За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,.

 

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 05.12.2022 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Докладна записка вх.№ 602/31.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2022 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 621/14.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 646/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 644/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно избор на зам. делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България ,,НСОРБ‘‘.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 642/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 643/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно  избор на заместник представител в областния съвет за развитие.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 645/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл. 4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 651/23.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 655/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване  числеността на персонала на Управление ,,Социални грижи и услуги‘‘.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 625/14.11.2022 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 626/14.11.2022 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките и определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2023 година.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 617/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 616/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021/2027 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 615/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021/2027 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 657/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК ,,Несебър‘‘ за финансиране на Детско-юношеска школа.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 658/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ФК ,,Равда‘‘ за финансиране.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 648/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на Бюджета  на Община Несебър за 2022 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 647/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разкриване на местна дейност "Топъл обяд" във връзка с участието на Община Несебър, в качеството й на Конкретен бенефициент в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 649/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-124/21.09.22 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.097-0001 „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 631/16.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 година.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 632/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от бивши поземлени имоти с кадастрален идентификатор  61056.501.500 и № 61056.501.536 по КК и КР на с. Равда в новообразувани ПИ 61056.501.649, ПИ 61056.501.650 и 61056.501.651 по КК на с. Равда и обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от бивш ПИ 61056.501.536 по КК на с. Равда в новообразуван ПИ 61056.501.493 по КК на с. Равда.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 638/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предложение по чл. 33 от Закона за собствеността за закупуване на  ½ идеална част от сграда с идентификатор № 51500.506.562.1 по КККР на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 639/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ: ,,Кафе‘‘, находящо се в Сграда ,,Автогара‘‘ с идентификатор № 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 623/14.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ VІІ и Х-общ. /ПИ с идентификатори 53045.502.452, 53045.502.453 и 53045.502.429 по КК/ в кв.49 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 634/17.11.2022 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно одобряване на годишен план за ползване, разпределение на дървесина, която ще се добива през 2023 г. от горски територии- общинска собственост за собствени нужди и продажба.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 640/18.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 02703.18.67 по КК на с. Баня, местност ,,Сувала‘‘, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 652/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно постъпило искане в общинска администрация за издаване на разрешение за изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.492, УПИ II-общ. и поземлен имот с идентификатор №51500.506.493 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 653/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 654/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно изменение на Решение №731 по т.28 от Протокол № 29/20.09.2022 г. за разрешаване за изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти в местност „Кокалу“, вкл. Част от имоти с идентификатор №51500.74.147-собственост на Община Несебър, представляващ земеделска територия и е одобрено задание за това.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 650/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ I-264,266, общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.409, УПИ XI-274, общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.411 и УПИ III-274, поземлен имот с идентификатор №51500.506.412 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.5002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 28.11.2022 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия