За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 29.01.2016 г. /петък/ от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх.№ 026/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно включване на нова дейност по предварително третиране на смесени битови отпадъци, чрез изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Претоварна станция – Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

2. Докладна записка вх.№ 047/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно съгласуване на годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община Несебър за 2016 г.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

3. Докладна записка вх.№ 045/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в общинската администрация и прехвърляне на бройка от отдел в отдел.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

4. Докладна записка вх.№ 056/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

5. Докладна записка вх.№ 057/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници за членове на комисията по чл.4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

6. Докладна записка вх.№ 058/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители в комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в общината.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

7. Докладна записка вх.№ 059/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представител на Общинския съвет – Несебър в Областния съвет за развитие.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

8.Докладна записка вх.№ 054/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател на Общински съвет – Несебър, относно освобождаване на Георги Манолов от състава на постоянната комисия на Общинския съвет – Несебър по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия и избор на нов член на комисията.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

9. Докладна записка вх.№ 048/15.01.2016 г. от Николай Димитров –Кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците на територията на Община Несебър за 2016 г.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

10. Докладна записка вх.№ 049/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за 2016 г.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

11. Докладна записка вх.№ 031/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

12. Докладна записка вх.№ 032/15.01.2016 г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Несебър за 2016 година.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

13. Докладна записка вх.№ 035/15.01.2016 г. от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ в кв.35 по плана на с. Емона, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на Община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

14. Докладна записка вх.№ 036/15.01.2016 г. от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.1026 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

15. Докладна записка вх.№ 037/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти за отглеждане на животни.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

16. Докладна записка вх.№ 038/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.29.51 по кадастралната карта на с. Баня.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

17. Докладна записка вх.№ 040/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис, находящ се в гр. Несебър, ул. Хан Крум“ № 24.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

18.Докладна записка вх.№ 041/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Гюльовца.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

19. Докладна записка вх.№ 042/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –зам. кмет на Община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки“ с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

20. Докладна записка вх.№ 043/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение за банков офис.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

21. Докладна записка вх.№ 027/15.01.2016 г. от Николай Димитров - Кмет на Кбщина Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия и интернет в гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

22. Докладна записка вх.№ 039/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улични пространства, които се включват в площта на новообразувани имоти, съгласно Решение № 707/14.02.2014 г. на Общински съвет-Несебър, за одобрение изменение на ПУП за кв.62 и кв.33 по плана на с. Равда.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

23. Докладна записка вх.№ 033/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 488 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ VІІІ-447, 615,616 в кв.68 по плана на с. Равда, поради отпаднало предназначение.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

24. Докладна записка вх.№ 034/15.01.2016 г. от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.459 по КК и КР на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

25. Докладна записка вх.№ 052/18.01.2016 г. от Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Докладна записка вх.№ 051/18.01.2016 г. от Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър, относно отдаване под наем двора на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър-стара част.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

26. Докладна записка вх.№ 061/18.01.2016 г. от Иван Гургов – зам. кмет на Община Несебър, относно допълнение към решение № 80 от протокол № 3/14.12.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

27. Докладна записка вх.№ 044/15.01.2016 г. от Николай Димитров Докладна записка вх.№ 044/15.01.2016 г. от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно проект за бюджет на Община Несебър за 2016 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

28. Доклад вх.№ 024/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ за обект: „Външно водоснабдяване“ за поземлен имот 39164.26.136 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Сокбунар“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

29. Предложение вх.№ 022/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Кабел 29кV“ в м. „Ага чешме“ и м. „Варницата“ в землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

30. Доклад вх.№ 025/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ за обект: ПУП-ПП за „Главен водопровод от деривация „Камчия“ до водоем „Ханска шатра“ – ІІ-ри етап“, попадащ в землищата на с. Равда, с. Тънково, с. Кошарица и гр. Несебър, Община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

31. Доклад вх.№ 030/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ VІІ-252 в кв.6501.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

33. Доклад вх.№ 029/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ ІІІ-392,395 в кв.3602.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

34. Докладна записка вх.№ 028/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран ресторант в поземлен имот ХІV-406 в кв.26 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

35. Докладна записка вх.№ 007/11.01.2016 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2015 г. и приемане общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от Община Несебър през 2016 г.

Докл.Атанас Терзиев
Председател на комисия

 

36. Докладна записка вх.№ 023/15.01.2016 г. от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в Община Несебър за учебната 2016 година.

Докл.Атанас Терзиев
Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 22.01.2016 г. Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година и годишнта  програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2016 година са публикувани в сайта на Община Несебър.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р. КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия