За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми господин кмет на община Несебър,

            С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.2 от  ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ - СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация и постъпила докладна записка, в която е посочена значимостта на проекта и кратките срокове по които община Несебър следва да кандидатства, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Несебър, което ще се проведе на 04.12.2020 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за: 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка вх.№ 677/25.11.2020 г. от Виктор Борисов – изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, относно кандидатстване за целева програма „Обществени трапезарии“ към Фонд „Социална закрила /ФСЗ/.

Поканата да се публикува на интернет страницата на Общински съвет – Несебър и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.                                             

                С оглед спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 Ви уведомявам, че в залата ще присъстват само общинските съветници, кмета на общината и представители на звеното по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост, вносителят на докладната записка ще влезе в залата за отговор на поставени въпроси.

             Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:Р.КУЛЕВ

                                                                                                                            

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия