За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми господин кмет на община Несебър,

 

            С настоящата покана Ви уведомявам, че  на основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.2 от  ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ - СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Несебър, което ще се проведе на 01.10.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка вх.№ 538/11.09.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.
  2. Докладна вх.№ 565/28.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по кк на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по кк на с.Медово, община Поморие“.

Поканата да се публикува на интернет страницата на Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет                         

                     

С оглед спазване на всички протвоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 Ви уведомявам, че в залата ще присъстват само общинските съветници, кмета на общината и представители на звеното по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост, вносителите на докладните записки ще влизат в залата по един за отговор на поставени въпроси.

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р. КУЛЕВ  

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия