За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

                        Уважаеми дами и господа общински съветници,

                        Уважаеми господин кмет на община Несебър,

                        Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА,

С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 17.05.2021 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад от постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет-Несебър, водеща комисия по отношение на внесена подписка с вх. № 227/08.04.2021 г. относно провеждане на местен референдум.

                                                                                                                                                                           Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 242/22.04.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет-Несебър, относно определяне на общински съветници за членове на комисията по чл.20 от Наредба № 9 на Общински съвет-Несебър за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към Община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 249/26.04.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно предложение Амфитеатъра в Старинен Несебър да се назове с името „Жана Чимбулева“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 279/28.04.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за създаване на съвет по въпросите на социалните услуги.

Докл.: Георги Манолов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 229/09.04.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на тристранно споразумение за намаляване с 80 на сто на неразплатено задължение на Община Несебър по наложена финансова корекция.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 285/28.04.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет „Бюджет и финанси“, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 288/10.05.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в решение №329 от протокол №15/04.02.2021 на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Георги Манолов

Зам. председател на комисия

 1. Искания относно финансово подпомагане на ,,Клуб по спортни танци – Несебър‘‘, ,,Футболен клуб Атлетик – 2014‘‘ и Хандбален клуб ‚,Петър Бабев‘‘ Несебър

Докл.: Георги Манолов

Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 262/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.61 по кадастралната карта на с. Тънково.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 268/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху имоти – общинска частна собственост.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 269/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център“ с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 270/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост на Община Несебър за 2021 г.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 271/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински обекти находящи се в УПИ І кв. 105 по ЗРП на гр. Несебър – стара част.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 272/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на помещение,  находящо се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 7.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 273/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на помещение,  находящо се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 7.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 274/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в „Градска поликлиника“ – гр. Обзор.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 275/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 7 – Рехебилитационен, находящ се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор. с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 276/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 51500.502.863.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 277/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ с ид. 18469.28.68 по КККР на с. Гюльовца, чрез изкупуване на идеалната част собственост на  Община Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 593/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 294/10.05.2021 г. от Димитрина Димитрова – директор  на ОбУ ,Св. Св. Кирил и Методий‘‘ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ ,Св. Св. Кирил и Методий‘‘ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 252/27.04.2021 г. от Лазар Япаджиев – заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции № 6/2021 г. за преместваем обект по реда на чл. 56 от ЗУТ по реда на Наредба № 10 на Общински съвет-Несебър за гр. Св. Влас.

                                                                                            Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                       Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 253/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII с идентификатор по КК 02703.501.339, УПИ III с идентификатор по КК 02703.501.4 в кв. 9 по плана на с. Баня и ПУП-ПР за имоти с идентификатори 02703.501.340 и 02703.501.343 по КК на с. Баня.

                                                                                       Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                       Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 255/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – план схема за изграждане за обект: „ЕСИ – отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Равда“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 258/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІ-7047 с идентификатор по к.к 11538.502.157 в кв. 23 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 259/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ VI в кв. 53 по плана на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.330 по КК на гр. Обзор/.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 260/04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – план схеми за изграждане на линеен обект: за трасе на довеждащи колектори от КПС1 до ПСОВ – гр. Обзор „1. Напорни колектори – 2 бр. РЕНD от КПС 1 до изливна шахта; 2 Гравитачен колектор /GRP DN 600/ от изливна шахта до събирателна шахта; 3 Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 / GRP DN 800/; 4. Напорен колектор /DN560 РЕНD/ от КПС 2 до ПСОВ – Обзор“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 263/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП – План схеми за обект на техническата инфраструктура „Реконструкция за главен водопровод за гр. Несебър“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 264/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за обект „Ново оптично трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“ преминаващо през поземлен имот с идентификатор №51500.89.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, на основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 265/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП – План схеми за обект на техническата инфраструктура „Ново оптично трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“ по реда на чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 278/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А,Б,С,D и E“ в поземлен имот с идентификатор 11538.2.151 по КК на гр. Св. Влас, м. „Юрта“, по реда на чл. 124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 280/28.04.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредба № 10 на Общински съвет-Несебър – търговски обекти и слънцезащитини конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър на територията на гр. Обзор.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 284/28.04.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми с № 28/2021 г. и № 29/2021 г. за гр. Несебър – нова част и допълнителна схема с № 15/2021 г. за с. Равда за елементи на градското обзавеждане па чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет-Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 281/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП – ПР за УПИ І – 18 с идентификатор по КК 51500.502.18, УПИ ІІ – 20 с идентификатор по КК 51500.502.20, кв. 78б по плана на гр. Несебър и имоти с идентификатори 51500.502.21 и 51500.502.306 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 282/28.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно постъпило искане в общинска администрация за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на КК „Слънчев бряг – Запад“ в частта му по отношение на УПИ V – 329, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.329, част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.330 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.395 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5702 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 283/28.04.2021 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно учредяване сервитут за изграждане на обект: „ЕИС-отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Равда, община Несебър, област Бургас“.

                                                                                            Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 266/27.04.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на на к.к. „Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ V, поземлен имот с идентификатор № 51500.505.101 по кадастралната карта на гр. Несебър, в. кв. 18 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Изток“

                                                                                            Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                                       Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 611/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно постъпило искане в общинска администрация за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“ и входирано в администрацията на Общински съвет – гр. Несебър искане с вх. №493/10.08.2020 г., заведено в деловодството на община Несебър под вх. №Н-5-ОС-629/11.08.2020 г. от живущите в комплекс „Грамада“ за изграждане на детска площадка в поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 12.05.2021 г.

            С оглед спазване на всички противоепидемични мерки свързани с разпространяването на COVID -19  Ви  уведомявам,  че в залата ще присъстват само общинските  съветници, кмета на общината  и представители на звеното  по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост вносителите на докладните записки,  ще  влизат   в залата  по един  за  отговор на поставени въпроси .

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия