За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,.

 

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 16.02.2022 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

                                                                                                           

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 024/17.01.2023 г. от Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет- Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.64, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 025/17.01.2023 г. от Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 054/27.01.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 091/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. включително.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 103/08.02.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър“ /щатното разписание и обща численост на персонала на ОП/.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 028/18.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър за 2022 г.

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 086/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър, за 2023 година.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 045/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение, на части от ПИ 39164.501.523 по КК на с. Кошарица, представляващи улично пространство.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 046/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от улично пространство, включени в площта на УПИ  XI-общ., УПИ  XII-общ. и УПИ XIII в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 047/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение, на части от ПИ 51500.506.348 по КК на гр. Несебър, представляващи улично пространство.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 057/31.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост поради отпаднало предназначение, на бивш поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.501.499 по КК и КР на с. Равда.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 063/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 и манипулационна към него, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП – гр. Несебър – нова част.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 064/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет за индивидуална практика в общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 065/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 066/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър на СНЦОП „Клуб по спортни танци-Несебър“.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 074/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр.Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 067/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 068/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 069/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 071/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ IX , кв.26 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.267 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 072/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.52.1  по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ VI – общ, кв.3 по плана на в.з. „Зора“, гр.Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 073/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет  на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.155.8 по КК на гр.Несебър, изградена в УПИ IV – общ. кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 083/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне под наем на кабинет №8 – стоматологичен, находящ се на 2 етаж в северно крило на общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 084/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на общински имоти за управление, на директора на детска градина „Слънце“- Слънчев бряг и на директора на ПГТ „Иван Вазов“ – Слънчев бряг, гр.Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 085/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за атракционни дейности в гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 089/03.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII – общ. /ПИ 51500.507.183/, УПИ IX – 419 /ПИ 51500.507.181/, УПИ XII – 435 /ПИ 51500.507.185/, УПИ XIII – общ. / ПИ 51500.507.186/ в кв.3401 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад“ и ПИ 51500.507.182 и ПИ 51500.507.188 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 077/03.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ III, кв.4 по плана на м.“Кокалу“, гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.510.33 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 092/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно не прилагане на разпоредбата на чл.24а от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г., за индексация на наемните цени на сключените договори с годишния инфлационен индекс, отчетен от НСИ.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 003/04.01.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-4.025 –  „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 053/27.01.2023 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане решение за изплащане на допълнително възнаграждение за четвърто тримесечие на 2022 г. на кмета на общината и кметовете на населени места.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 036/23.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение за приемане на инвестициите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД - гр. Бургас за 2022 г.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 056/31.01.2023 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проект  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021 – 2027 г.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 093/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансиран с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-С02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 094/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Модернизация на образователна инфраструктура, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-1.007- „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 095/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Модернизация на образователна инфраструктура, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Равда, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-1.007-„Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 099/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно приемане на поименен списък на капиталовите разходи на община Несебър за 2023 г.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 100/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.

Докл: Красимир Мавров

Зам. председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 012/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с. Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с. Тънково, м. „Бабини драки“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 013/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.87.215, м. „Дядо Ивановата чешма“, землище с.Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 014/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 73571.31.33, м. „Бабини Драки“, землище с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 015/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на ПУП-План схема на кабел 0,4KV за ПИ 73571.87.215 по КККР на с. Тънково, м. „Дядо Ивановата чешма“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 082/03.02.2023 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и Туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема №1/2023 г. за с. Баня, за елементи на градското обзавеждане, по чл.5, ал.1, т.4 от Наредба №10 на Общински съвет-Несебър, за ПИ 02703.501.56.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 070/02.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг- запад“, в частта му по отношение на УПИ I-449, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.228, по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3101 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 087/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – заместник-кмет на община Несебър,относно даване на предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Кабелна линия 20 кV от нов СРС в ПИ 53822.19.246 по КККР на с. Оризаре, община Несебър до ПИ 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 088/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – заместник-кмет на община Несебър,относно постъпило искане в общинска администрация за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-329, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.329, част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.330 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.395 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5702 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна вх.№ 097/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – заместник-кмет на община Несебър, относно определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ за 2023 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 10.02.2023 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия