За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

                        Уважаеми дами и господа общински съветници,

                        Уважаеми господин кмет на община Несебър,

                        Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

                                                           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА,

С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 04.07.2022 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Докладна записка вх.№ 377/24.06.2022 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно промени в Правилника за устройството и дейността на ОП „Пристанищна инфраструктура“ гр.Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 382/27.06.2022 г. от Румен Кулев –  председател на Общински съвет - Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м.януари 2022 г. до м.юни 2022 г. включително.

Докл: Петър Тодоров

                                                                                              Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 364/20.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2022/2023 година.

Докл: Георги Манолов

                                                                                              Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 356/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от ПИ 61056.502.529 и ПИ 61056.502.538 по КК на с. Равда, представляващи улично пространство.

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                           Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 357/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от имот с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър.

                  Докл: Славчо Станелов

                                                                                    Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 358/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, ПИ № 18469.501.620 по КК на с. Гюльовца.

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                       Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 359/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 11538.12.46 по КККР на гр. Свети Влас, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                                         Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 360/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, неурегулиран ПИ № 11538.13.23 по КК на гр. Свети Влас, в местността ,,Варницата‘‘

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                                         Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 361/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя с ид. № 51500.22.66 по КК на гр. Несебър, в местността ,,Бостанлъка‘‘

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                                         Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 362/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на ПИ 61056.66.13 по КККР на с. Равда.

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                                         Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 363/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-общ., УПИ XII-общ. и УПИ XIII в кв. 24, по плана на гр. Свети Влас и ПИ 11538.501.493 по КК на гр. Свети Влас.

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                                         Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 366/21.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал . 3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.4 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.501.162 по КК на гр. Свети Влас.

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                                         Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 317/19.05.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на ползване върху Спортен комплекс находящ се в ПИ 51500.503.322 по КК на гр. Несебър, УПИ I – общ., кв. 10 по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър.

           Докл: Славчо Станелов

                                                                                                         Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 338/10.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2021 г. и отчет на бюджета за 2021 г. на община Несебър.

Докл: Георги Манолов

                                                                                  Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 336/09.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № РА14-Р1-1.1-РД-1/16.05.2022 г. за реализацията на проект № BGCULTURE-1.001-0003 ,,Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей‘‘, финансиран от Програма ,, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество‘‘.

Докл: Георги Манолов

                                                                                   Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 352/20.06.2022 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в решение № 618 от протокол № 25/05.04.2022 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Георги Манолов

                                                                                  Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 383/27.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св.Атанасий Велики“ гр. Свети Влас.

Докл: Георги Манолов

                                                                                  Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 386/28.06.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на едноктратнa финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.

Докл: Георги Манолов

                                                                                  Зам.председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 345/14.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 73571.49.88 и ПИ 73571.49.220 по КККР на с. Тънково, м. Дренака.

Докл: Костадин Нищелков

                                                                                          Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 354/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 559 от протокол № 22/15.12.2021 г. на общински съвет – Несебър.

                                  Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 378/24.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“ , в частта му по отношение на УПИ III – 401, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.138 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

Докл: Костадин Нищелков

                                                                       Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 379/24.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“ , в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

Докл: Костадин Нищелков

                                                                       Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 29.06.2022 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия