За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ДО

г-н(г-жа).......................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                 

 

              На основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.2 изр.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинскии съвет-Несебър, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет на 16.04.2020 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

                                                     

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка вх. № 284/10.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 131 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

 

2. Докладна записка вх. № 285/10.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 133 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

    

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                      

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия