За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

                        Уважаеми дами и господа общински съветници,

                        Уважаеми господин кмет на община Несебър,

                        Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА,

С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 05.08.2021 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх. № 405/20.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на 51500.506.197 по КК на гр. Несебър,представляващ УПИ І-общ., кв.7301 по плана на КК „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

                                                                                   Докл: Славчо Станелов                                                                                                                  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 401/19.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне за управление на директорите на училищата в с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица и с. Гюльовца, съответния сграден фонд общинска собственост.

                                                                                  Докл: Славчо Станелов                                                                                                                   Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 402/19.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 53045.502.449.1 по КК на гр. Обзор на Управление „СГУ“.

                                                                                   Докл: Славчо Станелов                                                                                                                  Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх. № 412/22.07.2021 г. от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 година.

                                                                                                                                            Докл: Славчо Станелов             

                                                                                                            Председател на комисия 

 1. Докладна записка вх.№ 375/07.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.393 в кв. 3 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 398/16.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“, на основание Заповед за заместване №1919/11.11.2019 г. и Заявление за отпуск входящ №395/14.07.2021 г., относно одобряване на цена за целулоза от акация.

Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 413/22.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV – 597, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.455 и УПИ V-597, поземлен имот с идентификатор №51500.507.456 по кадастралната карта на гр.Несебър в кв.1505 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – Запад“.

Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 414/22.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VII189, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.298 и УПИ XI, поземлен имот с идентификатор №51500.506.297 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 6103 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – Запад“.

Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх. № 416/23.07.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на с. Гюльовца, община Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 407/20.07.2021 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър относно план за интегрирано развитие на община Несебър /ПИРО/ за периода 2021 – 2027 г.

    Докл: Петър Хрусафов             

                                                                        Председател на комисия

 1. Докладна записка вх., № 409/22.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2021 г. до м. юни 2021 г. включително.

   Докл: Петър Хрусафов             

                                                                                                       Председател на комисия

 1. Докладна записка вх., № 410/22.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

   Докл: Петър Хрусафов             

                                                                                                      Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 425/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

                Докл: Петър Хрусафов            

                                                                                                       Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 426/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за изразяване съгласие, община Несебър като ощетено юридическо лице, да участва при предявяване на производството, на основание чл.227 от НПК.

Докл: Петър Хрусафов

 Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 399/19.07.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Параскева“- с. Равда.

Докл: Георги Манолов

     Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 408/21.07.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2021 г.

Докл: Георги Манолов

    Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 428/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане средства на СНЦ ОФК „Несебър“ – гр. Несебър.

                 Докл: Георги Манолов

       Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.423/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет- Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лице с тежко здравословно състояние.

Докл: Георги Манолов

 Зам. председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 02.08.2021 г.

           

             С оглед спазване на всички противоепидемични мерки свързани с разпространяването на COVID -19  Ви  уведомявам,  че в залата ще присъстват само общинските  съветници, кмета на общината  и представители на звеното  по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост вносителите на докладните записки,  ще  влизат   в залата  по един  за  отговор на поставени въпроси .

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

                                                                                                  

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия