За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

           

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА,

С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 12.08.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 455/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, „Правно обслужване и общинска собственост, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г. относно правилник за дейността на ООШИ – Нeсебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 456/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, „Правно обслужване и общинска собственост, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г. относно правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ и правилник за организация на работата в Яхтено пристанище „Северно пристанище – Несебър“.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 476/30.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-42/27.07.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.034-0001 „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“, ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр. Несебър – стар град, Община Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 479/03.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Жана Иванова Абрашева – Узунова.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 429/01.07.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Докл: Георги Манолов
Председател на комисия

 1. Искане вх.№ 471/28.07.2020 г. от Цветан Стойков – председател на Хандбален клуб „Петър Бабев“ – Несебър, относно финансово подпомагане на мъжкия отбор на клуба за участие в „А“ РХГ.

Докл: Георги Манолов
Председател на комисия

 1. Искане вх.№ 488/05.08.2020 г. от Марио Христов – президент на Българска федерация по подводни спортове, относно финансово подпомагане на федерацията за участие в 52-рото първенство на БФПС.

Докл: Георги Манолов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх. № 427/30.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Равда, община Несебър.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 428/30.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане на постоянен пчелин върху земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 11538.1.95 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 448/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 449/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху имот частна общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор № 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър – нова част.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 450/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по ч15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІІ-186 в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.349/, УПИ ІІ-188 в кв.5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51`500.506.340/ и ИПР за улица о.т. 579 до о.т.581 /част от 51500.506.348/.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 459/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот 73571.49.21 по кадастралната карта на с. Тънково за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

Докл.: Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 460/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 461/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно продължаване срока на договор за аренда за отглеждане на овощни насаждения върху ПИ 73571.6.183 по КК и КР на с. Тънково.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 

 1.  Докладна записка вх. № 466/24.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 51500.502.863.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 480/03.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 174, обективирано в протокол № 7 от 23.06.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 485/05.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно сключване на анекси към договори за наем и определяне на началната дата на наемния период.

Докл.:Славчо Станелов
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 417/29.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителни  скици с позиции № 25, № 26 и № 27 за 2020 г., за преместваеми обекти, по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за гр. Обзор.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 418/29.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна скица с позиция № 3 за 2020 г., за преместваеми обекти, по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за с. Тънково.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 446/.22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „ЕСИ – отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Равда. Имотите, попадащи в трасето на съоръжението са в зона „Б“, съгласно чл.11 ал.1 от ЗУЧК, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Предложение вх.№ 451/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „КСН ТП „Инджекьой 2“ – муфи с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“ в поземлени имоти с идентификатори № 51500.56.23 и № 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 452/.22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПЗ за обект „ПСОВ-Обзор“ за ПИ 53045.120.504 по кадастралната карта на местност „Кметство Обзор“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.

Докл.: Костадин Нщелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 453/.22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ VІ от кв.19 по регулационен план на гр. Обзор, община Несебър, с идентификатор № 53045.502.185 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 190/18.03.2019 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.138, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.323 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.26 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Предложение вх. № 462/24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.204.23` по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 463/24.07.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна  схема № 28/2020 г., за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 ал.2 и чл.57 от ЗУТ, във връзка с чл.5 ал.1 т.4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Предложение вх. № 464/24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на бистро и стаи за гости“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.926 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 465/.24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап-жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазин и втори етап-жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.50 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 477/30.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.68.22, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 475/30.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване цена за тънки дърва.

Докл.:Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

  Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 07.08.2020 г.

 

 С оглед спазване на всички противоепидемични мерки свързани с разпространяването на COVID -19  Ви  уведомявам,  че в залата ще присъстват само общинските  съветници, кмета на общината  и представители на звеното  по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост вносителите на докладните записки,  ще  влизат   в залата  по един  за  отговор на поставени въпроси.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия