– зам. кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките и определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2021 г.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 724/12.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.

Докл.:Върбан Кръстев

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 672/23.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване и надстрояване на сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.8.1, изградена върху УПИ VIII – общ., кв.5 по плана на вилна зона „Зора“, гр.Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

12.Докладна записка вх. № 683/26.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2020/2021 г.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 680/25.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-361 /ПИ 51500.507.107/; УПИ V – 370 /ПИ 51500.507.104/; УПИ VI – 370/ ПИ 51500.507.105/, УПИ  VII – 370 / ПИ 51500.507.106/, в квартал 3802 по плана на к.к „Слънчев бряг – запад“ и ПИ 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 681/25.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ X в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.227 и УПИ XIV в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.277, чрез изкупуване на идеалните части собственост на община Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 695/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23 в кв.11 по плана на с. Баня, ПИ с идентификатори № № 02703.501.519; 02703.501.520;  02703.501.521;  02703.501.523 по КК на с. Баня.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 696/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.141.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІV-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 701/30.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите за справяне с икономическите последици в следствие на пандемичната обстановка в резултат на COVID-19.

Докл.:Славчо Станелов

Председател на комисията

18.Докладна записка вх.№ 609/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ X – 284, ПИ с идентификатор № 51500.506.558 по КК на гр. Несебър, в кв.4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 610/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробно устройствен план – план регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг- запад“ в частта му по отношение на УПИ III – 526, идентичен с ПИ с идентификатор № 51500.507.416 по КК на гр.Несебър в кв.1801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 661/17.11.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“  V=4500 м3“ в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 662/17.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП–Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Изграждане на 3 бр. кабели 20 кV от Пст „Обзор“ в ПИ 53045.531.943 до ст.№305/5 ЕП Обзор в ПИ 53045.501.345, ТП Център 2 в ПИ 53045.501.346 и ТП Детска градина в ПИ 53045.502.428“ по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 668/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII в кв.9 по плана на с. Равда, с идентификатор 61056.502.190 по КК на с. Равда.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 669/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.30.2, м. „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 670/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V – 83, кв.4 по плана на с. Баня с идентификатори по кадастрална карта 02703.501.534 и 02703.501.535 на с. Баня и имот с идентификатор 02703.501.384 за улица.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 674/24.11.2020 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2021 г.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 687/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции № 1/2020 г. за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за с. Оризаре.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 688/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 689/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 690/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция, подобект: „Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 691/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.34.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 697/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно предложение за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на с. Гюльовца в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 18469.501.360 по кадастралната карта на с. Гюльовца и обособяване на нов УПИ І-360 в нов квартал 31А.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна вх.№ 707/02.12.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник  кмет на Община Несебър, относно съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-374 в кв.61 по плана на гр. Несебър, с идентификатор № 51500.502.160 по КК на гр. Несебър

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

33.Докладна вх.№ 723/10.12.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник  кмет на община Несебър, относно предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка до поземлен имот с идентификатор №00271.2.210 по кадастралната карта на с.Александрово, община Поморие

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 11.12.2020 г.

  С оглед спазване на всички противоепидемични мерки свързани с разпространяването на COVID -19  Ви  уведомявам,  че в залата ще присъстват само общинските  съветници, кмета на общината  и представители на звеното  по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост вносителите на докладните записки,  ще  влизат   в залата  по един  за  отговор на поставени въпроси .

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия