За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 04.02.2021 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 006/06.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 021/12.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – от месец юни до месец декември 2020 г. включително.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 030/15.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на община Несебър 2021-2025 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 035/18.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията з извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 036/18.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.64 ал.3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 048/19.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на наблюдателната  комисия към Общински съвет - Несебър по реда на Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, определена с Решение № 450 от Протокол №14/26.01.2017 г. на Общински съвет-Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 062/22.01.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър – летен сезон 2021 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 019/12.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от община Несебър за 2020 г.

Докл: Георги Манолов

Председател на комисия

9.Докладна записка вх.№ 015/11.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа като държавно делегирана дейност.

Докл: Георги Манолов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 051/19.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2021 г.

Докл: Георги Манолов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 040/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Несебър за 2021 г.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 044/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 039/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 041/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 034/18.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2021 .

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 022/12.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г..

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 052/19.01.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско-юношеска школа.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 043/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план регулация и зсатрояване на к.к. «Слънчев бряг-запад», в частта му по отношение на УПИ ІІІ-228, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.447 по кадастралната  карта на гр. Несебър, в кв.4901 по ПУП на к.к. «Слънчев бряг-запад».

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 056/21.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ V – 82 с идентификатор по кадастралната карта 39164.501.522 кв.4 по плана на с.Кошарица.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 057/21.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по кадастралната карта 53822.19.531 и 53822.19.253 в местност „Айкъна“, землище на с.Оризаре.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 29.01.2021 г.

            С оглед спазване на всички противоепидемични мерки свързани с разпространяването на COVID -19  Ви  уведомявам,  че в залата ще присъстват само общинските  съветници, кмета на общината  и представители на звеното  по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост вносителите на докладните записки,  ще  влизат   в залата  по един  за  отговор на поставени въпроси .

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

      

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия